UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. ...

k návrhu legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka

Číslo materiálu:

13102/2001-52

Predkladateľ:

minister spravodlivosti

Vláda

  1. schvaľuje

    legislatívny zámer Občianskeho zákonníka;

     

  2. ukladá

ministrovi spravodlivosti

predložiť na rokovanie vlády návrh Občianskeho zákonníka vypracovaný na základe schváleného legislatívneho zámeru

do 31. augusta 2005 .

Vykoná: minister spravodlivosti