Predkladacia správa

 

Podľa výhľadového plánu legislatívnych úloh vlády SR na roky 2000 - 2002, ktorý bol schválený vládou SR 27. januára 1999 má Ministerstvo spravodlivosti SR predložiť v roku 2002 do legislatívneho procesu nový Občiansky zákonník. Za týmto účelom začala v októbri 1999 pri Ministerstve spravodlivosti SR pracovať Komisia pre kodifikáciu Občianskeho zákonníka. Podľa plánu legislatívnych úloh je potrebné predložiť vláde SR legislatívny zámer pre vypracovanie nového Občianskeho zákonníka. Po schválení legislatívneho zámeru vládou Slovenskej republiky bude tento legislatívny zámer podkladom pre vypracovanie paragrafového znenia návrhu nového Občianskeho zákonníka a návrhov noviel súvisiacich predpisov.

V tejto súvislosti sa predkladá na rokovanie vlády SR návrh legislatívneho zámeru, ktorým sa predpokladajú zásadné zmeny v systematike, ako aj v obsahu nového Občianskeho zákonníka.

K najdôležitejším zmenám, ktoré by mal nový Občiansky zákonník ako základný a všeobecný predpis pre celú oblasť súkromného práva upraviť patrí :

Platný Občiansky zákonník je účinný už temer štyridsať rokov. Vzhľadom na toto časové obdobie a na spoločenské zmeny prebiehajúce od roku 1989 je potrebné pristúpiť k celkovej kodifikácii Občianskeho zákonníka. Predložený návrh legislatívneho zámeru je prvým krokom k jej realizácii.