Materiál na pripomienkové konanie
Názov: Návrh výnosu, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
Číslo materiálu: 397/2002-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

Návrh výnosu html
Dôvodová správa html