Materiál na pripomienkové konanie
Názov:

Správa o plnení opatrení a postupe prác pri zavádzaní JASPI v štátnej správe SR

Číslo materiálu: 809/2002-530
Rezort: ministerstvo spravodlivosti
Predkladatež: Ján Čarnogurský, minister
Podnet: Na základe Uznesenia vlády SR č. 727 bod B.7 zo dňa 15.8.2001

Obsah

textový dokument Návrh uznesenia html
textový dokument Predkladacia správa html
textový dokument Správa html
textový dokument Návrh komuniké html