NÁVRH

UZNESENIE VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č........

z .....

 

k Správe

o plnení opatrení a postupe prác pri zavádzaní JASPI v štátnej správe SR

 

Číslo materiálu:

Predkladateľ: minister spravodlivosti SR

 

Vláda

A. berie na vedomie

A.1. Správu o plnení opatrení a postupe prác pri zavádzaní JASPI v štátnej správe SR

B. ukladá

ministrovi spravodlivosti

B. 1 predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky správu o plnení opatrení a postupe prác pri zavádzaní JASPI v štátnej správe SR

Termín: 31.12.2002

Vykoná: minister spravodlivosti