Predkladacia správa

Vláda svojím uznesením č.727/2001 zo dňa 15. augusta 2001 v bode B.7 uložila ministrovi spravodlivosti predložiť vláde SR komplexnú správu o plnení opatrení a postupe prác pri zavádzaní JASPI v štátnej správe SR.

Jednotný automatizovaný systém právnych informácií - JASPI je prevádzkovaný ako otvorený nekomerčný systém s cieľom zabezpečiť prístup užívateľov štátnej správy ku komplexnému zdroju právnych informácií v štáte a tak znížiť ďalšie finančné náklady na kúpu a každoročnú aktualizáciu dát od komerčných subjektov. Uvedenú problematiku podrobne rieši materiál "Návrh riešenia nákupu licencií pre JASPI".

Vytváranie a zavádzanie systému JASPI, v súlade so stratégiou informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike, je súčasťou prioritných úloh vlády SR a súvisí s pripravenosťou Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii. Informácie z tohoto informačného systému budú v roku 2002 prostredníctvom verejnej siete Internet sprístupnené bezplatne aj verejnosti. Bezplatný prístup k právnym informáciám významne podporí výkon štátnej správy v oblasti riadenia, rozhodovania a kontroly a súčasne zvýši právne povedomie občanov Slovenskej republiky.

Cieľom predkladaného materiálu je podať vláde SR komplexnú správu o postupe prác dotvárania a zavádzania systému JASPI vyplývajúcich z plnenia úloh uznesení vlády SR a zároveň upozorniť na potrebu finančného zabezpečenia licencií pre JASPI a personálneho zabezpečenia na pravidelnú dennú aktualizáciu údajovej základne podľa požiadaviek ÚOŠS SR.

Materiál obsahuje návrh uznesenia vlády SR, predkladaciu správu, správu o postupe vytvárania JASPI po etapách, rozsah plnenia úloh a opatrení v roku 2001, grafickú prílohu a návrh komuniké. Podrobnejší postup vytvárania a zavádzania JASPI v štátnej správe je zdokumentovaný v správach o plnení úloh a opatrení vytvárania JASPI (materiály schválené uzneseniami vlády SR č.527/1995, č.563/1996, č.286/1998, č.451/1998, č.74/1999, č.853/2000 a č.727/2001).