Správa o plnení opatrení a postupe prác

 

1. Plnenie úloh (1996 - 2000)

Vytváranie systému JASPI a jeho zavádzanie v organizáciách štátnej správy SR prebiehalo po etapách. Postup prác je podrobne uvedený v predložených návrhoch a správach za príslušné roky, ktoré vláda SR zobrala na vedomie na svojich rokovaniach.

 

I. etapa (uznesenie vlády SR č.104/1996) bola zameraná na analýzu požiadaviek v organizáciách štátnej správy, zabezpečenie informačných technológií, programových a technických prostriedkov.

 

II. etapa ( uznesenie vlády SR č. 653/1996) bolo vytvorené riešenie typu "Jaspi - lokálne" pre MS Win95/98/NT a riešenie typu "klient/server". Po obsahovej stránke bolo do systému zapracovaných cca 2500 právnych predpisov s plnými textami, súdne rozhodnutia Najvyššieho súdu SR v rozsahu rokov 1991 - 1995 a skúšobná vzorka literatúry. Aktualizácia právnych predpisov publikovaných v Zbierke zákonov SR sa vykonávala priebežne.

 

III. etapa (uznesenie vlády SR č.286/1998) bol vypracovaný návrh implementácie JASPI na ústredné orgány štátnej správy SR (návrh schválený v Rade vlády SR pre informatiku v auguste roku 1998). Riešenie typu "JASPI - lokálne" bolo zavedené do skúšobnej prevádzky na MS SR a vybraných organizáciách štátnej správy. Aktualizácia sa vykonávala v nepravidelných intervaloch prostredníctvo CD ROM nosičov. Na podnet Úradu vlády SR a ďalších ústredných štátnych orgánov SR s cieľom znížiť finančné náklady a zvýšiť pružnosť šírenia informácií riešiteľ úlohy (MS SR) vypracoval riešenie typu JASPI/Web pre použitie vo vládnej sieti Govnet. Návrh bol schválený vládou SR v marci roku 1998.

 

IV. Plnenie úloh v rokoch 1999 - 2000 (uznesenie vlády SR 853/2000) bolo zamerané na dotváranie údajovej základne v moduloch právne predpisy, aktualizované znenia zákonov a vyhlášok, vládnych nariadení, obchodného registra, súdnych rozhodnutí a stanovísk Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR. V období roku 2000 bola údajová základňa JASPI rozšírená o ďalšie dátové moduly a údaje, čo predstavovalo nárast údajovej základne o cca 65%, a to aj napriek závažným nedostatkom v poskytovaní údajov pre JASPI. Na tieto nedostatky poukázala aj správa z medzinárodného auditu v rámci projektu PHARE č. SR98/IB/JH/05-09, ktorá hodnotila kvalitu systému po technologickej a užívateľskej stránke a celý priebeh spracovania informácií od ich vzniku cez edičnú fázu až po ich zverejnenie v systéme JASPI. Autori správy po analýze a testovaní systému JASPI dospeli k presvedčeniu, že technická kvalita systému JASPI skutočne zodpovedá najmodernejším štandardom používaným v tejto oblasti v EU („Slovenský systém právnych informácií JASPI“ správa z novembra roku 2001, Autori: Univ. Prof. Dr. Friedrich Lachmayer, Dr. Thomas Menzel, Dipl. Ing. Peter Gartus).

 

V roku 1999 boli verzie typu "JASPI - lokálne" a typu "file/server" implementované na viaceré pracoviská organizácií štátnej správy SR. V priebehu skúšobnej prevádzky v roku 1999 právny systém - JASPI využívalo približne 800 užívateľov štátnej správy. Na základe plnenia úlohy uznesenia vlády SR č. 451/1998 bod B.12 uloženej predsedom krajských a okresných úradov v znení: "Zabezpečiť prístup všetkým odborom krajských a okresných úradov k softwaru právnych noriem publikovaných v Zbierke zákonov SR na základe programu JASPI v termíne do 31.12.1998" si z hľadiska licenčného zabezpečenia časť organizácií sekcie verejnej správy MV SR zabezpečila licencie decentralizovane zo svojich finančných zdrojov. Na základe poskytnutej správy z rezortu MV SR do roku 2000 boli údaje zo systému JASPI sprístupnené pre viac ako 1500 užívateľov bezpečnostného úseku vrátane krajských a okresných úradov sekcie verejnej správy.

V marci roku 1999 (projekt PHARE-98) MS SR pristúpilo k riešeniu intranetovej verzie typu "JASPI/Web" určenej pre vládnu sieť GOVNET (riešenie schválené uznesením vlády SR č.286/1998). Údajová základňa JASPI bola sprístupnená pre všetkých užívateľov vládnej siete Govnet od apríla roku 2000. Aplikácia "JASPI - lokálna" s licenciami v počte 2610 licencií bola v roku 2000 rozdistribuovaná na všetky ÚŠO SR. Rozdelenie počtov licencií vychádzalo z analýzy požiadaviek ÚŠO SR uplatnených v roku 1998.

 

Na základe plnenia úlohy z uznesenia vlády SR č. 853/2000 (bod B.2) Úrad vlády SR v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti zabezpečil zvýšenie prenosovej rýchlosti siete GOVNET na úseku medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Úradom vlády SR z pôvodných 64kbit/s na 1Mbit/s pre účely distribúcie údajov JASPI k používateľom siete GOVNET.

 

V súvislosti s účinným zavádzaním JASPI v štátnej správe ministerstvo spravodlivosti v roku 2000 vykonávalo zaškoľovania správcov a užívateľov JASPI. Odborní pracovníci právneho a technického zamerania ministerstva spravodlivosti zaškolili na používanie a správu systému JASPI vyše 220 pracovníkov z rôznych organizácií štátnej správy.

           

2. Plnenie úloh (rok 2001)

 

V. Plnenie úloh (uznesenia vlády SR č.853/2000 a č.727/2001)  bolo zamerané na rozšírenie a skvalitnenie údajovej základne v moduloch právne predpisy, aktualizované znenia zákonov a vyhlášok, obchodného registra SR a judikatúry. Systém bol v súlade s uznesením vlády SR č.727/20001 bod B.3 doplnený o modul súdnych znalcov, pričom zapracovávanie údajov je v štádiu dokončovania.

Databáza JASPI obsahuje k decembru roku 2001 nasledovné dátové moduly:

q       právne predpisy publikované v Zbierke zákonov SR od roku 1945 (plné texty)

q       plné texty aktualizovaných textov zákonov, vyhlášok a vládnych nariadení

q       súdne stanoviská a rozhodnutia NS SR publikované od roku 1963

q       súdne stanoviská, rozhodnutia a nálezy Ústavného súdu SR (od svojho vzniku t.j. od roku 1993)

q       modul obchodného registra SR s údajmi za všetky kraje

q       modul literatúry (pre účely testovania)

q       modul dokumentov EU (pre účely testovania)

q       modul súdnych znalcov (v štádiu testovania)

 

Aktualizácia právnych predpisov vydávaných v Zbierke zákonov SR včítane distribúcie do organizácií štátnej správy (verzia JASPI - lokálna) sa vykonáva v pravidelných mesačných intervaloch na CD ROM nosičoch. Aktualizácia databázy v systéme JASPI/Web pre používateľov vládnej siete Govnet sa v súlade s plnením úlohy uznesenia vlády SR č. 727/2001 bod B.4 vykonáva od septembra roku 2001 v denných intervaloch. Ministerstvo spravodlivosti v nasledujúcom období pripravuje metodiku aktualizácie údajovej základne vo všetkých verziách systému JASPI minimálne v 2 - týždňových intervaloch. Tento krok významne podporí pružnosť šírenia právnych informácií bezprostredne po ich publikovaní v Zbierke zákonov SR.

Na základe požiadaviek ÚOŠS SR o denné zverejňovanie právnych predpisov vydávaných v Zbierke zákonov SR v systéme JASPI/Web vo vládnej sieti Govnet ministerstvo financií vyčlenilo ministrovi spravodlivosti finančné prostriedky pre 1 zamestnanca do konca obdobia roku 2001.

Vzhľadom na nepretržitosť tejto úlohy v nasledujúcom období je potrebné personálne zabezpečiť pracovisko JASPI  od začiatku roku 2002.

            Z hľadiska vyhľadávania boli možnosti systému JASPI/Web rozšírené o synonymické a čiastočne o pojmové vyhľadávanie v textových častiach dokumentov. Na základe požiadaviek používateľov bola v rámci systému JASPI/Web vytvorená základná a rozšírená verzia systému s možnosťou detailnejšieho vyhľadávania v textovej štruktúre dokumentov. Obidve verzie sú v štádiu testovania. Nová verzia systému JASPI/Web vo vládnej sieti Govnet bude používateľom sprístupnená v priebehu januára 2002 na pôvodnej adrese: http://jaspiw2.justice.gov.sk.

            V súlade s uznesením vlády SR č. 727/2001 bod B.6 bol v decembri roku 2001 do skúšobnej prevádzky uvedený server pre sieť Internet, prostredníctvom ktorého bude databáza slovenskej legislatívy v JASPI na adrese: http://jaspi.justice.gov.sk sprístupnená štátnym organizáciám a občanom SR bezplatne.

Sprístupnenie databázy systému JASPI pre verejnosť od februára 2002 patrí medzi prioritné úlohy vlády SR, ktoré sú zachytené v hodnotiacej správe Európskej komisie z 13. novembra 2001 o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii. 

 

Na základe plnenia úlohy uznesenie vlády SR č.727/2001 bod B.8 rezorty predložili ministrovi spravodlivosti rozsah zavedenia JASPI na ústredných orgánoch štátnej správy SR včítane rozpočtových a príspevkových organizácií v ich pôsobnosti a zároveň predložili ďalšie požiadavky na rozšírenie počtov licencií pre JASPI vo výške cca 62,2 mil. Sk. Z vykonanej analýzy vyplynulo, že počet používateľov podstatne prevyšuje počet 2.610 licencií spolu dodaných na rezorty v roku 2000, nakoľko niektorí používatelia využívajú aj licencie pôvodne dodané k iným aplikáciám. Vzhľadom na vysoký záujem o licencie pre JASPI v štátnej správe s cieľom zabezpečiť plnenie prioritných úloh vlády SR a úloh uznesení vlády SR ministerstvo spravodlivosti podľa uznesenia vlády SR č.727/2001 bod B5 vypracovalo návrh riešenia a navrhlo variant riešenia zabezpečenia licencií pre JASPI.

Súčasne je potrebné upozorniť na negatívny jav, že niektoré rezorty nezabezpečujú požiadavky svojich podriadených organizácií aj napriek menovaniu kontaktných osôb zodpovedných za zavedenie a pravidelnú aktualizáciu JASPI  v príslušnom rezorte.

Uvedený nedostatok je zohľadnený v materiáli "Návrh na riešenie nákupu licencií pre JASPI" (uznesenie vlády SR č.727/2001 bod B.5).

Podľa uznesenia vlády SR č.853/2000 bod B.6 sekcia aproximácie práva Úradu vlády SR v decembri roku 2001 poskytla preklady textov v elektronickej forme pre modul EU právo, ktorý je súčasťou systému JASPI. Zapracovávanie dodaných textov do JASPI bude, vzhľadom na termín ich poskytnutia, realizované až od roku 2002.

 

3. Záver

            Pre dosiahnutie cieľového stavu je potrebné v súvislosti s budovaním a zavádzaním systému JASPI doriešiť v roku 2002 aj ďalšie úlohy. Ide predovšetkým o:

1.       pravidelné dodávky autorizovaných textov EÚ práva z Úradu vlády SR a ich následné zapracovanie do systému JASPI (úloha uznesenia vlády SR č.853/2000 bod B.6)

2.       zavedenie a uzákonenie prenosu a spracovania textov v jednotnom štandarde

3.       posilnenie zdrojov pre zber a spracovanie dát pre JASPI


Prílohy

Text Box: 1. Jednoduchý zadávací formulár v JASPI/Web - synonymické vyhľadávanie

 

Text Box: 2. Rozšírený zadávací formulár v JASPI/Web - synonymické vyhľadávanie zložité

 

 

Text Box: 3. Zobrazenie vyhľadaného textu - text obsahuje synonymické tvary

Text Box: 4. Zobrazenie zoznamu vyhľadávacích  príkazov v JASPI/Web