Návrh komuniké

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadaní dňa ………….. 2002 vzala na vedomie správu o plnení opatrení a postupe prác pri zavádzaní JASPI v štátnej správe SR.

Materiál obsahuje informácie o plnení úloh a opatrení v jednotlivých etapách vytvárania a zavádzania JASPI v štátnej správe SR. Cieľom materiálu je sprístupniť základný zdroj právnych informácií v štáte a tým kvalitatívne podporiť a zrýchliť výkon štátnej správy v oblasti riadenia, rozhodovania, kontroly a legislatívy a zároveň znížiť finančné výdaje zo štátneho rozpočtu a rozšíriť právne povedomie občanov. Riešenie projektu JASPI úzko súvisí s pripravenosťou Slovenskej republiky na vstup do EÚ.