Materiál na pripomienkové konanie
Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Číslo materiálu: 964/2002-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

Návrh uznesenia html
Predkladacia správa html
Návrh zákona html
Dôvodová správa html
Úplné znenie prípravného konania html
Dodatok html