UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. ...

z ...

k návrhu zákona o dražbách

Číslo materiálu:

12836/2001-52

Predkladateľ:

minister spravodlivosti

Vláda

  1. schvaľuje

    návrh zákona o dražbách

  2. poveruje

predsedu vlády

predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministra spravodlivosti

uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

 Vykoná: predseda vlády

minister spravodlivosti

Na vedomie: predseda Národnej rady SR