Predkladacia správa

Návrh zákona o dražbách predkladá minister spravodlivosti Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 338 z 19. apríla 2001 k návrhu legislatívneho zámeru komplexných zmien právnej úpravy záložného práva.

Cieľom návrhu je upraviť výkon dražby tak, aby bol dostatočne efektívny a rýchly, ale aby pri ňom nedochádzalo k porušovaniu práv osôb na nej zúčastnených, aby v konečnom dôsledku bola dražba stimulom pre rozvoj úverových vzťahov.

Zákon upravuje komplexnú úpravu dražby. Nový zákon o verejných dražbách upravuje verejné dražby vykonávané na návrh veriteľa ako aj na návrh vlastníka veci, ako aj špecifiká niektorých dražieb. Upravuje priebeh dražby, stanovuje podmienky, ktoré musia spĺňať jednotliví účastníci dražby, ale aj zabezpečuje ochranu práv vlastníka veci. Úprava sa bude týkať tak predaja hnuteľných vecí, ako aj predaja nehnuteľností. Uspokojenie veriteľa speňažením nehnuteľnosti v rámci súdneho výkonu rozhodnutia alebo exekučného konania je pomerne zložité a časovo náročné, v celom rade prípadov je možné dosiahnuť rovnakého výsledku verejnou dražbou mimo súdneho výkonu rozhodnutia či exekúcie, ktorá môže byť pre dlžníka ekonomicky výhodnejšia, pretože spravidla táto forma dražby umožňuje dosiahnuť vyššiu cenu.