Zákon o  dražbách

 

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje dražby a vznik, trvanie a zánik niektorých právnych vzťahov s tým súvisiacich. Podľa tohto zákona sa postupuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak1).


1)Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov, zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok  v znení neskorších predpisov.

 

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie:

 1. dražbou verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou k podaniu ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby, alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie,

 2. navrhovateľom osoba, ktorá za podmienok stanovených týmto zákonom navrhuje vykonanie dražby,

 3. účastníkom dražby osoba prítomná na dražbe, ktorá sa dostavila za účelom urobiť podanie a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom,

 4. dražobnou zábezpekou zabezpečenie budúcich záväzkov účastníkov dražby v ustanovenej výške a forme,

 5. dražobníkom osoba, ktorá organizuje dražbu a spĺňa podmienky ustanovené týmto a osobitným zákonom2); ak ide o majetok územných samosprávnych celkov alebo majetok štátu, môže byť dražobníkom aj územný samosprávny celok alebo príslušný orgán štátnej správy,

2) Zákon č. 455/1991 Zb.  o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 1. licitátorom fyzická osoba oprávnená konať v mene a na účet dražobníka úkony na dražbe,

 2. vyvolávaním vyhlásenie licitátora o predmete dražby a výzva účastníkom dražby k podávaniu ponúk,

 3. zahájením dražby vyvolanie licitátora o začiatku dražby, ak nie je ustanovené inak,

 4. podaním ponuka účastníka urobená v priebehu dražby aspoň vo výške ustanoveného najnižšieho podania; ďalšie podanie musí prevyšovať podanie už urobené najmenej o ustanovené minimálne prihodenie, ak nie je ďalej stanovené inak; ak boli rozdané čísla, musí byť ponuka urobená ústne a zdvihnutím čísla; podanie je perfektné až ústnou ponukou,

 5. príklepom úkon licitátora spočívajúci v klepnutí kladivkom, čím dochádza za stanovených podmienok k prechodu vlastníckeho alebo iného práva k predmetu dražby,

 6. vydražiteľom účastník dražby, ktorému bol udelený príklep,

 7. výťažkom dražby suma dosiahnutá vydražením a jej prípadné príslušenstvo,

 8. náklady dražby odmena dražobníka a náklady účelne vynaložené dražobníkom na materiálne a organizačné zabezpečenie prípravy a priebehu dražby; medzi náklady účelne vynaložené dražobníkom patria aj primerané náklady na zabezpečenie informovanosti o dražbe, vrátane informácií v tlači, a náklady na uverejnenie dražobnej vyhlášky v mieste obvyklým spôsobom, ako aj náklady vynaložené dražobníkom na zvýšenie jeho poistného za poistenie zodpovednosti za škodu, pokiaľ s ohľadom na hodnotu draženej veci bolo nutné dohodnúť zvýšenie poistného dražobníka o viac než 10% pôvodného poistného, odmena a náhrada hotových výdavkov notára v prípade jeho účasti na dražbe,

 9. zmarením dražby neuhradenie ceny vydraženej veci vydražiteľom v ustanovenej lehote,

 10. verejný register dražieb jediné miesto, kde vo verejne prístupnom informačnom systéme (Internet) uverejnené informácie určené týmto zákonom alebo informácie poskytnuté dobrovoľne ostatnými účastníkmi dražieb,

   

Alternatíva I:

 1. správcom verejného registra dražieb Notárska komora Slovenskej republiky organizujúca za poplatok uverejnenie informácií určených týmto zákonom alebo informácií dobrovoľne poskytnutých ostatnými účastníkmi dražieb.

Alternatíva II:

 1. správcom verejného registra dražieb osoba organizujúca za odplatu uverejnenie informácií určených týmto zákonom alebo informácii dobrovoľne poskytnutých ostatnými účastníkmi dražieb.

§ 3

Účastník dražby

 1. Účastníkom dražby je osoba spôsobilá na právne úkony. To neplatí, ak ide o neplnoleté osoby alebo o osoby, ktoré boli zbavené spôsobilosti k právnym úkonom alebo ich spôsobilosť k právnym úkonom je obmedzená, ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel na veci, ku ktorým už spoluvlastnícky podiel majú; podmienkou je, že tieto osoby musia byť zastúpené zákonným zástupcom alebo opatrovníkom.

 2. Účastníkom dražby môže byť vždy štát, a to aj vtedy, ak by iná osoba bola z dražby vylúčená.

 3. Účastníkom dražby nemôže byť osoba, ktorá nemôže nadobúdať vlastnícke právo a iné práva k predmetom dražby3), osoby, na ktorých majetok bol vyhlásený konkurz alebo voči ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ohľadne ich majetku bolo opätovne potvrdené nútené vyrovnanie, a to po dobu troch rokov od zrušenia konkurzu, jeho zamietnutie pre nedostatok majetku alebo do troch rokov od skončenia opätovného vyrovnania; nikto nesmie dražiť za nich.

 4. Účastníkom dražby nemôže byť osoba, u ktorej by v dôsledku nadobudnutia vlastníctva predmetu dražby mohlo dôjsť k vylúčeniu, obmedzeniu alebo narušeniu hospodárskej súťaže4); nikto nesmie dražiť za ňu.

 5. Účastníkom dražby nemôže byť osoba, ktorá nezložila dražobnú zábezpeku, ak je požadovaná, a v opakovanej dražbe ani vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie predchádzajúcej dražby toho istého predmetu dražby u toho istého dražobníka; nikto nemôže dražiť za nich. Dražiť v dražbe, ktorej kontrolou sú poverení, nemôžu ani zamestnanci príslušného živnostenského úradu; nikto nesmie dražiť za nich.

 6. Účastníkom dražby nemôže byť dražobník a licitátor, osoby im blízke a zamestnanci dražobníka; nikto nesmie dražiť za nich.

 7. Ak je dražobník právnickou osobou, nemôže byť účastníkom dražby ani právnická osoba dražobníka ovládajúca alebo ním ovládaná5), ďalej nemôže byť účastníkmi dražby štatutárne orgány a členovia štatutárneho alebo kontrolného orgánu dražobníka; nikto nesmie dražiť za nich.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 188/1994 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov.

5) Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

§ 4

Dražobník

  1. Dražobníkom môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a bolo jej udelené príslušné oprávnenie k vykonávaniu živnosti2).

  2. Dražobník je povinný do 30 dní od vydania živnostenského oprávnenia uzavrieť zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s činnosťou dražobníka. Bez zmluvného poistenia nemôže vykonávať činnosť dražobníka. Na požiadanie je povinný poistenie preukázať účastníkom dražby a kontrolným orgánom.

  3. Ak poruší dražobník povinnosť upustiť od dražby, ak tak bol povinný urobiť, alebo povinnosť dohodnúť a udržiavať poistenie, príslušný živnostenský úrad mu zruší živnostenské oprávnenie vykonávať dražby5).

  4. Ak je dražobníkom územný samosprávny celok alebo orgán štátnej správy sa na neho podmienky k vykonávaniu činnosti dražobníka nevzťahujú.

§ 5

Archivačná povinnosť

  1. Dražobník je povinný viesť riadnu spisovú evidenciu a zabezpečiť účelné a bezpečné uloženie písomností súvisiacich s dražbou. Zabezpečí uloženie písomností podniku, ak je predmetom dražby, a to podľa osobitného predpisu6).

  2. Dražobník je povinný umožniť nahliadnutie do archivovaných písomností podľa odseku 1 účastníkovi dražby v prípade dražby, ktorej sa tento účastník zúčastnil a zamestnancom živnostenského úradu povereným kontrolou vykonávania dražieb a správcovi dane pri daňovom konaní.

6) Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.

§ 6

Licitátor

  1. Licitátorom môže byť len fyzická osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilá na výkon tejto funkcie.

  2. Licitátor otvára dražbu, vyzýva účastníkov, aby urobili podanie, udeľuje príklep a vykonáva žrebovanie ohľadne udelenia príklepu.

§ 7

Alternatíva I:

Živnostenský úrad zašle údaje o dražobníkovi v rozsahu zverejnenom v živnostenskom registri5) Notárskej komore Slovenskej republiky na uverejnenie vo verejnom registri dražieb.

Alternatíva II:

Živnostenský úrad zašle správcovi verejného registra dražieb údaje o dražobníkovi v rozsahu zverejnenom v živnostenskom registri5) na uverejnenie vo verejnom registri dražieb.

§ 8

Predmet dražby

  1. Predmetom dražby môže byť vec, podnik alebo jeho organizačná zložka5), pohľadávky, prevoditeľné majetkové práva, súbor vecí, súbor práv alebo súbor vecí a práv, s výnimkou práv z duševného vlastníctva, ak bolo navrhnuté ich vydraženie a ak spĺňajú podmienky stanovené týmto zákonom.

  2. Podľa zákona nie je možné dražiť veci a práva, s ktorými na základe vykonateľného rozhodnutia súdu alebo orgánu štátnej správy nie je možné nakladať.

  3. Podľa tohto zákona nie je možné dražiť cenné papiere, ktoré boli prijaté na obchodovanie na burze.

  4. Dražiť v  dražbe nie je možné nehnuteľné veci, ktorých vlastníctvo je obmedzené predkupným právom zapísaným v katastri nehnuteľností, a veci hnuteľné, ktorých vlastníctvo je obmedzené predkupným právom zapísaným v listinách osvedčujúcich vlastníctvo a nevyhnutných k nakladaniu s vecou.

  5. Dražiť nie je možné veci, voči ktorým bolo uplatnené zádržné právo.

  6. Dražiť nie je možné veci, na ktorých viazne zákonné predkupné právo podľa osobitných predpisov7).

7) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993n Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

 

§ 9

Označenie osôb a vecí

Osoby a veci musia byť označované spôsobom vylučujúcim ich zámenu.

 

DRUHÁ ČASŤ

DRAŽBA

§ 10

Zasielanie a doručovanie písomností a zasielanie
peňažných čiastok

  1. Písomnosti sa zasielajú poštou formou listovej zásielky doručované do vlastných rúk8).
  2. Peňažné čiastky sa skladajú v hotovosti alebo zasielajú poštou formou peňažnej zásielky doručovanej do vlastných rúk, bankovým prevodom alebo iným bezhotovostným spôsobom; je možné ich tiež doručiť aj iným preukázateľným spôsobom do rúk osoby, ktorej sú určené. Ak ide o bezhotovostný prevod, je čiastka odoslaná odpísaním z účtu odosielateľa  pod podmienkou, že bude pripísaná na účet príjemcu. Dražobník môže pripustiť aj platbu šekom alebo platobnou kartou.

8)  § 47 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

§ 11

Ďalšie podmienky postupu pri dražbách

  1. Miesto, dátum a čas začatia dražby musí byť určené tak, aby nebola obmedzená možnosť účasti na dražbe.

  2. Spôsob úhrady ceny, podmienky predaja predmetu dražby vydražiteľovi a minimálne prihodenie musia byť stanovené s ohľadom na zvláštnosti a hodnotu predmetu dražby; nesmú byť stanovené za účelom obmedzenia záujmu o účasť na dražbe.

  3. Dražobník je povinný doplniť zasielané písomnosti o údaje a doklady ustanovené osobitnými predpismi na základe výzvy katastrálneho úradu, v ktorého obvode sa predmet dražby nachádza.

  4. Uverejnenie spôsobom v mieste obvyklom je pri dražbách nehnuteľností vždy aj uverejnenie na úradnej tabuli príslušného obecného úradu, v ktorého obvode sa predmet dražby nachádza.

  5. Účastníci dražby a  ostatní prítomní na dražbe sú v priebehu jej konania povinní nerušiť priebeh dražby chovaním odporujúcim dobrým mravom.

  6. Dražba je prístupná verejnosti. Na dražbe môže byť prítomná každá osoba, ktorá zaplatila vstupné. Vstupné na jeden dražobný deň je najviac 100 Sk na osobu a deň. Vybrané vstupné je súčasťou výťažku dražby.

§ 12

Odhad ceny predmetu dražby

  1. Dražobník zaistí odhad ceny predmetu dražby v mieste a čase obvyklom. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik, jeho organizačnú zložku5), alebo o kultúrnu pamiatku9), musí byť cena predmetu dražby určená znaleckým posudkom, ktorý nesmie byť v deň konania dražby starší ako šesť mesiacov. Znalec odhadne aj závady, ktoré v dôsledku prechodu vlastníctva nezaniknú, a upraví príslušným spôsobom odhad ceny.

  2. Osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, je povinná po predchádzajúcej výzve, v dobe určenej v tejto výzve, umožniť vykonanie odhadu, ako aj prehliadku predmetu dražby. Doba prehliadky musí byť vo výzve ustanovená s prihliadnutím na charakter draženej veci, pri nehnuteľnosti spravidla tri týždne po odoslaní výzvy.

9) Zákon č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

 

§ 13

Obhliadka predmetu dražby

  1. Pred začatím dražby musí byť umožnená účastníkom dražby v termíne uvedenom v dražobnej vyhláške obhliadka predmetu dražby. Termín obhliadky predmetu dražby dražobník určí s ohľadom na miesto úschovy veci hnuteľnej alebo umiestnenie nehnuteľnosti.

  2. Ak najnižšie podanie presahuje 500 000 Sk alebo ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo jeho organizačná zložka, musí byť umožnená účastníkom dražby obhliadka predmetu dražby najmenej v dvoch termínoch uvedených v dražobnej vyhláške, ktoré nesmú byť určené na rovnaký deň.

  3. S obhliadkou predmetu dražby nie je možné, s výnimkou doloženia totožnosti, spájať ďalšie podmienky; to neplatí o podmienkach spojených s ochranou života a zdravia a podmienkach vyplývajúcich zo zákonom uloženej povinnosti zachovávať mlčanlivosť, z povinností ustanovených osobitným predpisom10).

10) Napríklad zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

§ 14

Dražobná zábezpeka

  1. Dražobník je oprávnený od účastníka dražby žiadať zloženie dražobnej zábezpeky.

  2. Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi v lehote uvedenej v dražobnej vyhláške dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky; dražobník je povinný umožniť obidva uvedené spôsoby.

  3. Na zloženie dražobnej zábezpeky musí byť účastníkovi dražby poskytnutá primeraná lehota, ktorá nesmie byť kratšia ako polovica lehoty na uverejnenie dražobnej vyhlášky. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky končí začatím dražby.

  4. Dražobná zábezpeka nesmie presiahnuť 30 % z najnižšieho podania; nesmie však presiahnuť čiastku 1 500 000 Sk zvýšenú o 10 % z čiastky presahujúcej 5 000 000 Sk.

§ 15

Vrátenie dražobnej zábezpeky a listín

  1. Ak bola dražobná zábezpeka zložená na účet, vráti dražobník účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku vrátane príslušenstva bez zbytočného odkladu po skončení dražby.

  2. Ak nebola dražobná zábezpeka zložená na účet, vráti dražobník účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu po skončení dražby.

  3. Bankovú záruku predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, je dražobník povinný bez zbytočného odkladu vrátiť účastníkovi dražby.

  4. Listiny, ktorými oprávnené osoby preukázali svoje práva k predmetu dražby alebo vznik pohľadávok, vráti dražobník týmto osobám bez zbytočného odkladu po skončení dražby; ak sa však neskončí dražba udelením príklepu, vráti dražobník listiny týmto oprávneným osobám bez zbytočného odkladu po zmarenom uplynutí lehoty na podanie návrhu na vykonanie opakovanej dražby alebo po skončení opakovanej dražby.

  5. V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu po upustení od dražby.

§ 16

Zmluva o vykonaní dražby

  1. Dražbu je možné vykonať len na základe písomnej zmluvy o vykonaní dražby, ktorú uzavrie navrhovateľ s dražobníkom; to neplatí ak ide o majetok štátu, ak je dražobníkom orgán štátnej správy alebo ak ide o majetok územného samosprávneho celku, ak je dražobníkom tento územný samosprávny celok, alebo ak je dražobníkom navrhovateľ.

  2. Zmluva o vykonaní dražby musí obsahovať označenie navrhovateľa, dražobníka a predmetu dražby, najnižšie podanie, výšku odmeny dražobníka alebo spôsob jej určenia alebo dohodu o tom, že dražba bude vykonaná bezplatne.

  3. Ak je licitátor oprávnený znížiť najnižšie podanie, musí byť v zmluve o vykonaní dražby obsiahnutá aj dohoda, o akú čiastku je možné najnižšie podanie znížiť.

  4. Ak ide o dražbu nehnuteľnosti, podniku alebo jeho organizačnej zložky alebo najnižšie podanie u hnuteľných vecí, pohľadávky a majetkových práv presiahne sumu 500 000 Sk, musí byť priebeh dražby spísaný formou notárskej zápisnice.

  5. Ak je navrhovateľom dražby osoba, ktorá je povinná pri zadávaní zákaziek postupovať podľa osobitného predpisu,11) riadi sa jej postup pri uzavretí zmluvy o vykonaní dražby týmto zákonom; budúcim peňažným záväzkom zo zmluvy sú predpokladané náklady dražby.

  6. Výšku odmeny dražobníka, ktorá bola dohodnutá v zmluve o vykonaní dražby nie je možné dodatočne zvýšiť.

  7. Ak neobsahuje zmluva uzavretá medzi navrhovateľom a dražobníkom ustanovené náležitosti, je neplatná.

11) Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

§ 17

Dražobná vyhláška

  1. Dražobník vyhlási konanie dražby vyhláškou, v ktorej uvedie:

  1. miesto, dátum a čas otvorenia dražby,
  2. či ide o opakovanú dražbu, označenie dražobníka,
  3. označenie a popis predmetu dražby a jeho príslušenstva, práv a záväzkov na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, ak podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby, popis stavu, v akom sa predmet dražby nachádza, a jeho odhadnutú alebo zistenú cenu,
  4. najnižšie podanie a ustanovené najmenšie prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť,
  5. ak požaduje zloženie dražobnej zábezpeky, spôsob a lehotu na jej zloženie, číslo účtu a adresu miesta, kde má byť dražobná zábezpeka zložená, čo je dokladom o zložení dražobnej zábezpeky, výške dražobnej zábezpeky a spôsob jej vrátenia; či je možné zložiť dražobnú zábezpeku platobnou kartou alebo šekom,
  6. ak je prípustný aj iný spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením ako úhrada v hotovosti; spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením nesmie byť pre vydražiteľa spojená s nadbytočnými ťažkosťami,
  7. dátum a čas vykonania obhliadky predmetu dražby, pri veciach hnuteľných tiež miesto konania ohliadky a organizačné opatrenia k zabezpečeniu obhliadky,
  8. pri spoločnej dražbe poradie, v ktorom budú jednotlivé predmety dražby dražené,
  9. podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi,
  10. meno a priezvisko a sídlo notára, ktorý bude spisovať notársku zápisnicu o dražbe (§ 16 ods. 4)

  1. Dražobnú vyhlášku uverejní dražobník spôsobom vzhľadom k predmetu dražby v mieste obvyklom najmenej 15 dní pred otvorením dražby, tento zákon neustanovuje inak.

  2. Ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo jeho organizačná zložka alebo ak najnižšie podanie presiahne 500.000,- Sk, uverejní dražobník dražobnú vyhlášku spôsobom vzhľadom k predmetu dražby v mieste obvyklom, vo verejnom registri dražieb, najmenej 30 dní pred začatím dražby.

  3. Pre predmety dražby podliehajúce skaze, je dražobník oprávnený lehotu na uverejnenie dražobnej vyhlášky primerane skrátiť.

  4. V lehotách uverejnených v odsekoch 2 až 4 zašle dražobník dražobnú vyhlášku:

  1. vlastníkovi predmetu dražby,
  2. osobám, ktoré majú k predmetu dražby právo zapísané v katastri nehnuteľností, v Notárskom centrálnom registri záložných práv12) alebo v listinách osvedčujúcich vlastnícke právo k predmetu dražby nevyhnutných k nakladaniu s ním,
  3. ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo jeho organizačná zložka, správcovi dane príslušnému podľa miesta trvalého pobytu alebo miesta podnikania navrhovateľa, ak je navrhovateľ fyzickou osobou, alebo podľa miesta navrhovateľa, ak je navrhovateľ právnickou osobou, a správcovi dane, v ktorého obvode sa nehnuteľnosť, podnik alebo jeho organizačná zložka nachádza,
  4. ak ide o podnik alebo jeho organizačnú zložku, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky,
  5. ak ide o majetok právnickej osoby, ktorej zakladateľom, zriaďovateľom, spoločníkom alebo členom je štát, aj orgánu štátu vykonávajúcemu práva zakladateľa, zriaďovateľa, spoločníka alebo člena tejto právnickej osoby,
  6. notárovi, ktorý sa zúčastní dražby,
  7. správcovi verejného registra dražieb.

  1. Dražobnú vyhlášku spolu so všetkými jej dodatkami je dražobník povinný pred začatím dražby vyvesiť vo verejne prístupnej časti objektu, v ktorom sa dražba koná.

  2. Rovnopis dražobnej vyhlášky, uložený u dražobníka, musí byť podpísaný navrhovateľom; podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený. V prípade účasti notára na dražbe rovnopis dražobnej vyhlášky bude ako príloha súčasťou osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

12) Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

 

§ 18

Podmienky a údaje, ktoré dražobník v dražobnej vyhláške uviedol, nie je možné dodatočne meniť. To neplatí ak dôjde k zmenám v rozsahu práv a záväzkov na predmete dražby viaznúcich a s ním spojených, alebo stavu, v ktorom sa predmet dražby nachádza; v tom prípade je dražobník povinný vyhotoviť a pripojiť dodatok k zverejneniu dražobnej vyhlášky bez zbytočného odkladu potom, čo sa o zmenách dozvedel. Ustanovenie § 20 ods. 7 platí obdobne.

§ 19

Upustenie od dražby

  1. Dražobník je povinný upustiť od dražby najneskôr do jej začatia
  1. na základe písomnej žiadosti vlastníka,
  2. ak je dražobníkovi doložené, že navrhovateľ nie je oprávnený navrhnúť vykonanie dražby,
  3. ak je zmluva o vykonaní dražby neplatná, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy o vykonaní dražby alebo nie je možné podľa podmienok dohodnutých v zmluve o vykonaní dražby dražbu vykonať,
  4. ak neboli splnené podmienky ustanovené v § 13 a 17,
  5. ak bol predmet dražby alebo jeho časť zahrnutá do konkurznej podstaty alebo do vyrovnania,
  6. ak bol nariadený výkon rozhodnutia súdu alebo orgánu štátnej správy predajom predmetu dražby alebo jeho časti,
  7. ak bolo vykonateľným rozhodnutím súdu alebo orgánu štátnej správy zakázané s predmetom dražby nakladať,
  8. ak zaniklo živnostenské oprávnenie dražobníka
  9. ak dražobník nemá uzatvorené poistenie zo zodpovednosti za škodu.

  1. Ak je dražobníkom orgán štátnej správy alebo územný samosprávny celok, nevzťahujú sa naň povinnosti podľa odseku 1 písm. a) až c), i) a j).

  2. O upustení od dražby a o dôvodoch upustenia od dražby vyrozumie dražobník písomne bez zbytočného odkladu osoby uvedené v § 17 ods. 5.

§ 20

Priebeh dražby

  1. Prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, musí byť účastníkom dražby, zamestnancom príslušného živnostenského úradu umožnený najmenej 30 minút pred začatím dražby.

  2. Účastník dražby je povinný na vyzvanie dražobníka alebo osoby ním písomne poverenej doložiť svoju totožnosť, prípadne svoje oprávnenie konať za účastníka dražby, dať sa zapísať do zoznamu účastníkov dražby, a ak sú rozdávané dražobné čísla, prevziať dražobné číslo; ak bolo požadované zloženie dražobnej zábezpeky, je účastník dražby povinný doložiť aj doklad o  zložení dražobnej zábezpeky. Účastník dražby je ďalej povinný doložiť svoje čestné prehlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby. Zamestnanec príslušného živnostenského úradu poverení kontrolou vykonávania dražby sa preukazuje aj svojím poverením.

  3. S výnimkou podmienok uvedených v tomto zákone alebo v osobitnom predpise, nie je možné od účastníkov dražby ani od zamestnancov príslušného živnostenského úradu poverených kontrolou vykonávania dražby požadovať splnenie ďalších podmienok.

  4. Verejnosti musí byť umožnený prístup do priestorov, v ktorých bude dražba prebiehať, najmenej 10 minút pred začatím dražby.

  5. Kto sa dostaví na zápis na dražbu pred jej začatím a preukáže, že spĺňa podmienky stať sa účastníkom dražby, musí byť umožnené zúčastniť sa dražby.

  6. Dražba sa začína vyvolaním. Obsahom vyvolania je označenie a popis predmetu dražby a jeho odhadnutá alebo zistená cena, údaje o právach a záväzkoch na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, ak majú podstatný vplyv na hodnotu predmetu dražby, údaje o nájomných zmluvách týkajúcich sa predmetu dražby a záväzkoch z nich vyplývajúcich, najnižšie podania a najnižšie prihodenie. Ak je predmetom dražby kultúrna pamiatka, uvedie licitátor aj túto skutočnosť.

  7. Ak je navrhovateľom dražby osoba, ktorej postup pri uzatváraní zmluvy o vykonaní dražby sa riadi osobitným zákonom, je najnižšie podanie najmenej polovica odhadu ceny predmetu dražby.

  8. Licitátor môže v priebehu dražby znížiť výšku najnižšieho prihodenia.

  9. Draží sa, ak účastníci dražby robia vyššie podanie. Ak nebolo cez dvojitú výzvu a prehlásenie licitátora: „Ak neurobí niekto z prítomných účastníkov dražby podanie vyššie, ako bolo podanie naposledy urobené účastníkom dražby (označenie účastníka dražby, ktorý urobil najvyššie podanie), vykonám mu príklep“ urobené vyššie podanie, oznámi licitátor ešte raz posledné podanie a po tretej výzve vykoná príklep účastníkovi dražby, ktorý urobil najvyššie podanie. Svojím podaním je účastník dražby viazaný.

  10. Ak urobí niekoľko účastníkov dražby súčasne podanie rovnaké v rámci toho istého vyvolania a ak nebolo urobené podanie vyššie, rozhodne licitátor žrebom o tom, komu z nich príklep udelí.

  11. Ak má niektorý z účastníkov dražby predkupné právo voči predmetu dražby a ak to doloží dražobníkovi pred zahájením dražby, nie je tento účastník stanoveným prihodením viazaný; ak urobí podanie v rovnakej výške ako najvyššie podanie, udelí licitátor príklep účastníkovi dražby oprávnenému z predkupného práva.

  12. Ak nebolo urobené najnižšie podanie, zníži licitátor najnižšie podanie o čiastku dohodnutú v zmluve o vykonaní dražby.

  13. Udelením príklepu je dražba ukončená.

  14. Ak nebolo pri dražbe urobené ani najnižšie podanie alebo ak nebolo urobené najnižšie podanie ani po jeho znížení, licitátor dražbu ukončí.

§ 21

Zmarenie a neplatnosť dražby

  1. O zmarení dražby vyrozumie dražobník bez zbytočného odkladu osoby uvedené v § 17 ods. 5. Oznámenie o zmarení dražby uverejní dražobník bez zbytočného odkladu obdobným spôsobom ako dražobnú vyhlášku. Ak bola dražobná vyhláška uverejnená vo verejnom registri dražieb, uverejní tam dražobník oznámenie o zmarení dražby.

  2. Dražba je neplatná ak boli porušené ustanovenia tohto zákona.

  3. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste.

  4. O neplatnosti dražby dražobník bez zbytočného odkladu vyrozumie osoby uvedené v § 17 ods. 5. Oznámenie o neplatnosti dražby ďalej dražobník uverejní bez zbytočného odkladu na dobu najmenej 30 dní spôsobom v mieste obvyklom. Ak bola dražobná vyhláška uverejnená vo verejnom registri dražieb, uverejní tam dražobník aj oznámenie o neplatnosti dražby.

§ 22

Opakovaná dražba

  1. Opakovaná dražba sa uskutoční na základe zmluvy o vykonaní opakovanej dražby uzavretej medzi navrhovateľom predchádzajúcej dražby a dražobníkom, ktorý vykonával predchádzajúcu dražbu, ak predmet dražby nebol vydražený alebo ak bola dražba zmarená vydražiteľom; dražobník v tom prípade nemusí zaisťovať nový odhad predmetu dražby, ak má k dispozícii odhad nie starší ako jeden rok pred konaním opakovanej dražby. Zmluva o vykonaní opakovanej dražby musí byť uzavretá do 10 dní po doručení zápisnice o vykonanej dražbe alebo vyrozumení o zmarení dražby.

  2. Opakovanú dražbu nie je možné vykonať, ak dražobník upustil od dražby alebo ak bola dražba neplatná.

  3. Uzavretie zmluvy o vykonaní opakovanej dražby nie je podmienkou pre vykonanie opakovanej dražby, ak ide o majetok štátu alebo územného samosprávneho celku, ak je dražobníkom orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy.

  4. Ak bola dražobná vyhláška uverejnená vo verejnom registri dražieb, uverejní dražobník oznámenie o konaní opakovanej dražby s náležitosťami podľa § 17 ods. 1 písm. a) až f) vo verejnom registri dražieb, najmenej 10 dní pred začatím dražby.

§ 23

Spoločná dražba

  1. Ak ide o dražbu vecí hnuteľných a najnižšie podanie u žiadnej z nich nepresahuje 500 000 Sk, je možné ich vydražiť v spoločnej dražbe; dražobník je povinný určiť poradie, v akom budú dražené. Vyvolanie sa vykoná u každého predmetu dražby samostatne. Vo vyvolaní musí byť uvedené aj poradové číslo predmetu dražby.

  2. Otvorením spoločnej dražby je prehlásenie licitátora, že otvára spoločnú dražbu.

  3. Spoločná dražba končí udelením príklepu pri predmete dražby, ktorý je v poradí posledný, alebo tým, že licitátor ukončí dražbu, pretože nebolo urobené ani najnižšie podanie alebo nebolo urobené najnižšie podanie ani po jeho znížení pri predmete dražby, ktorý je v poradí posledný. Vykonanie opakovanej dražby je možné navrhnúť aj u jednotlivých predmetoch dražby, ktoré neboli vydražené alebo v ktorých prípade bola dražba zmarená. Ostatné ustanovenia tohto zákona sa použijú primerane.

 

§ 24

Zápisnica o vykonaní dražby

  1. Po ukončení dražby vyhotoví dražobník bez zbytočného odkladu zápisnicu o vykonaní dražby, ak sa o vykonaní dražby nespisuje notárska zápisnica.

  2. V zápisnici o vykonaní dražby dražobník uvedie:
  1. dátum, miesto a čas vykonania dražby; ak ide o opakovanú dražbu, uvedie i túto skutočnosť,
  2. označenie predmetu dražby a jeho príslušenstva, práv a záväzkov na predmete dražby viaznúcich a s ním spojených, stavu, v akom sa predmet dražby nachádza, a odhad jeho ceny,
  3. označenie navrhovateľa dražby, a ak je možné, aj označenie bývalého vlastníka predmetu dražby,
  4. najnižšie podanie,
  5. označenie dražobníka a licitátora (licitátorov),
  6. označenie vydražiteľa,
  7. cenu dosiahnutú vydražením.

  1. Súčasťou zápisnice je podpísaný rovnopis dražobnej vyhlášky a jeho prípadné dodatky (§ 17 ods.7).

  2. Zápisnicu o vykonanej dražbe podpíšu dražobník, licitátor a vydražiteľ. Ak odmietne vydražiteľ zápisnicu o vykonaní dražby podpísať, uvedie to dražobník v zápisnici.

  3. Ak skončí dražba, pretože nebolo urobené ani najnižšie podanie, vyhotoví dražobník bez zbytočného odkladu zápisnicu o vykonaní dražby; pre jeho náležitosti sa ustanovenia odsekov 2 a 3 použijú primerane.

  4. Pri spoločnej dražbe vyhotovuje dražobník o priebehu dražby jednu zápisnicu; vydražiteľom jednotlivých predmetov musí byť umožnené podpísať zápisnicu ihneď po vydražení.

  5. Zápisnicu o vykonanej dražbe zašle dražobník do 5 dní odo dňa konania dražby osobám uvedeným v § 17 ods. 5.

  6. Ak sa spisuje o dražbe notárska zápisnica, pre obsah notárskej zápisnice platia ustanovenia ods. 2 až 6 obdobne.

  7. Ak bola dražobná vyhláška uverejnená vo verejnom registri dražieb, uverejní tam dražobník aj údaje podľa odseku 2 písm. a), b), e); dražobník uverejní aj výšku ceny dosiahnutú vydražením alebo skutočnosť, že nebolo urobené ani najnižšie podanie.

§ 25

Výťažok dražby a úhrada nákladov

  1. Náklady dražby sa hradia z výťažku dražby; súčasťou nákladov dražby je aj odmena a náhrada hotových výdavkov notára, ak tento zákon neustanovuje alebo zmluva o vykonaní dražby inak.

  2. Ak nebude predmet dražby vydražený alebo nestačí výťažok dražby na úhradu nákladov dražby, uhradí náklady dražby alebo jej zostávajúcu časť navrhovateľ, ak nie je v zmluve o vykonaní dražby dohodnuté, že náklady dražby znáša dražobník.

  3. Ak je dražba zmarená vydražiteľom, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na náklady zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby.

  4. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

§ 26

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

  1. Cenu dosiahnutú dražbou nie je možné dodatočne znížiť.

  2. Dražobá zábezpeka a jej príslušenstvo sa vydražiteľovi započítava na cenu dosiahnutú vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydržením je vydražiteľ povinný do 10 dní od skončenia dražby zaplatiť dražobníkovi, ak tento zákon neustanovuje inú lehotu k zaplateniu ceny dosiahnutej vydražením.

  3. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 200 000 Sk, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.

  4. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 200 000 Sk, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom nedohodli inak.

  5. V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 100 000 Sk, hneď po udelení príklepu.

  6. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote podľa odsekov 2 až 4, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy.
  7. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

§ 27

Nadobudnutie vlastníctva

  1. Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu.

  2. Ak ide o podnik, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcich z pracovno-právnych vzťahov, oprávnenie používať obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby, a práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o organizačnú zložku podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky, ktoré sa týkajú tejto zložky, vrátane práv a povinností z pracovno-právnych vzťahov.

  3. Ak ide o vydraženie podniku alebo jeho organizačnej zložky, ručí navrhovateľ za splnenie záväzkov, ktoré prešli s vlastníctvom podniku alebo jeho organizačnej zložky na vydražiteľa.

§ 28

Potvrdenie o nadobudnutí vlastníctva

  1. Ak sa nespisuje notárska zápisnica dražobník vydá bez zbytočného odkladu vydražiteľovi, ktorý nadobudol vlastnícke právo k predmetu dražby podľa § 27, písomné potvrdenie o vydražení  predmetu dražby. Písomné potvrdenie obsahuje označenie predmetu dražby, predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, navrhovateľa, ak nie je totožný s vlastníkom predmetu dražby, dražobníka a vydražiteľa, súčasťou potvrdenia o vydražení musí byť doklad, z ktorého bude zrejmý dátum a spôsob zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením.

  2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho organizačnú zložku, alebo o hnuteľnú vec, kde najnižšie podanie presiahne 500.000,- Sk obdrží vydražiteľ dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

  3. Ak ide o nehnuteľnosť zašle dražobník príslušnému katastrálnemu úradu jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

  4. Súčasťou jedného rovnopisu potvrdenia o vydražení je rovnopis zápisnice o dražbe vrátane podpísaného rovnopisu dražobnej vyhlášky (§ 17 ods. 7). To neplatí, ak sa o dražbe spisuje notárska zápisnica.

§ 29

Odovzdanie predmetu dražby

  1. Ak nenadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník povinný podľa podmienok uvedených v dražobnej vyhláške predmet dražby a listiny, ktoré osvečujú vlastnícke právo a sú nutné k nakladaniu s predmetom dražby alebo osvečujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, odovzdať bez zbytočného odkladu vydražiteľovi, vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.

  2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho organizačnú zložku, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v dražobnej vyhláške bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby, v zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby, najmä podrobný popis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznúcich na predmete dražby.

  3. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia obdrží vydražiteľ.

  4. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje k nákladom, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

  5. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

§ 30

Vecné bremená

Práva osôb oprávnených z vecných bremien viaznúcich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva dražbou.

§ 31

Práva zabezpečujúce pohľadávky

Ak osobitný zákon neustanovuje inak, prechodom vlastníctva k predmetu dražby, nezanikajú záložné práva a majú účinky voči vydražiteľovi; to platí aj o právach vyplývajúcich zo zmlúv o obmedzení prevodu nehnuteľností. Pohľadávky zabezpečené týmito právami, ak nie sú splatné, sa nestávajú dňom prechodu vlastníctva predmetu dražby splatnými.

§ 32

Odovzdanie výťažku dražby

Výťažok dražby odovzdá dražobník po uhradení nákladov dražby bez zbytočných prieťahov po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením predchádzajúcemu vlastníkovi predmetu dražby.

§ 33

Správca verejného registra dražieb

(1) Prevádzkový poriadok Správcu verejného registra dražieb s ohľadom na potreby uverejnenia informácií podľa tohto zákona schvaľuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

(2) Úrad pre štátny informačný systém môže zrušiť schválenie prevádzkového poriadku, ak sa správca verejného registra dražieb dopustil závažných pochybení, ktoré ohrozili uverejnenie informácií podľa tohto zákona.

§ 34

Osobitná zodpovednosť

  1. Navrhovateľ dražby zodpovedá za chyby predmetu dražby, ktoré mu boli alebo mali byť pri podaní návrhu na uskutočnenie dražby známe a neupozornil na ne včas dražobník v zmluve o uskutočnení dražby.
  2. Dražobní veritelia zodpovedajú za škodu spôsobenú neoprávneným prihlásením pohľadávok. Neoprávneným prihlásením pohľadávky sa rozumie najmä prihlásenie pohľadávky osobou, ktorá k jej podaniu nebola podľa tohto zákona oprávnená alebo prihlásila pohľadávku v rozpore s týmto zákonom.
  1. Dražobník zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením ustanovení tohto zákona. Tejto zodpovednosti sa zbaví, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať. Dražobník zodpovedá i za škodu spôsobenú tretím osobám postupom licitátora; tejto zodpovednosti sa nemožno zbaviť.
  2. Ak uskutočnila dražbu osoba, ktorá k tomu nebola oprávnená, zodpovedá za škodu spôsobenú uskutočnením dražby spôsobenou; tejto zodpovednosti sa nemožno zbaviť.
  3. Správca verejného registra dražieb zodpovedá za škodu spôsobenú svojím pochybením pri uverejnení informácií podľa tohto zákona.
  4. Predchádzajúci vlastník predmetu dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 35

Na právne vzťahy upravené v tomto zákone sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona13), ak tento zákon neustanovuje inak.


13) Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

§ 36

Dražby hnuteľných vecí začaté podľa doterajších predpisov sa dokončia podľa doterajších predpisov14).


14) Zákon č. č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie v znení zákona č. 427/1990 Zb. a zákona č. 513/1991 Zb.

 

§ 37

Osoby oprávnené k vykonávaniu dražieb hnuteľných vecí okrem vykonania rozhodnutí podľa doterajších predpisov môžu uskutočňovať tieto dražby po dobu 1 roku od účinnosti tohoto zákona iba v rozsahu už udeleného živnostenského oprávnenia. Uplynutím tejto doby platnosť živnostenských oprávnení vzniknutých podľa predpisov platných pred účinnosťou tohto zákona zaniká.

§ 38

Zrušuje sa zákon č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie, v znení zákona č. 427/1990 Zb. a zákona č. 513/1991 Zb.

§ 39

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.