Návrh komuniké

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní prerokovala a schválila návrh zákona o dražbách.

Zákon upravuje komplexnú úpravu dražby. Nový zákon o verejných dražbách upravuje verejné dražby vykonávané na návrh veriteľa ako aj na návrh vlastníka veci, ako aj špecifiká niektorých dražieb. Upravuje priebeh dražby, stanovuje podmienky, ktoré musia spĺňať jednotliví účastníci dražby, ale aj zabezpečuje ochranu práv vlastníka veci. Úprava sa bude týkať tak predaja hnuteľných vecí, ako aj predaja nehnuteľností.