Materiál na pripomienkové konanie
Názov:

Návrh na uzavretie Dohovoru o užahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine z 25. októbra 1980

Číslo materiálu: 8075/2001-8110
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladatež: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

Návrh uznesenia html
Predkladacia správa html
Text dohovoru html
Doložka prednosti html
Návrh komuniké html