Materiál na pripomienkové konanie
Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu: 964/2002-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

Návrh uznesenia html
Predkladacia správa html
Návrh zákona html
Dôvodová správa html
Návrh komuniké html