Materiál na pripomienkové konanie
Názov:

Návrh na podpis a ratifikáciu Európskej dohody vzťahujúcej sa na osoby zúčastňujúce sa konania pred Európskym súdom pre ľudské práva Slovenskou republikou

Číslo materiálu: 11407/2001-8203
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

Návrh uznesenia html
Predkladacia správa html
Európska dohoda (slov.) html
Európska dohoda (angl.) html
Doložka prednosti html
Návrh komuniké html