Materiál na pripomienkové konanie
Názov:

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. ... z ... .......    2002 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o právnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach

Číslo materiálu:

9743/1999-8109

Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský
Podnet:  

Obsah

Návrh uznesenia vlády html
Návrh uznesenia Národnej rady html
Predkladacia správa html
Návrh zmluvy html
Doložka prednosti html
Návrh komuniké html