Materiál na pripomienkové konanie
Názov:

UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. ... z ... k návrhu na zvýšenie finančných prostriedkov na rok 2002 pre kapitolu Ministerstva spravodlivosti SR - civilnej časti, potrebných na realizáciu súboru opatrení vyplývajúcich z Akčného plánu boja proti terorizmu EÚ, Rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN číslo 1373 (2001) a ďalších relevantných dokumentov v podmienkach SR

Číslo materiálu: 4203/02-90
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský
Podnet:  

Obsah

Návrh uznesenia html
Predkladacia správa html
Návrh html
Návrh komuniké html