Materiál na pripomienkové konanie
Názov:

Návrh na zrušenie úlohy č. 13 na mesiac september z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2002

Číslo materiálu:

Číslo: 6970/02-55

Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský, minister
Podnet: Iniciatívny materiál

Obsah

Návrh uznesenia html
Predkladacia správa html
Návrh zákona html
Návrh komuniké html