Materiál na pripomienkové konanie
Názov:

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci

Číslo materiálu: 5396/02-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský, minister
Podnet: Podľa § 47 zákona č. 129/1991 Zb.  o komerčných právnikoch

Obsah

Návrh uznesenia html
Predkladacia správa html
Návrh zákona html
Dôvodová správa html
Doložka zlučiteľnosti html