Materiál na pripomienkové konanie
Názov:

SPRÁVA O ČINNOSTI AGENTA PRE ZASTUPOVANIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V KONANÍ PRED EURÓPSKYM SÚDOM PRE ĽUDSKÉ PRÁVA ZA ROK 2001

Číslo materiálu: 4549/2002-A/383/2002
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský, minister
Podnet: uznesenie vlády č. 732/1994

Obsah

Návrh uznesenia html
Predkladacia správa html
Návrh zákona html
Pripomienkové konanie html
Príloha k správe html
Návrh komuniké html