Materiál na pripomienkové konanie
Názov:

VÝNOS Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,  ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. januára 1993 č. 17214/1992-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov, v znení výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. septembra 1994 č.4148/1994-60 a výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 26. apríla 2000 č. 280/1999-60

Číslo materiálu: Číslo: 5353/2002-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský, minister
Podnet: Iniciatívny materiál

Obsah

Návrh uznesenia html
Predkladacia správa html
Návrh zákona html
Dôvodová správa html
Doložka vplyvov html