Materiál na pripomienkové konanie
Názov: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
Číslo materiálu: 1193/2002-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

Návrh uznesenia html
Predkladacia správa html
Návrh nariadenia html
Dôvodová správa html
Doložka zlučiteľnosti html
Návrh komuniké html