PREHĽAD USTANOVENÍ TRESTNÉHO PORIADKU

 

 

PRVÁ ČASŤ SPOLOČNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Účel zákona § 1

Základné zásady trestného konania § 2

Súčinnosť štátnych orgánov, obcí a iných právnických

osôb a fyzických osôb § 3

Spolupráca so záujmovými organizáciami občanov § 4, § 5

Poskytovanie informácií o trestnom konaní § 6

Posudzovanie predbežných otázok § 7

Osoby vyňaté z právomoci orgánov činných v trestnom konaní § 8

Neprípustnosť trestného konania § 9

Výklad niektorých pojmov § 10

DRUHÁ HLAVA SÚD A  OSOBY ZÚČASTNENÉ NA KONANÍ

Prvý oddiel Právomoc a príslušnosť súdov

Výkon trestného súdnictva § 11

Právomoc vojenských súdov § 12 a 13

Vecná príslušnosť § 14 a 15

Miestna príslušnosť § 16

Spoločné konanie § 17 a 18

Príslušnosť niekoľkých súdov § 19

Vylúčenie a spojenie veci § 20

Spory o príslušnosť § 21

Odňatie a prikázanie veci § 22

Príslušnosť súdu na úkony v prípravnom konaní § 23

Druhý oddiel Pomocné osoby

Probačný úradník § 24

Vyšší súdny úradník § 25

Tretí oddiel Zapisovateľ, tlmočník, nezúčastnená osoba a figurant

Zapisovateľ § 26

Tlmočník § 27 a 28

Nezúčastnené osoba a figurant § 29

Štvrtýoddiel Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a zapisovateľa

Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a zapisovateľa § 30 a 31

Piaty oddiel Obvinený

Obvinený § 32

Práva obvineného § 33

Zákonný zástupca obvineného § 34

Šiesty oddiel Obhajca

Obhajca § 35

Nutná obhajoba § 36 a 37

Obhajca ustanovený na základe splnomocnenia § 38

Obhajca ustanovený u úradnej moci § 39

Prevzatie obhajoby § 40

Oslobodenie od povinnosti obhajovania § 41, 42

Práva a povinnosti obhajcu § 43

Siedmy oddiel Zúčastnená osoba

Zúčastnená osoba § 44

 

ôsmy oddiel Poškodený

Oprávnenie poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu

škody § 45 - 48

Zaistenie nároku poškodeného § 49 – 51

Deviaty oddiel Splnomocnenec zúčastnenej osoby

a poškodeného

Splnomocnenec zúčastnenej osoby a poškodeného § 52, 53

TRETIA HLAVA VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O ÚKONOCH

TRESTNÉHO KONANIA

Spôsob vykonávania úkonov trestného konania a odstránenie

prieťahov v konaní § 54

Prvý oddiel Dožiadanie

Dožiadanie § 55, 56

Druhý oddiel Zápisnica

Spisovanie zápisnice § 57

Podpisovanie zápisnice § 58

Oprava zápisnice § 59

Zápisnica o hlasovaní § 60

Tretí oddiel Podanie

Podanie § 61

Štvrtý oddiel Lehoty

Počítanie lehôt § 62

Navrátenie lehoty § 63

Piaty oddiel Doručovanie

Všeobecné ustanovenia § 64

Doručovanie do vlastných rúk § 65

Odopretie prijatia § 66

Šiesty oddiel Nazeranie do spisov

Nazeranie do spisov § 67

Siedmy oddiel Poriadková pokuta

Poriadková pokuta § 68

ŠTVRTÁ HLAVA ZAISTENIE OSOB A VECÍ

Prvý oddiel Väzba

Dôvody väzby § 69

Rozhodnutie o väzbe § 70

Príkaz na zatknutie § 71

Upovedomenie o vzatí do väzby § 72

Trvanie väzby § 73-76

Druhý oddiel Nahradenie väzby

Nahradenie väzby zárukou alebo sľubom § 77, 78

Peňažná záruka § 79

Sťažnosť proti rozhodnutiu o väzbe § 80

Obmedzenie obvineného vo výkone trestu odňatia slobody § 81, 82

 

Tretí oddiel Zadržanie

Zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby § 83

Zadržanie obvineného policajtom § 76

Rozhodnutie o zadržanej osobe § 85

Štvrtý oddiel Vydanie, odňatie a prevzatie veci

Povinnosť na vydanie veci § 86

Odňatie veci § 87

Prevzatie zaistenej veci § 88

Spoločné ustanovenie o vydaní, odňatí veci

a prevzatí zaistenej veci § 89

Úschova vydaných, odňatých a prevzatých vecí § 90

Zaistenie peňazí na účte v banke § 91

Zaistenie zaknihovaných cenných papierov § 92

Vrátenie veci § 93, 94

Piaty oddiel Domová a osobná prehliadka, prehliadka iných

priestorov a pozemkov, vstup do obydlia, iných

priestorov a na pozemky

Dôvody domovej prehliadky a osobnej prehliadky a prehliadky

iných priestorov a pozemkov § 95

Príkaz na domovú prehliadku § 96

Príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov § 97

Príkaz na osobnú prehliadku § 98

Vstup do obydlia, iných priestorov a na pozemok § 99

Predchádzajúca výzva § 100

Výkon prehliadky a vstupu do obydlia, iných priestorov a na

pozemky § 101, 102

Vykonávanie dôkazu v byte, obydlí, v iných priestoroch a na

pozemku § 103

Šiesty oddiel Zadržanie a otvorenie zásielok

Zadržanie zásielok § 104

Otvorenie zásielok § 105

Zámena obsahu zásielok § 106

Kontrolovaná dodávka § 107

Predstieraný prevod veci § 108

Sledovanie osôb a vecí § 109

Vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo iných záznamov § 110

 

PIATA HLAVA ZABEZPEČOVANIE INFORMÁCIÍ

Odpočúvania a záznam telekomunikačnej činnosti § 111, 112

Agent § 113

Porovnávanie údajov v informačných systémoch § 114

ŠIESTA HLAVA DOKAZOVANIE

Všeobecné ustanovenia § 115

Prvý oddiel Výpoveď obvineného

Predvolanie a predvedenie § 116

Výsluch obvineného § 117-120

Konfrontácia § 121

Rekognícia § 122

Druhý oddiel Svedkovia

Povinnosť svedčiť § 123

Predvolanie a predvedenie § 124

Zákaz výsluchu § 125

Právo odoprieť výpoveď § 126

Výsluch svedka § 127-133

Svedočné § 134

Tretí oddiel Znalci

Znalci § 135

Pribranie znalca § 136

Vyšetrenie duševného stavu § 137, 138

Vyšetrenie duševného stavu svedka § 139

Výber znalca § 140, 142

Chyby posudku § 143

Posudok ústavu § 144, 145

Štvrtý oddiel Vecné a listinné dôkazy

Vecné a listinné dôkazy § 146

Piaty oddiel Ohliadka

Účel ohliadky a zápisnica o nej § 147

Ohliadka miesta činu § 148

Prehliadka tela a iné podobné úkony § 149

Prehliadka a pitva mŕtvoly a jej exhumácia § 150

Vyšetrovací pokus § 151

Previerka výpovede na mieste činu § 152

Rekonštrukcia § 153

Šiesty oddiel Mlčanlivosť

Vyhlásenie o mlčanlivosti § 154

SIEDMA HLAVA ROZHODNUTIA

Spôsob rozhodovania § 155

Prvý oddiel Rozsudok

Obsah rozsudku § 156 - 161

Porada a hlasovanie o rozsudku § 162, 163

Vyhlásenie rozsudku § 164

Vyhotovenie rozsudku § 165

Doručenie rozsudku § 166

Oprava vyhotovenia a odpisu rozsudku § 167

Účinky opravy § 168

Druhý oddiel Uznesenie

Obsah uznesenia § 169

Vyhlásenie uznesenia § 170

Vyhotovenie uznesenia § 171

Oznamovanie uznesenia § 172

Použitie ustanovení o rozsudku § 173

Tretí oddiel Príkaz

Obsah príkazu § 174 - 176

Štvrtý oddiel Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutí

Právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudku § 177

Právoplatnosť a vykonateľnosť uznesenia § 178

ôSMA HLAVA SŤAŽNOSŤ A KONANIE O NEJ

Prípustnosť a účinok § 179

Oprávnené osoby § 180

Lehota a miesto na podanie § 181

Vzdanie sa a vzatie sťažnosti späť § 182

Dôvody sťažnosti § 183

Konanie pred orgánom, proti uzneseniu ktorého sťažnosť

smeruje § 184

Rozhodovanie o sťažnosti proti rozhodnutiam o zaistení

majetku § 185

Rozhodnutie nadriadeného orgánu § 186 – 189

 

OSMA HLAVA TROVY TRESTNÉHO KONANIA

Trovy trestného konania, ktoré znáša štát § 190, 191

Povinnosť na náhradu trov trestného konania § 192, 193

Povinnosť na náhradu trov poškodeného § 194

Rozhodovanie o povinnosti na náhradu trov trestného

konania a o ich výške § 195, 196

DRUHÁ ČASŤ PRÍPRAVNÉ KONANIE

PRVÁ HLAVA POSTUP PRED ZAČATÍM VYŠETROVANIA § 197 - 201

Oprávnenia prokurátora § 202

DRUHÁ HLAVA ZAČATIE TRESTNÉHO STÍHANIA

Prvý oddiel Preskúmanie obžaloby § 203

Druhý oddiel Postup vo vyšetrovaní

Druhy vyšetrovania § 204

Spoločný postup pre vyšetrovanie § 205

Rozsah skráteného vyšetrovania § 206

Postup pri skrátenom vyšetrovaní § 207

Vznesenie obvinenia § 208, 209

Skončenie vyšetrovania § 210, 211

Žiadosť o preskúmanie postupu policajta § 212

Tretí oddiel Súhlas poškodeného § 213, 214

Štvrtý oddiel Účasť obhajcov na úkonoch vo vyšetrovaní § 215

Piaty oddiel Rozhodnutia v prípravnom konaní

Postúpenie veci § 216

Zastavenie trestného stíhania § 217

Podmienečné zastavenie trestného stíhania § 218, 219

Prerušenie trestného stíhania § 220, 221

TRETIA HLAVA Dozor prokurátora

Dozor prokurátora § 222

Obžaloba § 223

Náležitosti obžaloby § 224, 226

Konanie o dohode § 227, 228

Úkony prokurátora v trestnom stíhaní § 229

TRETIA ČASŤ KONANIE PRED SÚDOM

PRVÁ HLAVA VŠEOBECNÉ USTANOVENIA § 230 – 232

DRUHÁ HLAVA

Prvý oddiel PRESKÚMANIE OBŽALOBY § 233, 234

Druhý oddiel Predbežné prejednanie obžaloby § 235

Rozhodnutie po predbežnom prejednaní obžaloby § 236

Nové preskúmanie alebo predbežné prejednanie obžaloby § 237

TRETIA HLAVA HLAVNÉ POJEDNÁVANIE

Prvý oddiel Príprava hlavného pojednávania

Doručenie obžaloby § 238

Náhradný sudca § 239

Nariadenie hlavného pojednávania § 240 - 244

Druhý oddiel Začatie hlavného pojednávania

Prítomnosť na hlavnom pojednávaní § 245

Vedenie hlavného pojednávania § 246, 247

Začiatok hlavného pojednávania § 248, 249

Vyhlásenie obžalovaného § 250

Štvrtý oddiel Dokazovanie

Výsluch obžalovaného § 251, 252

Vykonávanie ďalších dôkazov § 253, 254

Predloženie zápisnice o výpovedi na vysvetlenie rozporov § 255

Prísaha svedka § 256 - 258

Znalecké dokazovanie § 259, 260

Vecné dôkazy a dokazovanie zvukovým a obrazovým záznamom § 261, 262

Súčinnosť strán pri dokazovaní § 263

Osobitné ustanovenie o vykonávaní dôkazov § 264

Piaty oddiel Záver hlavného pojednávania

Záverečné reči § 265, 266

Doplnenie dokazovania § 267

Šiesty oddiel Odročenie hlavného pojednávania

Odročenie hlavného pojednávania § 268

Siedmy oddiel Rozhodnutie súdu na hlavnom pojednávaní

Podklad pre rozhodnutie § 269

Vrátenie veci prokurátorovi § 270

Predloženie veci na rozhodnutie o príslušnosti a postúpenie veci § 271

Zastavenie trestného stíhania § 272

Podmienečné zastavenie trestného stíhania, zmier

a zastavenie trestného stíhania § 273

Prerušenie trestného stíhania § 274

Rozsudok § 275 - 280

Osmy oddiel Rozhodnutie súdu mimo hlavného pojednávania

Rozhodnutie súdu mimo hlavného pojednávania § 281

ŠTVRTÁ HLAVA VEREJNÉ ZASADNUTIE

Všeobecné ustanovenie § 282

Príprava verejného zasadnutia § 283

Prítomnosť na verejnom zasadnutí § 284, 285

Priebeh verejného zasadnutia § 286, 287

Podklad pre rozhodnutie § 288

Použitie ustanovení o hlavnom pojednávaní § 289

Ochranné liečenie a zhabanie veci § 290, 291

PIATA HLAVA NEVEREJNÉ ZASADNUTIE

Neverejné zasadnutie § 292 - 296

ŠIESTA HLAVA ODVOLANIE A KONANIE O ŇOM

Prípustnosť a účinok § 297

Oprávnené osoby § 298, 299

Lehota a miesto podania § 300, 301

Obsah odvolania § 302

Vzdanie sa a vzatie odvolania späť § 303, 304

Konanie na súde prvého stupňa § 305

Odvolací súd § 306

Rozhodnutie odvolacieho súdu § 307 - 316

Konanie na odvolacom súde § 317

Konanie na súde prvého stupňa po zrušení rozsudku § 318, 319

Dôsledky zrušenia výroku o náhrade škody § 320

SIEDMA HLAVA OSOBITNÉ SPOSOBY KONANIA

Všeobecné ustanovenie § 321

Prvý oddiel Konanie o návrhu na dohodu § 322 - 324

Rozhodnutie o návrhu na dohodu § 325 - 327

Druhý oddiel Konanie proti mladistvým

Obhajoba mladistvého § 328

Zistenie pomerov mladistvého § 329

Väzba mladistvého § 330

Konanie pred súdom § 331 - 334

Oznamovanie rozhodnutí § 335

Osoby oprávnené podať opravné prostriedky § 336

Uloženie ochrannej výchovy § 337

Tretí oddiel Konanie pred samosudcom

Konanie pred samosudcom § 339 - 343

Štvrtý oddiel Trestný rozkaz

Trestný rozkaz § 344 - 345

Odpor proti trestnému rozkazu § 346

Právoplatnosť a vykonateľnosť trestného rozkazu § 347

Oprava vyhotovenia trestného rozkazu § 348

Piaty oddiel Zmier § 349 - 354

Šiesty oddiel Podmienečné zastavenie trestného stíhania § 355, 356

Siedmy oddiel Konanie proti ušlému § 357 - 360

ôsmy oddiel Účinky a konanie počas výnimočného stavu § 361 - 367

Deviaty oddiel Konanie proti právnickej osobe § 368

ôsma HLAVA Mimoriadne opravné prostriedky

Prvý oddiel Zrušenie právoplatných rozhodnutí  

v prípravnom konaní § 369 - 373

Druhý oddiel Dovolanie

Prípustnosť a účinok § 374

Oprávnené osoby § 375

Lehota a miesto podania § 376

Dôvody dovolania § 377

Podmienky dovolania § 378, 379

Obsah dovolania § 380

Vzatie dovolania späť § 381

Konanie na súde prvého stupňa § 382

Dovolací súd § 383

Predbežné preskúmanie dovolania § 384, 385

Väzba a prerušenie výkonu trestu § 386

Nariadenie a postup na neverejnom zasadnutí § 387

Rozhodnutie o dovolaní na neverejnom zasadnutí

Odmietnutie dovolania § 388

Prijatie dovolania § 389

Postup a rozhodnutie na verejnom zasadnutí § 390 – 398

Tretí oddiel Mimoriadne dovolanie

Prípustnosť a účinok § 399

Oprávnené osoby § 400, 401

Lehota a miesto podania § 402

Dôvody mimoriadneho dovolania § 403

Vzatie mimoriadneho dovolania späť § 404

Konanie na súde proti rozhodnutiu ktorého

mimoriadne dovolanie smeruje § 405

Súd mimoriadneho dovolania § 406

Použitie ustanovení v dovolaní § 407

Štvrtý oddiel Obnova konania

Všeobecné ustanovenia § 408

Podmienky obnovy konania § 409, 410

Osoby oprávnené na návrh na povolenie

obnovy konania § 411

Príslušnosť súdu na rozhodnutie

o obnove konania § 412

Konanie o návrhu na povolenie obnovy konania § 413 – 417

Konanie po povolení obnovy konania § 418 - 420

 

ŠTVRTÁ ČASŤ VYKONÁVACIE KONANIE

PRVÁ HLAVA VÝKON TRESTOV

Prvý oddiel Všeobecné ustanovenia

Príslušnosť o vykonávacom konaní § 421

Druhý oddiel Výkon trestu odňatia slobody

Všeobecné ustanovenia o výkone

nepodmienečného trestu odňatia slobody § 422

Nariadenie výkonu trestu § 423

Odklad výkonu trestu § 424, 425

Rozhodovanie o zmene spôsobu výkonu trestu § 426

Prerušenie výkonu trestu § 427

Upustenie od výkonu trestu § 428

Odklad a prerušenie výkonu trestu a upustenie od jeho

výkonu u vojakov § 429

Započítanie väzby a trestu § 430

Podmienečné prepustenie z výkonu

nepodmienečného trestu odňatia slobody § 431 - 433

Výkon podmienečného trestu odňatia slobody s dohľadom § 434, 435

Výkon podmienečného trestu odňatia slobody § 436

Výkon podmienečne zastaveného trestného stíhania § 437

Tretí oddiel Výkon ostatných trestov

Výkon trestu verejnoprospešných prác § 438

Výkon trestu prepadnutia majetku § 439, 440

Zaistenie výkonu trestu prepadnutia majetku § 441 - 443

Výkon trestu prepadnutia veci § 444

Výkon peňažného trestu § 445 - 448

Výkon trestu denných pokút § 449

Výkon trestu zákazu pobytu § 450

Výkon trestu domáceho väzenia § 451

Výkon trestu zákazu činnosti § 452, 453

Výkon trestu straty čestných titulov a vyznamenaní § 454

Výkon trestu straty vojenskej a inej hodnosti § 455

DRUHÁ HLAVA Výkon ochranného liečenia a ochrannej výchovy

Nariadenie výkonu ochranného liečenia § 456

Zmena spôsobu výkonu ochranného liečenia § 457

Upustenie od výkonu ochranného liečenia § 458

Prepustenie z ochranného liečenia a jeho ukončenie § 459

Nariadenie výkonu ochrannej výchovy § 460

Upustenie od výkonu ochrannej výchovy § 461

Prepustenie z ochrannej výchovy § 462

Podmienečné umiestnenie mimo výchovného ústavu § 463

Predĺženie ochrannej výchovy § 464

Výkon ochranného opatrenia zhabania veci § 465

Dozor prokurátora § 466

TRETIA HLAVA Výkon niektorých iných rozhodnutí

Upustenie od potrestania § 467

Výkon väzby § 468

Vymáhanie poriadkovej pokuty a trov trestného konania § 469

ŠTVRTÁ HLAVA ZAHLADENIE ODSÚDENIA

Zahladenie odsúdenia § 470 - 472

PIATA ČASŤ NIEKTORÉ ÚKONY SÚVISIACE S TRESTNÝM KONANÍM

PRVÁ HLAVA UDELENIE MILOSTI A POUŽITIE AMNESTIE

Udelenie milosti § 473, 474

Rozhodnutie o použití amnestie § 475

Podmienečné udelenie milosti § 476

Zmena výmery trestu § 477

ŠIESTA ČASŤ PRÁVNY STYK S CUDZINOU

PRVÁ HLAVA Základné ustanovenia

Výklad niektorých pojmov § 478

Medzinárodné zmluvy § 479

Vzájomnosť § 480

Medzinárodné súdy § 481

Ochrana záujmov štátu § 482

Ochrana a použitie informácií § 483

Začatie konania § 484

Zasielanie žiadostí a informácií cez Interpol § 485

Prevzatie a odovzdanie osôb a vecí § 486

Cestovné doklady § 487

Spôsob rozhodovania súdu § 488

Náklady § 489

DRUHÁ HLAVA OSOBITNÉ ustanovenia

Prvý oddiel Extradícia

Vyžiadanie z cudziny § 490 – 495

Zásada špeciality § 496, 497

Druhý oddiel Vydanie do cudziny § 498

Extradičné trestné činy § 499

Doplnkové vydanie § 500

Neprípustnosť vydania § 501

Predbené vyšetrovanie § 502

Zjednodušené vydávacie konanie § 503

Zadržanie § 504 Predbežná väzba § 505

Vydávacia väzba § 506 – 508

Rozhodnutie súdu § 509

Povolenie vydania § 510

Odklad vydania a dočasné odovzdanie § 511

Stret žiadostí o vydanie do cudziny § 512

Upustenie od výkonu zvyšku trestu odňatia slobody § 513

Dodatočný súhlas a súhlas s ďalším vydaním § 514

Tretí oddiel Uznanie výkonu cudzieho rozhodnutia

Cudzie rozhodnutie § 515

Podmienky uznania § 516

Premena trestu § 517

Uznávacie konanie § 518

Účinky uznaného cudzieho rozhodnutia § 519

Väzba § 520

Vykonávacie konanie § 521

Štvrtý oddiel Prevzatie a odovzdanie odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody

Prevzatie odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody z cudziny § 522

Odovzdanie odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody do cudziny § 523

Piaty oddiel Prevzatie a odovzdanie výkonu podmienečného trestu

Rozhodnutie o prevzatí výkonu podmienečného trestu z cudziny § 524 Postup slovenských orgánov § 525

Žiadosť o odovzdanie výkonu podmienečného trestu do cudziny § 526

Dôsledky odovzdania výkonu podmienečného trestu § 527

Šiesty oddiel Prevzatie a odovzdanie trestnej veci

Prevzatie trestnej veci § 528

Odovzdanie trestnej veci § 529

Rozhodnutie o výkone subsidiárnej trestnej právomoci § 530

Siedmy oddiel Právna pomoc vo vzťahu k cudzine

Predmet právnej pomoci § 531

Dožiadania slovenských orgánov § 532

Obsah a forma dožiadania § 533

Doručovanie v cudzine § 534

Platnosť úkonov § 535

Predvolanie osoby z cudziny § 536

Dožiadania cudzích orgánov § 537

Príslušnosť na vybavenie dožiadania § 538

Povolenie úkonu právnej pomoci súdom § 539

Úkony cudzích orgánov § 540

Doručovanie písomností § 541

Prevoz § 542

Cezhraničné sledovanie a prenasledovanie § 543

Dočasné odovzdanie osoby na vykonanie procesných

úkonov do cudziny § 544 - 547

Dočasné prevzatie osoby na vykonanie procesných úkonov § 548

Odovzdanie veci § 549

Zaistenie majetku § 550

Informácie z registra trestov § 551

SIEDMA ČASŤ PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prechodné a záverečné ustanovenia § 552 - 561