Materiál na pripomienkové konanie
Názov: Návrh Trestného zákona
Číslo materiálu: 9386/2002-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

Návrh uznesenia html
Predkladacia správa html
Návrh zákona html
Obsah html
Dôvodová správa html