Materiál na pripomienkové konanie
Názov: Návrh na zrušenie úloh vyplývajúcich z bodov B.1 uznesenia vlády SR č. 431 z 16. mája 2001
Číslo materiálu: 5354/2002-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

Návrh uznesenia html
Predkladacia správa html
Návrh na zrušenie úloh html
Návrh komuniké html