Materiál na pripomienkové konanie
Názov: Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania
Číslo materiálu: 10 075/2002-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladatež: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

Obal html
Predkladacia správa html
Návrh vyhlášky html
Dôvodová správa html
Doložka zlučitežnosti html