Materiál na pripomienkové konanie
Názov: SPRÁVA O ROZSUDKU EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA VO VECI KOMANICKÝ v. SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Číslo materiálu: 2041/99-A/878/2002
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

Návrh uznesenia html
Predkladacia správa html
Návrh nariadenia html
Dôvodová správa html
Návrh komuniké html