Materiál na pripomienkové konanie
Názov: Návrh nariadenia vlády SR o výške pracovnej odmeny a pod-mienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným, výške peňažnej odmeny za výkon iných prospešných prác a podmienkach jej poskytovania odsúdeným.
Číslo materiálu: 13 779/2002-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

textový dokument Predkladacia správa html
textový dokument Návrh nariadenia html
textový dokument Novela zákona html