Materiál na pripomienkové konanie
Názov: Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.125/1994 Z.z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody
Číslo materiálu: 13 780/2002-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

textový dokument Predkladacia správa html
textový dokument Návrh vyhlášky html
textový dokument Novela zákona html