P r e d k l a d a c i a  s p r á v a

 

Národná rada Slovenskej republiky 2. júla 2002 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z.z. o výkone väzby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe splnomocňovacích ustanovení tohto schváleného vládneho návrhu zákona sa predkladá do pripomienkového konania predložený návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.