N á v r h

V y h l á š k a

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z.......... 2002,

 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.125/1994 Z.z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s generálnym prokurátorom Slovenskej republiky podľa § 72 ods. 1 zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.125/1994 Z.z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody sa mení a dopĺňa takto:

1. Vo vyhláške sa slová „peniaze" a „finančné prostriedky" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „peňažné prostriedky v slovenskej mene alebo cudzej mene".

2. V § 11 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4.

3. V § 26 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Odsúdený za obzvlášť závažný trestný čin9a) si môže ponechať pri sebe hodinky a rodinné fotografie; vlastné knihy, časopisy a listy osobnej korešpondencie si môže ponechať podľa určeného bodovacieho systému. O ponechaní iných vecí rozhoduje riaditeľ ústavu. Bodovacím systémom sa upravuje množstvo osobnej korešpondencie, časopisov a vlastných kníh s výnimkou študijnej a náboženskej literatúry. Odsúdenému je pridelených 100 bodov, pričom listová zásielka má hodnotu päť bodov, časopis desať bodov a vlastná kniha 15 bodov. O počte listových zásielok, časopisov a vlastných kníh rozhoduje odsúdený sám. Bodovací systém sa nevzťahuje na mladistvých odsúdených, kde sa prihliada na možnosti uloženia na cele.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) § 41 ods. 2 Trestného zákona.".

4. § 28 znie:

㤠28

O nastúpení odsúdeného na výkon trestu odošle ústav hlásenie súdu, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni, útvaru Policajného zboru príslušnému podľa trvalého pobytu odsúdeného, Generálnemu riaditeľstvu Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „generálne riaditeľstvo“) a ak ide o vojakov (vrátane vojakov v zálohe) a mužov starších ako 17 rokov, príslušnej vojenskej správe.“.

5. V § 38 odsek 4 posledná veta znie: „Náklady sa určia podľa osobitného predpisu12a).".

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) § 60c ods. 3 zákona č. 59/1965 Zb. v znení zákona č. .........../2002 Z.z..".

6. V § 39 odsek 3 sa na konci pripája táto veta: „Prijaté alebo prevzaté peňažné prostriedky v slovenskej mene alebo cudzej mene nájdené u odsúdeného po návšteve sa považujú, s výnimkou prípadov ustanovených v osobitnom predpise,12b) za ďalšie finančné prostriedky podľa osobitného predpisu.12c)

Poznámky pod čiarou k odkazom 12b a 12c znejú:

„12b) § 14a ods. 5 zákona č. 59/1965 Zb. v znení zákona č. ......./2002 Z.z..

12c) § 14a ods. 2 písm. f) a ods. 3 písm. c) zákona č. 59/1965 Zb. v znení zákona č. ......./2002 Z.z..".

7. V § 41 odsek 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak list obsahuje peňažné prostriedky v slovenskej mene alebo cudzej mene, tieto sa považujú za ďalšie finančné prostriedky podľa osobitného predpisu.12c)".

 

8. § 42 vrátane nadpisu znie:

㤠42

Prijímanie balíkov

(1) Balík s potravinami a vecami osobnej potreby kontroluje určený príslušník zboru za prítomnosti odsúdeného, ktorému bol balík zaslaný.

(2) Balík sa zapíše do knihy balíkov, v ktorej odsúdený potvrdí jeho prevzatie vrátane neporušenosti obalu. V knihe sa uvedie hmotnosť balíka a prípadne aj rozhodnutie o vrátení zakázaných vecí, ak tieto balík obsahuje; údaje odsúdený potvrdí podpisom.“.

9. § 43 a 44 sa vypúšťajú.

10. V § 45 sa vypúšťa druhá a štvrtá veta.

11. § 56 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) finančnú odmenu do výšky 500 Sk.".

12. § 56 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) finančnú odmenu do výšky 1 000 Sk.".

13. § 56 ods. 3 druhá veta znie: „Finančnú odmenu môže udeliť do výšky 2 000 Sk.".

14. V § 57 odsek 5 sa slová „2 000 Sk" nahrádzajú slovami „suma podľa osobitného predpisu14a).".

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

14a). § 2 písm. a) zákona č. 125/1998 Z.z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení zákona č. 439/2000 Z.z.".

15. V § 57 sa vypúšťa odsek 6 a doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.

16. V § 61 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

17. V § 63 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b) a doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

18. V § 68 odsek 2 sa slová „60 Sk mesačne" nahrádzajú slovami „rovnajúcej sa výške sociálneho vreckového poskytnutého podľa osobitného predpisu14b).".

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

„14b) § 11 ods. 7 zákona č. 59/1965 Zb. v znení zákona č. .........../2002 Z.z..".

19. § 81 a 87 sa vypúšťajú.

20. § 109 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak cudzinec alebo osoba bez štátnej príslušnosti vo výkone trestu má len peňažné prostriedky v cudzej mene a nemá peňažné prostriedky v slovenskej mene na nákup podľa § 45, ústav mu zabezpečí ich výmenu a zaeviduje ich v účtovnej evidencii na účte cudzích prostriedkov ústavu. Výšku požadovanej výmeny a jej frekvenciu určí riaditeľ ústavu; ďalej sa postupuje podľa osobitného predpisu17a).".

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) § 14a zákona č. 59/1965 Zb. v znení zákona č. ............/2002 Z.z..".

 

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.

 

 

O D Ô V O D N E N I E

 

A. Všeobecná časť

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 125/1994 Z.z., ktorou sa  vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody (ďalej len „návrh vyhlášky“) reaguje na návrh zákona č. ...../2002 Z.z., ktorým sa mení a  dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 156/1993 Z.z. o výkone väzby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“).

V návrhu vyhlášky sa zjednocuje v súlade s návrhom zákona určenie výšky trov výkonu trestu odňatia slobody pri návštevách medzi odsúdenými manželmi, rodičmi a deťmi navzájom, spôsob evidovania peňažných prostriedkov v slovenskej mene, alebo cudzej mene, ktoré boli nájdené u odsúdeného po návšteve. Z vecného dôvodu a z hľadiska terminológie sa upresňuje výraz „finančné prostriedky" a „peňažné prostriedky“ a upravuje sa v súlade s návrhom zákona výška finančnej odmeny, možnosť a spôsob výmeny peňažných prostriedkov v cudzej mene na peňažné prostriedky v slovenskej mene odsúdenému cudzincovi a osobe bez štátnej príslušnosti a tiež výška požadovanej výmeny a jej frekvencia. Tiež sa upresňuje, kde sa odošle hlásenie o nastúpení odsúdeného na výkon trestu.

V súvislosti s prípravou návrhu zákona je potrebné zosúladiť príslušné ustanovenia v návrhu vyhlášky, predovšetkým tie, ktoré upravujú prijímanie balíkov a osobnú korešpondenciu odsúdených. Vzhľadom na to, že právo odsúdených prijať balík sa v návrhu zákona obmedzuje len na štyrikrát ročne poštou a tiež v návrhu zákona sa obmedzuje množstvo korešpondencie, ktoré si odsúdený môže ponechať pri sebe, je potrebné precíznejšie upraviť aj predmetné ustanovenia v návrhu vyhlášky.

Predkladaný návrh vyhlášky je v súlade s Ústavou SR, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Návrh vyhlášky nebude mať žiadny negatívny finančný, ekonomický ani enviromentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť.

 

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1. Navrhovateľ právneho predpisu: vláda SR.

2. Názov návrhu právneho predpisu: návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 125/1994 Z.z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody

3. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

a) Problematika návrhu právneho predpisu nie je prioritnou oblasťou aproximácie podľa č l. 70 Európskej dohody o pridružení, podľa Národného programu pre prijatie acquis communautaire, podľa Partnerstva pre vstup, podľa Bielej knihy a podľa výsledkov rokovaní pri screeningu. Návrh zákona, na základe ktorého je predkladaný tento právny predpis, je súčasťou Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2001.

b) Problematika návrhu právneho predpisu nie je predmetom záväzku vyplývajúceho z negociače) ných pozícií.

4. Problematika návrhu právneho predpisu je upravená v 

a) č. l. 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, ktorý ustanovuje, že únia rešpektuje práva zabezpečené Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd z roku 1950 ako všeobecne právne princípy,

b) č. l. 141 ods. 1 Zmluvy o založení Európskych spoločf) enstiev v jej amsterdamskom znení, ktorý ustanovuje zásadu rovnakej odmeny mužom a ženám za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

5. Stupeň zluč iteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie: úplná.

6. Gestor (spolupracujúce rezorty): bezpredmetné.

7. Účasť expertov pri príprave návrhu právneho predpisu: bez účasti.

 

B. Osobitná časť

K bodu 1

Z dôvodu ujednotenia terminológie používanej v návrhu zákona je potrebné aj v návrhu vyhlášky upresniť používaný pojmový aparát.

K bodu 2

Povinnosť uhradiť trovy výkonu trestu odsúdeným je oproti doterajšej praxi príliš všeobecná. Ak odsúdený neodôvodnene odmietne prácu, v návrhu zákona sa upravuje postup z hľadiska úhrady trov výkonu trestu a z tohto dôvodu sa navrhuje príslušné ustanovenie z vyhlášky vypustiť.

K bodu 3

Zavedením bodovacieho systému sa umožní, aby odsúdený sám rozhodoval o množstve osobnej korešpondencie, časopisov a vlastných kníh, ktoré môže mať na cele pri sebe, pričom listová zásielka, časopis a vlastná kniha je ohodnotená určitým počtom bodov. Návrh vychádza z bodovacieho systému v nemeckom väzenstve, avšak nebol predmetom pripomienkového konania v ústavoch a jeho implementácia a aplikácia v praxi môže byť do značnej miery problematická.

K bodu 4

Upresňuje sa postup ústavu o hlásení nástupu odsúdeného na výkon trestu.

K bodu 5

Ujednocuje sa v súlade s návrhom zákona výška nákladov výkonu trestu a zvýšených nákladov výkonu trestu v prípade, ak riaditeľ ústavu povolí návštevu po vzájomnej dohode medzi blízkymi osobami.

K bodu 6

Upravuje sa zaevidovanie peňažných prostriedkov v slovenskej mene alebo v cudzej mene, ktoré odsúdený prevzal pri návšteve a po návšteve mu boli nájdené.

K bodu 7

Ustanovuje sa postup v prípade, ak odsúdený obdrží listovú zásielku, ktorá obsahuje slovenskú menu alebo cudziu menu, kde je potrebné postupovať podľa príslušných ustanovení návrhu zákona.

K bodu 8

Z dôvodu čoraz častejšie sa opakujúcich pokusov zasielať odsúdeným poštou v balíkoch alebo pri návštevách nedovolené veci (alkoholické nápoje, drogy a iné nedovolené predmety), ktoré ohrozujú alebo maria účel výkonu trestu a bezpečnosť v ústave, v zákone sa navrhuje zredukovať počet balíkov na dobu raz za tri mesiace a tieto zasielať len poštou. Súčasne sa vychádza zo zásady, že odsúdený si môže nakupovať potraviny a veci osobnej potreby v ústavnej predajni. V návrhu vyhlášky sa tiež upresňuje postup po prijatí balíka poštou.

K bodu 9

§ 43 sa vypúšťa z dôvodu, že postup pri prijímaní balíka je upravený v návrhu zákona a novom znení § 42 návrhu vyhlášky. Prijímanie peňazí upravuje návrh zákona a z tohto dôvodu v návrhu vyhlášky sa vypúšťa § 44.

K bodu 10

Oprávnenosť schvaľovania sortimentu tovaru v ústavnej predajni a možnosti použitia bezhotovostného a hotovostného styku je ustanovená v zákone a z tohto dôvodu v návrhu vyhlášky sa vypúšťa.

K bodu 11 až 13

V súlade s požiadavkami praxe a návrhu zákona sa text upravuje v tom smere, aby nevznikli problémy pri zdanení vecnej odmeny udelenej odsúdenému. Ďalej sa upravuje v súlade s návrhom zákona výška finančnej odmeny, ktorú môžu odsúdenému jednotliví nadriadení v ústave udeliť za vzorné správanie sa, statočný pomer k práci, alebo príkladný čin.

K bodu 14

V súvislosti s výkonom disciplinárneho trestu zníženia vreckového je určená mesačná výška v Sk, ktorá sa odsúdenému musí ponechať.

K bodu 15

Oprávnenosť použitia finančnej odmeny odsúdeného je ustanovená v návrhu zákona a z tohto dôvodu v návrhu vyhlášky sa vypúšťa.

K bodu 16

Uvoľňovanie peňažných prostriedkov pred udelením voľna na opustenie ústavu je ustanovená návrhu zákona a z tohto dôvodu sa navrhuje z vyhlášky vypustiť.

K bodu 17

Vzhľadom na obmedzenie práva odsúdeného prijať balík len raz za tri mesiace upravenom v návrhu zákona by bolo neprimerané, aby zákaz prijať balík bol súčasťou disciplinárnej praxe a ukladal sa ako disciplinárny trest.

K bodu 18

Upresňuje sa minimálna výška vreckového, ktorá sa musí odsúdenému ponechať, ak sa mu vreckové znižuje.

K bodu 19

Úpravou práva odsúdeného prijať raz za tri mesiace poštou v návrhu zákona je neopodstatnené ponechanie ustanovení § 81 a § 87 vo vyhláške, kde sa v súčasnosti diferencuje prijímanie balíkov s prihliadnutím na nápravnovýchovnú skupinu, v ktorej odsúdený vykonáva trest odňatia slobody.

K bodu 20

Upresňuje sa možnosť a spôsob výmeny cudzích peňažných prostriedkov na peňažné prostriedky v zákonnej mene odsúdeného cudzinca a osoby bez štátnej príslušnosti a tiež výška požadovanej výmeny a jej frekvencia.

K čl. II

Navrhuje sa, aby vyhláška nadobudla účinnosť 1. septembra 2002.