Materiál na pripomienkové konanie
Názov: Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určení výšky zvýšených nákladov výkonu väzby, škode na majetku štátu v správe ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnice pre obvinených a odsúdených, zavinených nákladoch výkonu trestu odňatia slobody, zvýšených nákladoch výkonu trestu odňatia slobody a ich náhrade
Číslo materiálu: 13 780/2002-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

textový dokument Predkladacia správa html
textový dokument Návrh vyhlášky html
textový dokument Novela zákona html