Materiál na pripomienkové konanie
Názov: Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zrážkach z pracovnej odmeny a iných príjmov obvinených a odsúdených, výške a použití vreckového a úložného a poradí zrážok odsúdených, výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a výške trov výkonu trestu odňatia slobody a ich náhrade
Číslo materiálu: 13 780/2002-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

textový dokument Predkladacia správa html
textový dokument Návrh vyhlášky html
textový dokument Novela zákona html