Materiál na pripomienkové konanie
Názov:

Návrh na zrušenie úlohy zaradenej v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky  na rok 2002 na mesiac december pod poradovým číslom 5  

Číslo materiálu: 14196/2002-53 
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

textový dokument Návrh uznesenia html
textový dokument Predkladacia správa html
textový dokument Návrh html
textový dokument Návrh komuniké html