UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. ...

z ...

 

k návrhu

na zrušenie úlohy zaradenej v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky  na rok 2002
na mesiac december pod poradovým číslom 5  

 

 

Číslo materiálu:

 

Predkladatež:

minister spravodlivosti Slovenskej republiky

 

Vláda

schvažuje

návrh na zrušenie úlohy zaradenej v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky  na rok 2002 na mesiac december pod poradovým  číslom 5

 

Vykoná:        minister spravodlivosti