Predkladacia správa

 

Z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2002 vyplynula pre Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky úloha vypracovať a predložiť na rokovanie vlády SR návrh zákona o systéme správneho súdnictva.  

Zámerom materiálu bolo zakotvenie plnej jurisdikcie, ako jednej z podmienok vstupu do Európskej únie, náväznosť systému štruktúry súdov, opravných prostriedkov a zabezpečenie dostatočného počtu sudcov k uvedenej agende. 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vypracovalo a predložilo na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh novely zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, ktorá bola 19. júna 2002 schválená Národnou radou Slovenskej republiky.  

Návrh zákona zmenil doterajší jednoinštančný model  správneho súdnictva na správne súdnictvo vo dvoch inštanciách. Správny senát krajského súdu rozhodujúci v prvom stupni je súdom s plnou súdnou jurisdikciou a o opravnom prostriedku rozhoduje senát správneho kolégia Najvyššieho súdu SR.  

Novela Občianskeho súdneho poriadku v štvrtej časti zakotvuje konanie proti nečinnosti orgánov verejnej správy, konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy a výrazne obmedzuje princíp generálnej klauzuly s negatívnou enumeráciou.  

Priamo v súvislosti s novelou bude zvýšený počet sudcov o dvadsať a nepriamo (v súvislosti s prijatím zákona o azyle) bude zvýšený počet sudcov takisto o dvadsať. 

Vzhľadom na vyššie uvedené nie je potrebné ani žiadúce vypracovať a predložiť na rokovanie vlády SR návrh zákona o systéme správneho súdnictva, keďže takýto návrh by bol duplicitný.