Návrh

na zrušenie úlohy zaradenej v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky  na rok 2002
na mesiac december pod poradovým číslom 5  

 

Podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2002, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1203 zo dňa 19. decembra 2001 bolo Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky uložená úloha vypracovať a predložiť na rokovanie vlády SR návrh zákona o systéme správneho súdnictva s termínom december 2002.          

Zámerom materiálu bolo zakotvenie plnej jurisdikcie, ako jednej z podmienok vstupu do Európskej únie, náväznosť systému štruktúry súdov, opravných prostriedkov a zabezpečenie dostatočného počtu sudcov k uvedenej agende. 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vypracovalo a predložilo na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh novely zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, ktorá bola 19. júna 2002 schválená Národnou radou Slovenskej republiky.  

Návrh zákona zmenil doterajší jednoinštančný model  správneho súdnictva na správne súdnictvo vo dvoch inštanciách. Správny senát krajského súdu rozhodujúci v prvom stupni je súdom s plnou súdnou jurisdikciou a o opravnom prostriedku rozhoduje senát správneho kolégia Najvyššieho súdu SR.  

Novela Občianskeho súdneho poriadku v štvrtej časti zakotvuje konanie proti nečinnosti orgánov verejnej správy, konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy a výrazne obmedzuje princíp generálnej klauzuly s negatívnou enumeráciou.  

Priamo v súvislosti s novelou Občianskeho súdneho poriadku bude zvýšený počet sudcov o dvadsať a nepriamo (v súvislosti s prijatím zákona o azyle) bude zvýšený počet sudcov takisto o dvadsať. 

Vzhľadom na vyššie uvedené nie je potrebné ani žiadúce vypracovať a predložiť na rokovanie vlády SR návrh zákona o systéme správneho súdnictva, keďže takýto návrh by bol duplicitný.       

 

Navrhujeme preto predmetnú úlohu zrušiť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh komuniké

 

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa                                          prerokovala a schválila návrh na zrušenie úlohy zaradenej v Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky  na rok 2002 na mesiac december pod poradovým číslom 5.

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vypracovalo a predložilo na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh novely zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, ktorá bola 19. júna 2002 schválená Národnou radou Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu nie je potrebné ani žiadúce vypracovať a predložiť na rokovanie vlády SR návrh zákona o systéme správneho súdnictva, keďže takýto návrh by bol duplicitný.