Návrh komuniké

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa prerokovala a schválila návrh na zrušenie úlohy zaradenej v Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky  na rok 2002 na mesiac december pod poradovým číslom 5

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vypracovalo a predložilo na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh novely zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, ktorá bola 19. júna 2002 schválená Národnou radou Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu nie je potrebné ani žiadúce vypracovať a predložiť na rokovanie vlády SR návrh zákona o systéme správneho súdnictva, keďže takýto návrh by bol duplicitný.