Materiál na pripomienkové konanie
Názov:

Návrh nariadenia vlády SR o obmedzení výdavkov politických strán a hnutí na propagáciu pred vožbami do Národnej rady Slovenskej republiky

Číslo materiálu: 15695/2002-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladatež: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

textový dokument Predkladacia správa html
textový dokument Návrh zákona html
textový dokument Dôvodová správa html
textový dokument Pripomienky html