Materiál na pripomienkové konanie
Názov:

Návrh výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výkone znaleckej činnosti v odbore 37 00 00 stavebníctvo, odvetvie 37 10 02 oceňovanie nehnutežností

Číslo materiálu: 8848/2002-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladatež: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

textový dokument Predkladacia správa html
textový dokument Návrh výnosu html
textový dokument Dôvodová správa html
textový dokument Doložka zlučitežnosti html
textový dokument Doložka zlučitežnosti - osobitná čas html