Materiál na pripomienkové konanie

 

Názov: Návrh výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výkone znaleckej činnosti v odbore 100000 elektrotechnika silnoprúdová, odbore 110000 elektrotechnika slaboprúdová, odvetvie 110701 odhad hodnoty elektrických a elektronických zariadení, odbore 530000 podnikové hospodárstvo, odvetvie oceňovanie a hodnotenie podnikov.
Číslo materiálu: 17655/2002-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladatež: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

textový dokument Návrh uznesenia html
textový dokument Predkladacia správa html
textový dokument Návrh výnosu html
textový dokument Príloha html
textový dokument Odôvodnenie html
textový dokument Osobitná čas html