MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI

SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo: 17655/2002-53

 

Materiál na medzirezortné

pripomienkové konanie

 

 

 

Návrh

Výnos

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výkone znaleckej činnosti v odbore 1 00000 elektrotechnika silnoprúdová, odbore 110000 elektrotechnika slaboprúdová, odvetvie 110701 odhad hodnoty elektrických a elektronických zariadení, odbore 530000 podnikové hospodárstvo, odvetvie oceňovanie a hodnotenie podnikov

 

 

Materiál sa predkladá : Materiál obsahuje:

Podľa § 26 zákona č. 36/1967 Zb. 1. Predkladacia správa

o znalcoch a tlmočníkoch 2. Návrh výnosu

3. Odôvodnenie

 

 

 

Predkladá :

Ján Čarnogurský

minister spravodlivosti

Slovenskej republiky

Bratislava 27. august 2002