Predkladacia správa

Návrh výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výkone znaleckej činnosti v odbore 100000 elektrotechnika silnoprúdová, odbore 110000 elektrotechnika slaboprúdová, odvetvie 110701 odhad hodnoty elektrických a elektronických zariadení, odbore 530000 podnikové hospodárstvo, odvetvie oceňovanie a hodnotenie podnikov ruší znalecký štandard Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pre stanovenie hodnoty elektrotechnických zariadení č. 44221/94-50 zo dňa 8. novembra 1994. Návrh výnosu predkladá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ako iniciatívny materiál.

Predkladaný návrh rieši situáciu, keď v súčasnej platnej právnej úprave danú problematiku upravuje iba znalecký štandard Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý nie je všeobecne záväzný. Preto je nevyhnutné vydanie nového právneho predpisu, ktorý bude všeobecne záväzný a bude určovať podrobnosti o výkone znaleckej činnosti v odbore 100000 elektrotechnika silnoprúdová, odbore 110000 elektrotechnika slaboprúdová, odvetvie 110701 odhad hodnoty elektrických a elektronických zariadení, odbore 530000 podnikové hospodárstvo, odvetvie oceňovanie a hodnotenie podnikov. Spoločne s týmto výnosom nadobudnú účinnosť ešte dva výnosy. Sú nimi výnos ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výkone znaleckej činnosti v odbore 37 00 00 stavebníctvo, odvetvie 37 10 02 oceňovanie nehnuteľností, ktorý už je v pripomienkovom konaní a výnos ktorým sa ustanovuje postup znalcov a znaleckých organizácií pri vypracovávaní znaleckého posudku v odbore strojárstvo. Schválením týchto dvoch výnosov sa zruší metodický pokyn Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 820/98-50 zo dňa 6. apríla 1998 a znalecký štandard z odboru strojárstva č. 3107/93-50 zo dňa 11. mája 1993.

Návrh výnosu ustanovuje obsah posudku a zjednocuje postup pri stanovení všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení a činnosť znalcov a  znaleckých organizácií v odbore 100000 elektrotechnika silnoprúdová, odbore 110000 elektrotechnika slaboprúdová, odvetvie 110701 odhad hodnoty elektrických a elektronických zariadení, odbore 530000 podnikové hospodárstvo, odvetvie oceňovanie a hodnotenie podnikov.

Návrh výnosu sa predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie.

Návrh výnosu nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.