N á v r h

Výnos

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

 

z......................2002,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výkone znaleckej činnosti v odbore 100000 elektrotechnika silnoprúdová, odbore 110000 elektrotechnika slaboprúdová odvetvie 110701 odhad hodnoty elektrických a elektronických zariadení , odbore 530000 podnikové hospodárstvo, odvetvie oceňovanie a hodnotenie podnikov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch (ďalej len “zákon”) ustanovuje:

Predmet úpravy

§ 1

 1. Tento výnos ustanovuje metódy a postupy stanovenia všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení1) (ďalej len “zariadenie”).

 2. Podľa tohto výnosu sa postupuje ak je potrebné stanoviť všeobecnú hodnotu zariadenia na účely konania

a) podľa osobitného predpisu2 ),

b) mimo štátnych orgánov pre

 1. potreby fyzických inventúr majetku,

 2. potreby zisťovania škôd, šetrenia havárií,

 3. iné potreby.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) § 10 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

2) Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Trestný poriadok, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

 

§ 2

 1. Ustanovenia tohto výnosu sa nepoužijú pri riešení obzvlášť zložitých prípadov kde je nevyhnutná súčinnosť znalcov z iných odborov.

 2. Obzvlášť zložitými prípadmi sú najmä nemožnosť

a) jednoznačného stanovenia všeobecnej hodnoty zariadenia podľa osobitného predpisu 1)

b) zaradiť zariadenie do kategórie podľa prílohy č. 10.

 

§ 3

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto výnosu sa rozumie

a) skupinou funkčne, konštrukčne, úžitkovo a významovo kompaktný celok zariadenia,

b) medzným stavom stav zariadenia, v ktorom musí byť ďalšie používanie zariadenia prerušené,

c) opotrebením postupné znehodnocovanie zariadenia v procese jeho používania, ktoré môže byť fyzické a morálne,

d) fyzickým opotrebením postupné, spravidla dlhší čas trvajúce používanie zariadenia spôsobom zodpovedajúcim povahe a účelu, na ktorý má slúžiť pri rešpektovaní predpisov a pokynov výrobcov alebo dodávateľov,

e) morálnym opotrebením opotrebenie, ktoré vzniká v dôsledku technického pokroku, pričom zariadenie vyrobené na rovnaký účel ako jeho predchodca má technicky dokonalejšie parametre, čím hodnota skôr vyrobeného zariadenia s menšou výkonnosťou spravidla klesá, alebo sa zariadenie s rovnakými parametrami spravidla vyrába lacnejšie,

f) údržbou súhrn činností zabezpečujúcich technickú spôsobilosť a hospodárnosť prevádzky zariadenia, spomaľujúci fyzické opotrebenie, predchádzajúci jeho následkom a odstraňujúcich drobnejšie chyby, spravidla bez demontáže dielov a bez výmeny súčiastok,

g) opravou súhrn činností, ktorými sa odstraňujú následky poškodenia, opotrebenia celku, skupín alebo dielcov zariadenia za účelom ich uvedenia do prevádzkyschopného stavu, pričom nemusia byť zachované pôvodné rozmery a tvar pri novom zariadení,

h) bežnou opravou oprava, pri ktorej sa vymieňa alebo opravuje niektorá z hlavných skupín zariadenia,

i) celkovou opravou oprava, pri ktorej sa vymieňajú všetky poškodené alebo opotrebované časti za nové, opravené alebo renovované,

j) generálnou opravou oprava, pri ktorej sa opravujú všetky skupiny zariadenia,

k) záručnou opravou oprava v záručnej dobe,

l) renováciou súčiastky oprava, pri ktorej sa poškodenej alebo opotrebovanej časti súčiastky vráti jej geometrický tvar, rozmery, funkčné vlastnosti, pričom sa obyčajne zachováva jej pôvodná životnosť,

m) modernizáciou úprava zariadenia, pri ktorej sa zvýši jeho vybavenosť, úžitkové vlastnosti a rozšíri jeho použiteľnosť,

n) rekonštrukciou úprava zariadenia, ktorou sa zmení účel použitia, technické parametre alebo nastáva kvalitatívna zmena výkonnosti. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností,

o) hmotným investičným majetkom 1) samostatné hnuteľné veci, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie , ktorých vstupná cena je vyššia ako cena ustanovená osobitným predpisom 3) a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,

p) nehmotným investičným majetkom 4) práva priemyselného vlastníctva, autorské práva vrátane programového vybavenia, projekty, výrobné a technologické postupy, utajované informácie, marketingové štúdie, technické a hospodársky vymožiteľné znalosti, ktorých vstupná cena je vyššia ako cena stanovená osobitným predpisom 3) a majú prevádzkovo technické funkcie alebo použiteľnosť dlhšiu ako jeden rok a sú obstarané odplatne, alebo vytvorené vlastnou činnosťou s cieľom obchodovať s nimi,

q) drobným hmotným investičným majetkom samostatné hnuteľné veci, ktorých cena nie je vyššia ako vstupná cena ustanovená osobitným predpisom3) a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,

r) vstupnou cenou zariadenia cena, ktorá je tvorená obstarávacou cenou, reprodukčnou obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi,

s) obstarávacou cenou cena, za ktorú bolo zariadenie nadobudnuté a náklady súvisiace s jeho obstaraním,

t) reprodukčnou obstarávacou cenou cena, za ktorú bol majetok obstaraný v dobe kedy sa o ňom účtuje,

u) vlastnými nákladmi náklady vynaložené pri vytvorení majetku vlastnou činnosťou,

v) nákladmi na opravu zariadenia náklady na vykonanie úkonov opráv nutných na odstránenie poškodenia zariadenia spojených s uvedením zariadenia do takého prevádzkyschopného stavu v akom bolo pred poškodením,

w) výškou škody rozdiel všeobecnej hodnoty zariadenia pred jeho poškodením a jeho  všeobecnej hodnoty po odstránení poškodenia, aj predpokladaného, pri zohľadnení nákladov na opravu zariadenia a všeobecnej hodnoty zvyškov zariadenia k dátumu vzniku poškodenia,

x) všeobecnou hodnotou zvyškov všeobecná hodnota častí alebo skupín poškodeného zariadenia, stanovená k dátumu poškodenia zariadenia, ktoré sú využiteľné, najmä ako náhradné diely po odpočítaní nákladov na demontáž, čistenie, skladovanie a predaj,

y) likvidačnou hodnotou predpokladaná predajná hodnota zariadenia po odpočítaní nákladov, spojených s jeho likvidáciou v súvislosti s ukončením podnikateľskej činnosti vlastníka zariadenia alebo jeho vyradením z evidencie.

 

Triedenie zariadení

§ 4

Zariadenia sa podľa konštrukcie delia na

a) základnú konštrukciu,

b) pracovnú časť,

c) príslušenstvo,

d) mimoriadnu výbavu.

 

§ 5

(1) Zariadenia sa podľa postupu hodnotenia delia na

 1. zariadenia, ktoré majú vstupnú cenu uvedenú v slovenských korunách,

 2. zariadenia zahraničnej výroby, ktoré majú vstupnú cenu uvedenú v cudzej mene,

 3. zariadenia vyhotovené vlastnou činnosťou alebo iným spôsobom, bez cenových kalkulácií,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3) Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

4) § 9 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

 

 1. zariadenia nové, poškodené prepravou,

 2. jednoúčelové zariadenia,

 3. zariadenia pri ktorých nemožno vykonať obhliadku,

 4. zariadenia nezaradené do používania,

 5. zariadenia nadobudnuté na základe zmluvy o nájme,

 6. výrobné linky a technologické celky,

 7. modernizované a rekonštruované zariadenia,

 8. zariadenia, ktoré mali celkovú alebo generálnu opravu,
 9. morálne opotrebované zariadenia,
 10. príslušenstvo zariadenia, liniek, strojov, dopravných prostriedkov a technologických celkov, ktoré majú charakter zariadenia.

(2) Zariadenia sa hodnotia zásadne ako celok s výnimkou prípadu, keď niektorá skupina má podstatne iný technický stav, vtedy sa zariadenie hodnotí rozčlenené na skupiny.

 

§ 6

(1) Zariadenia sa podľa účelu ich určenia delia na

 1. silnoprúdové zariadenia a materiály používané na ich výrobu

 1. materiály na výrobu zariadení,
 2. zariadenia na výrobu elektrickej energie,
 3. zariadenia na rozvod elektrickej energie,
 4. zariadenia na premenu a prenos elektrickej energie.

 1. slaboprúdové zariadenia,

 1. zariadenia na rozvod elektrickej energie,
 2. zariadenia na premenu a prenos elektrickej energie,
 3. zariadenia na prenos informácií,
 4. zariadenia na spracovanie informácií,
 5. zariadenia na záznam a reprodukciu informácií,
 6. meracie zariadenia,
 7. riadiace zariadenia,
 8. iné elektrotechnické zariadenia.

(2) Znalec zaradí hodnotené zariadenia do položky podľa kategorizácie uvedenej v prílohe č. 10. Zváži všetky okolnosti, ktoré sú dôležité pre posúdenie zariadenia a stanovenie všeobecnej hodnoty.

(3) Zariadenie sa hodnotí a zaraďuje vždy ako celok s výnimkou prípadu uvedeného v § 5 ods. 1. Pri hodnotení zariadenia rozčlenením na skupiny, je treba zaradiť tieto skupiny do položiek podľa kategorizácie uvedenej v prílohe č. 10. Rozčlenenie sa príslušne zdôvodní.

§ 7

Životnosť zariadenia

Životnosť zariadenia je uvedená v kategorizácii zariadenia, v prílohe č. 10. Táto hodnota je pre výpočet všeobecnej hodnoty zariadenia záväzná.

§ 8

Stanovenie doby prevádzky zariadenia

(1) Doba prevádzky zariadenia 5) sa k dátumu hodnotenia zariadenia stanoví na základe hodnoverného dokladu o zaradení zariadenia do prevádzky.

(2) Ak nie sú k dispozícií doklady o zaradení zariadenia do prevádzky, dátum uvedenia do prevádzky je totožný s rokom výroby zariadenia. Táto skutočnosť sa uvedie v posudku.

(3) Ak nie je známy ani rok výroby, doba prevádzky sa stanoví na základe skúseností, odborných znalostí a dostupných údajov odborným odhadom. Tento postup sa príslušne zdôvodní.

(4) Doba prevádzky zariadenia po vykonanej generálnej oprave, modernizácii, celkovej oprave alebo rekonštrukcii sa počíta od dátumu jeho zaradenia do prevádzky po tomto zásahu.

(5) V prípade generálnej opravy, celkovej opravy, modernizácie alebo rekonštrukcie vykonanej v zahraničí ak zariadenie po vykonaní zásahu v zahraničí nepracovalo, sa doba prevádzky počíta od dátumu jeho zaradenia do prevádzky u prvého prevádzkovateľa v Slovenskej republike.

(6) Dobu prevádzky znalec stanoví v mesiacoch a tento údaj prepočíta na roky (r = doba prevádzky / 12) so zaokrúhlením na dve platné desatinné miesta, pričom do doby prevádzky sa započítava každý začatý mesiac, v ktorom bolo zariadenie v prevádzke.

§ 9

Vstupná cena

(1) Vstupná cena zariadenia sa určí na základe údajov z účtovnej evidencie, predložených daňových dokladov, alebo z iných hodnoverných zdrojov, pričom spôsob jej stanovenia sa uvedie v posudku.

(2) Vstupná cena zariadenia sa v odôvodnených prípadoch môže líšiť od vstupnej ceny evidovanej v účtovnej evidencii.

(3) Spôsob stanovenia vstupnej ceny je uvedený v prílohe č. 1.

§ 10

Stanovenie východiskovej hodnoty zariadenia

(1) Východisková hodnota zariadenia 6) sa stanoví na základe vstupnej ceny zariadenia.

__________________________________________

5) Príloha č. 5 k vyhláške č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

6) § 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

 

(2) Pri stanovení východiskovej hodnoty sa musí skúmať vstupná cena zariadenia a cena zariadenia predávaného na trhu k dátumu hodnotenia zariadenia.

(3) Stanovenie východiskovej hodnoty sa v posudku príslušne zdôvodní.

(4) Postup stanovenia východiskovej hodnoty je uvedený v prílohe č. 2.

 

§ 11

Stanovenie východiskového technického stavu zariadenia

(1) Východiskový technický stav5) zariadenia sa stanoví na základe predložených dokladov, ktoré hodnoverne popisujú jeho stav, najmä kúpna zmluva, daňový doklad, odovzdávací protokol, záručný list, zápis z odbornej skúšky alebo prehliadky podľa osobitných predpisov 7) alebo iný hodnoverný doklad.

(2) Postup stanovenia východiskového technického stavu je uvedený v prílohe č. 3.

 

§ 12

Stanovenie základnej amortizácie zariadenia

(1) Po zaradení zariadenia do kategórie podľa § 6 sa priradí tomuto zariadeniu číselná hodnota prognózovanej životnosti a zostatkové percento prevádzkyschopnosti podľa prílohy č. 10.

(2) Postup stanovenia základnej amortizácie je uvedený v prílohe č. 4

 

§ 13

Stanovenie technického stavu zariadenia

(1) Technický stav 5) zariadenia sa stanoví na základe vykonanej obhliadky, pričom sa musia zohľadniť všetky zistené skutočnosti, najmä úplnosť, kompletnosť, funkčnosť, spôsob vykonávania údržby, schopnosť plniť účel, na ktorý bolo určené a tieto uviesť v posudku.

(2) V prípade, keď nie je možné vykonať obhliadku zariadenia, technický stav sa stanoví podľa dostupných podkladov, najmä informácie vlastníkov, prevádzkovateľov, výpovede svedkov, spisového materiálu. Postup treba príslušne zdôvodniť.

(3) Postup stanovenia technického stavu zariadenia je uvedený v prílohe č. 5.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7) Vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.

§ 14

Stanovenie technickej hodnoty zariadenia

(1) Technická hodnota 5) zariadenia sa stanoví na základe technického stavu zariadenia k dátumu stanovenia hodnoty pri zohľadnení jeho východiskovej hodnoty.

(2) Postup stanovenia technickej hodnoty je uvedený v prílohe č. 6.

 

§ 15

Stanovenie všeobecnej hodnoty zariadenia

(1) Všeobecná hodnota zariadenia 1) sa vypočíta na základe jeho technickej hodnoty pri zohľadnení všetkých okolností a stavu trhového prostredia k dátumu stanovenia hodnoty.

(2) Postup výpočtu všeobecnej hodnoty je uvedený v prílohe č. 7.

 

§ 16

Stanovenie výšky škody na zariadení

(1) Výška škody sa stanoví vždy k dátumu poškodenia zariadenia.

(2) Určenie výšky škody vychádza zo všeobecnej hodnoty zariadenia k dátumu jeho poškodenia. Základným predpokladom vzniku škody je poškodenie hodnoteného zariadenia s jeho následným uvedením do pôvodného prevádzkyschopného stavu.

(3) Spôsob stanovenia výšky škody je uvedený v prílohe č. 8.

 

§ 17

Likvidačná hodnota zariadenia

(1) Likvidačná hodnota zariadenia sa stanovuje len pri skončení podnikateľskej činnosti konkurzom a likvidáciou likvidačnou metódou 8) .

(2) Pri stanovení likvidačnej hodnoty zariadenia musí znalec vyčísliť náklady spojené s jeho likvidáciou vrátane nákladov na detoxikáciu a likvidáciu odpadov, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu jeho likvidácie.

(3) Postup stanovenia likvidačnej hodnoty zariadenia je stanovený v prílohe č. 9.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8) Príloha č. 1 k vyhláške č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

 

§ 18

Zásoby

(1) Hodnotenie zariadenia, ktoré má charakter zásob sa vykoná podľa postupov uvedených v tomto výnose a podľa ustanovení uvedených v osobitnom predpise 9).

(2) Pri hodnotení zariadenia ktoré má charakter zásob sa musí zohľadniť jeho charakter, ktorý pre potreby tohto výnosu je určený rozdelením na

 1. zásoby použiteľné u vlastníka, alebo v podnikateľskej činnosti hodnoteného subjektu,

 2. zásoby použiteľné, nie však u vlastníka, alebo v podnikateľskej činnosti hodnoteného subjektu,

 3. neupotrebiteľné zásoby.

 

§ 19

Zaokrúhľovanie výpočtov

Údaje v procese stanovenia všeobecnej hodnoty zariadenia sa zaokrúhľujú

 1. doba prevádzky zariadenia na dve desatinné miesta,

 2. základná amortizácia, technický stav, koeficient morálneho opotrebenia a koeficient predajnosti na dve desatinné miesta,

 3. technická hodnota a všeobecná hodnota na celé koruny.

 

§ 20

Odchýlka od výnosu

(1) Vo výnimočných situáciách je možné odchýliť sa od postupu stanovenia všeobecnej hodnoty uvedenej v tomto výnose, pričom dôvod odchýlky a postup sa musí podrobne a hodnoverne zdôvodniť v posudku.

(2) Ak sa postupuje pri stanovení všeobecnej hodnoty zariadenia podľa odseku 1, uvedie sa táto skutočnosť v príslušnej kapitole vypracovaného posudku.

 

§ 21

Prechodné ustanovenie

Znalecké posudky vyžiadané alebo objednané žiadateľmi alebo objednávateľmi do 30. septembra 2002 sa vypracujú podľa doterajších predpisov.

 

___________________________________________

9) § 13 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

 

§ 22

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa znalecký štandard Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pre stanovenie hodnoty elektrotechnických zariadení č. 44221/94-50 zo dňa 8. novembra 1994.

 

§ 23

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.