Príloha č. 1

k výnosu č......

Vstupná cena EZ – VC

Vstupná cena EZ je stanovovaná v zmysle zákona č. 563/91 Zb. o účtovníctve, Účtovnej osnovy a postupov účtovania v znení neskorších predpisov. Za vstupnú cenu EZ možno považovať:

  • obstarávaciu cenu

  • reprodukčnú obstarávaciu cenu

  • vlastné náklady

Vstupná cena sa stanovuje k času nadobudnutia, resp. zaradenia EZ do prevádzky.

 1. Obstarávacia cena – OC [Sk]

Do obstarávacej ceny je možno zahrnúť nasledovné položky:

  • náklady na projektovú prípravu

  • náklady na inžiniersku činnosť (technologický dozor, autorský dozor, stavebný dozor, odborné prehliadky, odborné skúšky, úradné skúšky, prieskumné práce a pod.)

  • náklady na vývoj a vyhotovenie prototypov či funkčných vzoriek

  • cena zariadenia

  • náklady na dopravu

  • náklady na montáž

  • náklady na softvér, ak nie je súčasťou ceny zariadenia

  • clo, dovozná prirážka

  • úroky z úverov na obstaranie EZ

  • zabezpečovacie, konzervačné, udržiavacie, dekonzervačné práce v prípade zastavenia obstarávanej investície.

Do obstarávacej ceny EZ sa nezahŕňajú:

  • penále, poplatky z omeškania a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstaraním EZ

  • výdavky na prípravu pracovníkov pre obsluhu EZ (zaškolenie)

  • výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením EZ, ktoré vznikli po uvedení obstaranej investície do užívania

  • výdavky na opravy a udržiavanie EZ

  • dane súvisiace s obstaraním EZ, ktoré zákon o daniach z príjmov neuznáva za výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov

  • spotrebný materiál (napr. nástroje, papier na tlač a pod.)

  • výdavky na vybavenie EZ zásobami a náhradnými dielmi

Obstarávaciu cenu OC je možné považovať v plnom rozsahu za vstupnú cenu VC.

Ak sa VC určená znalcom líši od hodnoty VC z účtovnej evidencie, znalec v posudku uvedie, ktoré nákladové položky z účtovnej hodnoty VC neuznal alebo uznal naviac. Znalec tento postup zdôvodní.

VC u zahraničných EZ sa pre účely stanovenia hodnoty EZ, pokiaľ ju majiteľ EZ nemá uvedenú v Sk, môže uviesť aj v cudzej mene. Ak majiteľ zahraničného EZ nemá obstarávaciu cenu EZ (napr. EZ získané darom), určí sa jeho VC v cudzej mene, t. j. ako cena nového EZ vo vyrábajúcej alebo predávajúcej krajine v roku jeho výroby, alebo ako PH, pozri príloha č. 2.

 1. Reprodukčná obstarávacie cena – ROC [Sk]

Reprodukčná obstarávacia cena je vstupnou cenou pre:

  • EZ nadobudnuté darovaním

  • EZ novo zistené a EZ, o ktorých nebolo účtované (napr. inventarizačné prebytky…)

  • Nehmotný investičný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak je reprodukčná obstarávacia cena nižšia ako vlastné náklady (softvér, vývoj…)

  • EZ nadobudnuté na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci (finančný leasing)

Znalec v posudku uvedie príslušné položky z účtovníctva a čísla účtových dokladov.

 1. Vlastné náklady – VN [Sk]

Sú všetky priame a nepriame náklady vynaložené na výrobu (výrobná réžia), ale aj nepriame náklady správneho charakteru (správna réžia) v prípade, že vlastná výrobná činnosť presahuje jedno účtovné obdobie (je dlhodobého charakteru). Znalec v posudku uvedie rozpis jednotlivých nákladových položiek a čísla účtovných dokladov, resp. ich kópie dá do príloh znaleckého posudku.

Vlastné náklady možno považovať za vstupnú cenu pre:

  • Nehmotný investičný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako vlastné náklady

  • EZ vytvorené vlastnou činnosťou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2

k výnosu č. ...

Východisková hodnota EZ VH [Sk]

Východisková hodnota EZ sa používa na výpočet technickej hodnoty EZ. Stanovenie východiskovej hodnoty rešpektuje rozdelenie EZ v rozsahu podľa § 5 ods. 1.

 1. Východisková hodnota EZ, ktoré má VC uvedenú v Sk

 1. V prípade, že sa na trhu k dátumu stanovenia hodnoty predávajú rovnaké zariadenia alebo zariadenia s podobnými funkčnými a úžitkovými vlastnosťami a ich cena sa oproti VC nelíši viac ako 10 %.

   

  VH = VC [Sk]

 2. V prípade, že sa na trhu k dátumu stanovenia hodnoty predávajú rovnaké EZ alebo EZ s podobnými funkčnými a úžitkovými vlastnosťami a ich cena sa oproti vstupnej cene líši o viac ako 10 %, východiskovú hodnotu stanoví znalec na základe cenových relácií, za ktoré sa tieto predávajú v čase a mieste stanovenia hodnoty (uvažuje priemer z minimálne 3 cien od nezávislých dodávateľov, ak je to možné). Za východiskovú hodnotu môže znalec považovať cenu od výrobcu, resp. od výhradného alebo zmluvného distribútora, či predajcu.

 3. V prípade, ak sa k dátumu hodnotenia EZ tieto nevyrábajú a nevyrábajú sa ani EZ s rovnakými funkčnými a úžitkovými vlastnosťami, znalec stanoví východiskovú hodnotu ako porovnateľnú hodnotu PH pričom zohľadní dynamiku rozvoja príslušného technického odvetvia, vývoj cien v tomto odvetví (oficiálne informácie Štatistického úradu SR), aktuálny stav trhového prostredia pri rešpektovaní vstupnej ceny stanovený podľa prílohy č. 1.

 

VH = PH = VC . kr [Sk]

kde:

PH – porovnateľná hodnota [Sk]

VC – vstupná cena podľa prílohy č. 1 [Sk]

kr – koeficient zmien cien [-]

 

Hodnoty kr sa stanovia na základe údajov publikovaných štatistickým úradom SR a pre jednotlivé odbory (kategórie EZ) ich pre znalcov distribuuje organizácia poverená MS SR.

 

 1. Východisková hodnota EZ, ktoré má vstupnú cenu uvedenú v cudzej mene – VH

 1. V prípade, že sa na trhu k dátumu stanovenia hodnoty predávajú rovnaké zariadenia, alebo zariadenia s podobnými funkčnými a úžitkovými vlastnosťami a ich cena v cudzej mene sa oproti vstupnej cene v cudzej mene nelíši o viac ako 10 %

   

  VH = VCcm . kcm [Sk]

   

  kde:

  VCcm - vstupná cena v cudzej mene podľa prílohy č. 1 [Sk]

  kcm - kurz cudzej meny podľa platného kurzu – stred príslušnej

  meny stanovenej NBS pre dátum stanovenia hodnoty EZ [Sk]

  Hodnotu kurzu cudzej meny spolu s poradovým číslom kurzového lístka a dátumom platnosti kurzového lístka uvedie znalec v posudku.

 2. V prípade, že sa na trhu k dátumu stanovenia hodnoty predávajú rovnaké zariadenia, alebo zariadenia s podobnými funkčnými a úžitkovými vlastnosťami a ich cena v cudzej mene sa oproti vstupnej cene v cudzej mene líši o viac ako 10 % východiskovú hodnotu v cudzej mene stanoví znalec na základe cenových relácií, za ktoré sa tieto predávajú v krajine pôvodu v čase a mieste stanovenia hodnoty (uvažujeme priemer minimálne 3 cien od nezávislých dodávateľov ak je to možné). Za východiskovú cenu v cudzej mene sa považuje cena od výrobcu resp. výhradného distribútora, či zmluvného predajcu.

   

  VH = VCcm . kcm [Sk]

  kde:

  VCcm - vstupná cena v cudzej mene podľa prílohy č. 1 [Sk]

  kcm - kurz cudzej meny podľa platného kurzu – stred príslušnej

  meny stanovenej NBS pre dátum stanovenia hodnoty EZ [Sk]

   

 3. V prípade, ak sa k dátumu stanovenia hodnoty EZ nevyrábajú a nevyrábajú sa ani EZ s rovnakými funkčnými a úžitkovými vlastnosťami, znalec stanoví východiskovú hodnotu ako porovnateľnú hodnotu PH, pričom zohľadní dynamiku rozvoja príslušného technického odvetvia, vývoj cien v tomto odvetví (oficiálne informácie štatistických organizácií) krajín EÚ (EUROSTAT a podobne), aktuálny stav trhového prostredia pri rešpektovaní vstupnej ceny EZ stanovený podľa prílohy č. 1.

VH = PH = VCcm . kcm . kr [Sk]

kde:

VCcm – vstupná cena v cudzej mene podľa prílohy č. 1 [Sk]

PH – porovnateľná hodnota [Sk]

kcm – kurz cudzej meny podľa platného kurzu – stred príslušnej [Sk]

meny stanovený NBS pre dátum stanovenia hodnoty EZ.

Hodnota kurzu cudzej meny spolu s poradovým číslom

kurzového lístka a dátumu platnosti kurzového lístka

uvedie znalec v posudku.

kr – koeficient zmien cien [-]

 

Hodnoty kr sa stanovia na základe údajov publikovaných štatistickými úradmi EÚ pre jednotlivé odbory (kategórie EZ) ich pre znalcov distribuuje organizácia poverená MS SR.

 

 1. Východisková hodnota EZ zhotovených vlastnou činnosťou alebo iným spôsobom bez cenových kalkulácií

  Východisková hodnota EZ zhotovených vlastnou činnosťou alebo iným spôsobom, bez cenových kalkulácií, sa stanoví na základe hodnoty vlastných nákladov podľa prílohy č. 1, pričom znalec zohľadní kvalitu vyhotovenia EZ, technické parametre, úžitkové vlastnosti.

 2. Východisková hodnota nového EZ poškodeného prepravou

  VH sa stanoví z príslušnej VC, zníženej o hodnotu poškodenia. Výšku škody znalec stanoví podľa prílohy č. 8. VH stanoví znalec podľa zásad uvedených v odseku 1 a 2 tejto prílohy.

 3. Východisková hodnota jednoúčelového EZ

  Východisková hodnota jednoúčelového EZ sa stanoví zo vstupnej ceny EZ podľa zásad odseku 1 alebo 2 tejto prílohy.

   

 4. Východisková hodnota EZ, pri ktorom nemožno vykonať obhliadku

  Východisková hodnota sa stanoví zo vstupnej ceny podľa zásad uvedených v odseku 1 alebo 2 tejto prílohy.

   

 5. Východisková hodnota EZ nezaradených do používania

  Východisková hodnota sa stanoví zo vstupnej ceny zistenej podľa prílohy č. 1 podľa zásad uvedených v odseku 1 alebo 2 tejto prílohy.

 6. Východisková hodnota EZ nadobudnutého na základe zmluvy o nájme EZ

  Východisková hodnota EZ nadobudnutého na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci (finančný leasing), sa stanovuje z pôvodnej VC (t.j. bez poplatkov nájomcu za leasing, finančnú prirážku a daň) podľa zásad odseku 1 alebo 2 tejto prílohy.

 7. Východisková hodnota výrobných liniek a technologických celkov

  Východisková hodnota sa stanovuje na základe VC pre výrobnú linku alebo technológiu ako celok. V prípade, že niektorá skupina z hodnotenej linky, alebo technologického zariadenia má podstatne iný technický stav, východiskovú hodnotu stanovuje znalec pre jednotlivé skupiny na základe VC podľa zásad uvedených v odseku 1 alebo 2 tejto prílohy, pričom ďalší postup v hodnotení EZ rešpektuje toto rozdelenie do skupín.

 8. Východisková hodnota rekonštruovaných a modernizovaných EZ

  Pri stanovení východiskovej hodnoty pre rekonštruované a modernizované EZ musí znalec preukázateľne určiť časť EZ, ktorá bola rekonštruovaná alebo modernizovaná a ktorá zostala pôvodná (nebol na nej vykonaný zásah). Rozdelenie vykoná na základe predložených dokladov. V prípade pochybností o správnosti a hodnovernosti týchto dokladov, vykoná rozdelenie odborným odhadom.

   

   

  Pričom:

  VHM - východisková hodnota modernizovaného,

  alebo rekonštruovaného EZ [Sk]

  TH - technická hodnota EZ pred vykonaním zásahu

  k dátumu jeho vykonania [Sk]

  VHZ - východisková hodnota EZ, na ktorých nebol

  vykonaný zásah (nemodernizovali a nerekonštruovali sa) [Sk]

  VH - východisková hodnota pôvodného EZ [Sk]

  VHN - východisková hodnota nákladov vynaložených

  na modernizáciu [Sk]

  Východisková hodnota nákladov vynaložených na modernizáciu sa stanoví na základe VC pre vykonanú modernizáciu (podľa prílohy č. 1) podľa zásad uvedených v odseku 1 alebo 2 tejto prílohy, pričom hodnota vynaložených nákladov na modernizáciu, rekonštrukciu musí byť uvedená v účtovníctve ako technické zhodnotenie EZ.

   

 9. Východisková hodnota EZ, na ktorých bola vykonaná oprava (celková, generálna)

  Východisková hodnota EZ, na ktorých bola vykonaná oprava sa stanoví na základe vstupnej ceny EZ podľa zásad uvedených v odseku 1 alebo 2 tejto prílohy. Kvalitu vykonanej opravy znalec zhodnotí v zmene technického stavu podľa prílohy č. 5.

 10. Východisková hodnota EZ morálne opotrebovaných

  Východisková hodnota morálne opotrebovaných EZ sa stanoví zo vstupnej ceny podľa zásad uvedených v odseku 1 alebo 2 tejto prílohy.

 11. Východisková hodnota príslušenstva EZ a príslušenstva ostatných zariadení, liniek, strojov, dopravných prostriedkov a technologických celkov, ktoré majú charakter EZ

  Východisková hodnota sa stanoví zo vstupnej ceny podľa zásad uvedených v odseku 1 alebo 2 tejto prílohy.

 12. Východisková hodnota EZ, u ktorých nie je známa vstupná cena

V prípade, že nie je známa vstupná cena EZ, alebo má znalec pochybnosti o správnosti alebo hodnovernosti predložených dokladov stanoví východiskovú hodnotu podľa cien EZ s rovnakými parametrami alebo úžitkovými vlastnosťami predávaných na trhu v čase, ku ktorému sa vykonáva stanovenie hodnoty EZ. Ak sa na trhu porovnateľné zariadenia nevyskytujú nepredávajú alebo nevyrábajú, stanoví znalec východiskovú hodnotu odborným odhadom, pričom zohľadní:

  • stav hodnoteného EZ

  • účel a spôsob jeho používania

  • cenový vývoj v oblasti EZ

  • stav trhového prostredia v mieste a čase hodnotenia

  • ceny porovnateľných EZ.

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 3
k výnosu č...

Východiskový technický stav EZ - VTS

 1. Východiskový technický stav je rovný 100 % pre:

 1. nové EZ

 2. EZ vyrobené vlastnou činnosťou

 3. nové EZ poškodené prepravou

 4. EZ, ktoré nemožno obhliadnuť

 5. jednoúčelové EZ

 6. EZ nezaradené do používania

 7. EZ nadobudnuté na základe zmluvy o nájme (finančný leasing)

 8. výrobné linky a technologické celky (hodnotené ako celok) za predpokladu, že od EZ sú doklady, ktoré hodnoverne popisujú tento stav (kúpna zmluva, daňový doklad, zmluva o nájme – leasingová zmluva, revízna správa, certifikát autorizovaného pracoviska, odovzdávací protokol, záručný list, prípadne iný hodnoverný doklad)

 9. príslušenstvo EZ a príslušenstvo ostatných zariadení, liniek, strojov, dopravných prostriedkov a technologických celkov, ktorý majú charakter EZ

 

 1. Východiskový technický stav je z intervalu (0, 100> % pre:

 1. EZ po oprave (celkovej, generálnej)

 2. EZ, ktoré sa hodnotí rozčlenene na skupiny, pričom pre tento prípad platí:

   

  kde:

  VTS – východiskový technický stav pre EZ rozčlenené na skupiny [%]

  VTSi – východiskový technický stav i-tej skupiny EZ [%]

  VHi – východisková hodnota i-tej skupiny EZ

  stanovená podľa prílohy č. 2 [Sk]

  VH – východisková hodnota EZ stanovená podľa prílohy č. 2 [Sk]

   

  Musí byť súčasne splnená podmienka:

   

   

   

   

 3. EZ, ktoré bolo rekonštruované, modernizované (po vykonanom technickom zhodnotení)

kde:

VTSZ – východiskový technický stav skupiny, na ktorej

bol vykonaný zásah (modernizácia, rekonštrukcia) [%]

VTSO – východiskový technický stav skupiny, na ktorej

nebol vykonaný zásah [%]

VHZ – východisková hodnota skupiny EZ, na ktorých

bol vykonaný zásah [Sk]

VH – východisková hodnota EZ [Sk]

 

 1. Východiskový technický stav EZ, pre ktoré nie je dostupná dokumentácia.

Východiskový technický stav EZ, ku ktorým nie je dostupná dokumentácia stanoví znalec na základe:

  • obhliadky EZ

  • informácií prevádzkovateľa (majiteľa a pod.), resp informácií uvedených v spisových materiáloch konania pred štátnymi orgánmi, výpovedí svedkov a pod.)

  • odborným odhadom

Postup stanovenia VTS treba príslušne zdôvodniť.

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 4
k prílohe č. ....

Základná amortizácia – ZA

 1. Výpočet základnej amortizácie EZ

 1. Základná amortizácia pre EZ, u ktorých je doba prevádzky (počet odpracovaných rokov) menšia alebo rovná prognózovanej životnosti, sa stanoví podľa vzťahu

   

  kde:

  r - počet odpracovaných rokov [roky]

  ZO - zostatkové percento prevádzkyschopnosti EZ [%]

  Ž - prognózovaná životnosť EZ [roky]

   

 2. Základná amortizácia pre EZ, u ktorých je doba prevádzky (počet odpracovaných rokov) väčší, ako je prognózovaná životnosť EZ.

 

ZA = VTS – ZO [%]

kde:

VTS - východiskový technický stav EZ stanovený

podľa prílohy č. 3 [%]

 

 1. V prípade, keď sa EZ hodnotí rozčlenené na skupiny platí:

 

kde:

ZA – základná amortizácia EZ rozčleneného na skupiny [%]

ZAi – základná amortizácia i-tej skupiny EZ vypočítaná

podľa bodu 1a alebo 1b tejto prílohy [%]

VHi – východisková hodnota i-tej skupiny EZ stanovená

podľa prílohy č. 2 [Sk]

VH – východisková hodnota EZ stanovená podľa prílohy č. 2,

pričom musí platiť: [Sk]

 

Príloha č.
k výnosu č....

 

Technický stav EZ – TS

 1. Technický stav EZ sa vypočíta:

   

  kde:

  TS – technický stav EZ [%]

  VTS – východiskový technický stav EZ stanovený

  podľa prílohy č. 3 [%]

  ZA – základná amortizácia EZ stanovená

  podľa prílohy č. 2 [%]

  Z – zmena technického stavu EZ [%]

  kmo – koeficient morálneho opotrebenia [ - ]

   

 2. V prípade, keď sa EZ hodnotí rozčlenené na skupiny, technický stav sa vypočíta:

   

   

  kde:

  TS – technický stav EZ rozčleneného na skupiny [%]

  TSi – technický stav i-tej skupiny EZ stanovený

  podľa bodu 1 tejto prílohy [%]

  VHi – východisková hodnota i-tej skupiny EZ

  stanovená podľa prílohy č. 2 [Sk]

  VH – východisková hodnota EZ stanovená podľa prílohy č. 2 [Sk]

  pričom musí platiť:

   

 3. Zmena technického stavu Z je vyjadrením odchýlky skutočného technického stavu oproti tzv. porovnávaciemu etalónu, t. j. takému technickému stavu aký by malo mať EZ pri optimálnych prevádzkových podmienkach, predpísanom spôsobe údržby, frekvencii a kvalite opráv a používania EZ. Hodnotu parametra Z stanoví znalec:

 1. Na základe vykonanej obhliadky, alebo ak nie je možné obhliadku vykonať, na základe hodnoverných a dostupných podkladov, pričom Z Є ( - 100 ; 100> %

 2. V prípade, že nie sú k dispozícii hodnoverné podklady a obhliadku nemožno vykonať, znalec zvolí hodnotu parametra Z = 0.

 1. Pri obhliadke EZ pre účely stanovenia parametra Z znalec skúma predovšetkým:

  • celkový technický stav s dôrazom na kompletnosť a funkčnosť

  • stav, funkčnosť a úplnosť základnej konštrukcie

  • stav, funkčnosť a úplnosť pracovnej časti

  • stav, funkčnosť a úplnosť príslušenstva

  • stav, funkčnosť a úplnosť mimoriadnej výbavy

  • vykonaním skúšobnej prevádzky, resp. iným vhodným spôsobom overiť technické parametre uvedené v technickej dokumentácii

  • frekvenciu a spôsob vykonávania predpísaných prác podľa predpisov výrobcu EZ resp. platných STN (údržba, opravy)

Z vykonanej obhliadky znalec spracuje záznam, vyhotoví fotografickú dokumentáciu, ktorú priloží k posudku do časti prílohy. Hodnotu parametra Z, ktorú znalec určí pre konkrétne EZ, alebo skupinu (ak EZ hodnotí rozčlenené na skupiny) v posudku zdôvodní.

 1. Koeficient morálneho opotrebenia EZ vyjadruje mieru morálneho opotrebenia elektrotechnického zariadenia, pričom v praxi sú rozlišované dve skupiny morálneho opotrebenia:

 1. Morálne opotrebenie I. - vzniká v dôsledku rastu produktivity práce, keď sa nové EZ vyrábajú lacnejšie, v dôsledku čoho klesá hodnota rovnakých EZ vyrobených skôr, pričom technická úroveň EZ vyrobených skôr je rovnaká ako technická úroveň nových EZ.

 2. Morálne opotrebenie II. - vzniká v dôsledku technického pokroku, keď sa vyrábajú EZ s technicky dokonalejšími parametrami, čím klesá hodnota skôr vyrobených EZ s menšou výkonnosťou, pričom nové EZ zväčšia plnia svoje funkcie kvalitnejšie a efektívnejšie (napr. výpočtová technika pod.) Koeficient morálneho opotrebenia je funkciou času a môže dosahovať hodnoty kmo Є (0;1>, priиom znalec v posudku prнslušne zdôvodní hodnotu koeficienta kmo. Pri jeho voľbe zohľadní:

  • technickú úroveň EZ vyrábaných v súčasnosti v kontexte s hodnoteným EZ

  • úžitkové vlastnosti EZ vyrábaných v súčasnosti v kontexte s hodnoteným EZ

  • rozvoj výrobnej základne a produktivity práce v príslušnom výrobnom odvetví

 1. V prípade, že u hodnoteného EZ nemožno vykonať obhliadku a nie sú k dispozícii hodnoverné podklady, znalec stanoví hodnotu kmo podľa porovnateľných EZ predávaných na trhu v období obstarávania hodnoteného EZ v kontexte so súčasnými technicky porovnateľnými výrobkami.

 

 

 

 

Príloha č. 6

k výnosu č....

 

Technická hodnota EZ – TH

 1. Technická hodnota EZ sa vypočíta:

  kde:

  TH – technická hodnota [Sk]

  TS – technický stav EZ stanovený podľa prílohy č. 5

  ku dňu hodnotenia EZ [%]

  VH – východisková hodnota EZ stanovená podľa prílohy č. 2 [Sk]

 2. V prípade, že sa EZ hodnotí rozčlenené na skupiny

kde:

TH – technická hodnota EZ rozčleneného na skupiny [Sk]

TSi – technický stav i-tej skupiny EZ podľa prílohy č. 5 [%]

VHi – východisková hodnota i-tej skupiny EZ podľa prílohy č. 2 [Sk]

 

 

Príloha č. 7
k výnosu č. ....

 

Všeobecná hodnota EZ - VŠH

 1. Všeobecná hodnota sa vypočíta

  VŠH´ = TH . kP [Sk]

  kde:

  TH – technická hodnota EZ stanovená podľa prílohy č. 6 [Sk]

  kP – koeficient predajnosti EZ [ - ]

 2. Koeficient predajnosti sa vypočíta:

  kP = kPT . kPS . kPD . kPL . kPI [ - ]

  kde:

  kPT - koeficient neúplnosti alebo neplatnosti dokumentácie potrebnej k prevádzke EZ

  kPT є (0; 1>

  kPS - koeficient zohľadňujúci dostupnosť náhradných dielov a servisných služieb

  opravy a údržbu EZ kPS є (0; 1>

  kPD - koeficient dopytu po hodnotenom EZ na trhu kPD є R+

  kPL - tento koeficient sa použije pri stanovení všeobecnej hodnoty linky alebo

  technologického celku, pozostávajúceho z viacerých EZ alebo aj jednotlivého EZ

  a zohľadňuje zníženie všeobecnej hodnoty technologického celku alebo EZ

  v dôsledku zásahu do celku, napr. nutnosťou jeho demontáže alebo vyčlenením

  niektorého EZ z technologického celku kPL є (0; 1>

  kPI - koeficient ostatných vplyvov, napr. EZ v záručnej lehote, počet predchádzajúcich

  užívateľov (neznámy spôsob údržby a exploatácie EZ, EZ po havárii a pod.).

  kPI (0; 1>

  kp predstavuje vo všeobecnosti pomer medzi skutočne dosiahnutými predajnými cenami a TH určitého, resp. porovnateľného typu EZ v čase a mieste hodnotenia EZ.

   

 3. Hodnoty koeficientov sa stanovia:

 

Koeficient neúplnosti alebo neplatnosti dokumentácie kPT

P. č.

Dokumentácia

kPT

1.

Dokumentácia je úplná, kompletná a platná

1,00

2.

Dokumentácia je úplná, kompletná, neplatné sú odborné prehliadky a odborné skúšky podľa osobitných predpisov 1)

0,85 – 1,00

3.

Dokumentácia je neúplná- chýbajú doklady o zariadení v rozsahu:

- neúplné doklady podľa osobitného predpisu 2) 3)

- neúplné doklady o odborných skúškach podľa osobitného

predpisu 1)

 

 

0,50 – 0,85

4.

Od EZ nejestvuje žiadna technická dokumentácia, prevádzkové záznamy ani doklady o nadobudnutí vlastníckeho, či iného práva k tomuto zariadeniu

 

0,10 – 0,50

 

Koeficient dostupnosti náhradných dielov, služieb, opráv, údržby kPS

P. č.

ND, služby, opravy, údržba

kPS

1.

V mieste prevádzkovania EZ sú dostupné opravárenské služby, výkon údržby je zmluvne zabezpečený, ND sú vyrábané a dostupné

1,00

2.

Opravárenské služby sú dostupné v rozsahu do 100 km, výkon údržby je zmluvne zabezpečený, ND sú bežne dostupné

0,90 – 1,00

3.

EZ hodnoteného typu sú ťažko opravovateľné, nejestvuje bežne dostupná sieť opravárenských a údržbárskych firiem, ND sa nevyrábajú sériovo

 

0,50 – 0,90

4.

EZ nemožno v SR opraviť, dostupný je len servis a údržba zo zahraničia, ND nie sú v SR k dispozícii

0,30 – 0,50

5.

EZ je neopraviteľné

0,10 – 0,30

 

 

______________________________________________________________________

1) Vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.

2) Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) Zákon o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) č. 70/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

Koeficient dopytu po hodnotenom EZ kPD

P. č.

Dopyt

kPD

1.

EZ je nepredajné, nevyužiteľné v podnikateľskej činnosti iného subjektu

0,01 – 0,20

2.

EZ je nepredajné, využiteľnosť je len na náhradné diely pre opravy iných EZ

0,20 – 0,40

3.

Na trhu je prebytok EZ hodnoteného typu a parametrov, ponuka prevláda nad dopytom, resp. na trhu sú EZ podobného typu avšak výkonnejšie, EZ morálne zastaralé, jednoúčelové EZ, EZ poškodené a pod.

 

0,40 – 0,80

4.

Na trhu je rovnováha ponuky a dopytu po hodnotenom EZ

0,80 – 1,00

5.

Hodnotené EZ je možné predať vopred určenému záujemcovi

1,00

6.

Dopyt po hodnotenom EZ prevláda nad ponukou, hodnotené EZ dosahuje mimoriadne technické parametre, dovoz EZ zrovnateľného typu zo zahraničia je nerentabilný, EZ je využiteľné v ďalšej podnikateľskej činnosti a pod.

 

> 1,00

 

Koeficient stavu linky, resp. technologického celku kPL

P. č.

Stav linky

kPL

1.

Linka, technologický celok je kompletný a úplný

1,00

2.

Linka, technologický celok je nekompletný a neúplný, pričom tento stav nemá vplyv na výkonnosť a projektované parametre zariadenia

0,85 – 1,00

3.

Linka, technologický celok je nekompletný, neúplný, pričom tento stav sa dá odstrániť náhradou chýbajúcich, resp. nefunkčných častí za iné s minimálnym dopadom na výkonnosť a projektované parametre zariadenia

 

0,70 – 0,85

4.

Linka, technologický celok je nekompletný, neúplný, pričom tento stav sa dá odstrániť náhradou chýbajúcich resp. nefunkčných častí za iné so závažným dopadom na výkonnosť a projektované parametre zariadenia

 

0,50 – 0,70

5.

Linka, technologický celok je nekompletný, neúplný, pričom tento stav sa nedá odstrániť náhradou chýbajúcich resp. nefunkčných častí za iné

0,01 – 0,50

 

Koeficient iných vplyvov kPI

P. č.

Iné vplyvy

kPI

1.

EZ je kompletné, plne funkčné, zodpovedne ošetrované, používané v súlade s doporučeniami výrobcov, resp. dovozcov

1,00

2.

EZ je využívané intenzívne s občasným prekročením projektovaných parametrov a výkonu so zanedbateľným vplyvom na životnosť, pri dodržiavaní predpísanej frekvencie údržbárskych a servisných prác. V prípade skladovania EZ (EZ nie je v prevádzke) je toto zodpovedajúcim spôsobom uložené a ošetrované v predpísaných priestoroch

 

 

0,85 – 1,00

3.

EZ je využívané intenzívne s trvalým prekračovaním projektovaných parametrov a výkonu s podstatným vplyvom na životnosť EZ, pri dodržiavaní predpísanej frekvencie údržbárskych a servisných prác. V prípade skladovania EZ je toto uložené v uzatvorených priestoroch, avšak ďalej neošetrované

 

 

0,60 – 0,85

4.

EZ je využívané neznámym spôsobom bez vedenia potrebných prevádzkových záznamov a neznámom počte predchádzajúcich majiteľov (prevádzkovateľov). V prípade skladovania EZ je toto skladované nevhodným spôsobom v rozpore s predpismi výrobcu, resp. dovozcu, so zreteľným vplyvom okolitého prostredia na EZ

 

 

0,01 – 0,60

 

 1. V prípade, že sa EZ hodnotí rozčlenené na skupiny

  kde:

  VŠH – všeobecná hodnota EZ rozčleneného na skupiny [Sk]

  THi – technická hodnota i-tej skupiny EZ stanovená

  podľa prílohy č. 6 [Sk]

  kpi – koeficient predajnosti i-tej skupiny EZ stanovený

  podľa odseku 3 tejto prílohy [ - ]

 2. Znalec uvedie spôsob stanovenia hodnoty kP a podrobne zdôvodní jednotlivé koeficienty.

 3. Znalec pri stanovení kP nemôže zohľadňovať mimoriadne okolnosti, vzájomné vzťahy zainteresovaných osôb, či organizácii. Vychádza z objektívnych, preukázateľných a dokladovateľných skutočností tak, aby VŠH bola stanovená objektívne a správne.

 4. Znalec po stanovení VŠH zaradí EZ do príslušnej sadzby DPH podľa osobitného predpisu 5) a stanoví všeobecnú hodnotu EZ s DPH podľa vzťahu:

  kde:

  VŠH´ - všeobecná hodnota EZ vypočítaná podľa

  bodu 1 alebo 4 tejto prílohy [Sk]

  d - sadzba DPH podľa osobitného predpisu 4) [%]

 5. Znalec v závere posudku uvedie stanovenú všeobecnú hodnotu s DPH číselne a zároveň slovne.

 

___________________________________________________________

4) Zákon č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 

Príloha č. 8
k výnosu č. ....

Výška škody na EZ

 1. Výpočet výšky škody vychádza z predpokladov:
 • EZ bolo pred poškodením v prevádzkyschopnom stave
 • poškodenie spôsobilo úplné znemožnenie alebo čiastočné obmedzenie používania EZ, poškodením sa zmenili vlastnosti alebo technické parametre EZ, pričom poškodenie mohlo byť spôsobené rôznymi vplyvmi (nesprávna prevádzka, chyba konštrukcie, materiálu, chyba montáže, iné vplyvy)
 • EZ bolo po poškodení vykonaním opravy, resp. iného zásahu uvedené do pôvodného prevádzkyschopného stavu t. j. obnovili sa jeho parametre, funkčné a úžitkové vlastnosti v rozsahu v akom boli pred opravou.

 1. V prípade, že EZ je po vykonanej oprave v inom technickom stave (lepšom alebo horšom) ako bolo pred opravou znalec túto skutočnosť zohľadní parametrom Z (nesmie však ísť o technické zhodnotenie – zvýšenie výkonu, zlepšenie úžitkových vlastností a pod.) v súlade s prílohou č. 5.

 2. Výška škody sa vypočíta:

  VŠ = NO + (VŠH1 – VŠH2) – VŠHZ [Sk]

  kde:

  – výška škody [Sk]

  VŠH1 – všeobecná hodnota EZ pred poškodením stanovená podľa prílohy č. 8 k dátumu poškodenia EZ [Sk]

  VŠH2 – všeobecná hodnota EZ po vykonanom zásahu, resp. po predpokladanom vykonaní zásahu s cieľom uvedenia EZ do pôvodného prevádzkyschopného stavu stanovená podľa prílohy č. 8 [Sk]

  VŠHZ – všeobecná hodnota zvyškov EZ, ktoré zostanú po vykonaní zásahu a je predpoklad ich ďalšieho speňaženia [Sk]

  NO – náklady na opravu [Sk]

 3. Náklady na opravu tvoria v zásade položky:
  • náklady na materiál
  • mzdové náklady súvisiace s opravou
  • režijné náklady súvisiace s opravou
  • iné náklady (likvidácia odpadov,…) ak neboli zahrnuté do predošlých položiek.

 1. Náklady na opravu sa stanovia rozpočtom na základe cenníkov opravárskych prác platných pre dátum ohodnocovania v autorizovanej opravovni výrobcom predpísanými postupmi, za predpokladu dodržania predpísanej kvality, alebo podľa kalkulácie na vykonanie opravy stanovenej znalcom. Ak pre daný typ EZ neexistuje cenník opravárskych prác, použije sa cenník platný pre porovnateľný typ EZ alebo náklady na opravu stanoví znalec odborným odhadom.

 2. V prípade, ak už bola vykonaná oprava EZ a existujú doklady o jej vykonaní, náklady na opravu sa nestanovujú rozpočtom, ale podľa skutočne vynaložených nákladov na vykonanú opravu. Znalec preskúma doklady, či opravárenské práce a materiál boli skutočne vynaložené len na opravy a či sú úmerné rozsahu vykonanej opravy EZ. Ak opravu poškodenia nevykonala autorizovaná opravovňa, resp. ak pri oprave neboli dodržané výrobcom alebo dodávateľom predpísané postupy, stanoví znalec TS EZ po oprave poškodenia s prihliadnutím na tieto skutočnosti.

 3. V prípade, ak náklady na opravu sú väčšie, ako všeobecná hodnota EZ pred opravou VŠH1 a EZ sa v čase poškodenia vyrábajú, alebo ponúkajú na trhu (EZ rovnaké, resp.porovnateľné technickými parametrami, alebo úžitkovými vlastnosťami),ide o úplné znehodnotenie EZ a výška škody sa rovná VŠH1. Znalec to príslušne zdokumentuje a zdôvodní.V ostatných prípadoch môže znalec postupovať odlišne, pričom postup príslušne zdôvodní.

Príloha č. 9
k výnosu č. ...

Stanovenie likvidačnej hodnoty EZ

 1. Likvidačná hodnota EZ sa stanovuje v prípadoch, keď
 1. vlastník EZ končí podnikateľskú činnosť likvidáciou
 2. vlastník EZ končí podnikateľskú činnosť konkurzom, pričom nenasleduje likvidácia
 3. vlastník EZ končí podnikateľskú činnosť konkurzom, pričom nasleduje likvidácia
 4. vlastník EZ končí podnikateľskú činnosť iným spôsobom

 1. Pri stanovení likvidačnej hodnoty EZ musí znalec jednoznačne stanoviť, či hodnotené EZ je určené na odstránenie (zošrotovanie) alebo na ďalšie prevádzkovanie.

 2. Likvidačná hodnota EZ určeného na odstránenie (do šrotu) sa vypočíta:

  VŠHLO = VŠH – NL [Sk]

  kde:

  VŠHLO – všeobecná hodnota EZ určeného na odstránenie (do šrotu) [Sk]

  VŠH – všeobecná hodnota EZ stanovená podľa prílohy č. 7 k dátumu odstránenia EZ [Sk]

  NL – náklady na likvidáciu EZ ,pričom musí platiť NL ≤ VŠH [Sk]

  inak

  VŠHLO = 0 [Sk]

 3. Likvidačná hodnota EZ určeného na ďalšie prevádzkovanie sa vypočíta:

  VŠHLP = VŠH – NZ [Sk]

  kde:

  VŠHLP – všeobecná hodnota EZ určeného na ďalšie prevádzkovanie [Sk]

  VŠH – všeobecná hodnota EZ stanovená podľa prílohy č. 7 k dátumu ukončenia podnikateľskej činnosti, resp. prevádzkovanie EZ u pôvodného prevádzkovateľa (vlastníka) [Sk]

  NZ – náklady na znovuuvedenie EZ do prevádzky.

  Pričom platí NZ ≤ 0,5 VŠH [Sk]

 4. Náklady na likvidáciu EZ sú náklady, ktoré je nevyhnutné vynaložiť na:
 • odstavenie EZ z prevádzky (ak je v prevádzke) vrátane archivácie histórie prevádzky, programov, prevádzkových záznamov a podobne
 • demontáž EZ
 • dopravu na miesto likvidácie resp. odovzdanie prvému prepravcovi
 • náklady na likvidáciu, detoxikáciu vzniknutých odpadov a ich zneškodnenie

Všetky náklady znalec v posudku zdôvodní.

 1. Náklady na znovuuvedenie do prevádzky sú náklady, ktoré musí nový nadobúdateľ vynaložiť na uvedenie EZ do prevádzky, pričom znalec pri stanovení ich výšky zohľadní:
 • náklady na odstavenie EZ z prevádzky, archiváciu histórie prevádzky, softvéru, prevádzkových záznamov a pod. u pôvodného majiteľa
 • náklady na demontáž
 • náklady na prepravu
 • náklady na montáž

Likvidačná hodnota EZ musí byť vždy z množiny R+0 .

 

 

Príloha č. 10
k výnosu č. ...

Kategorizácia elektrotechnických zariadení a materiálov používaných na ich výrobu

 1. Všeobecné informácie o kategorizácii EZ

Základom pre kategorizáciu elektrotechnických zariadení, elektrotechnických materiálov a materiálov používaných na ich výrobu je colný sadzobník.

Podľa tejto prílohy sa môžu hodnotiť elektrotechnické zariadenia, ktoré sa uvádzajú v jednotlivých kategóriách v tabuľke pod číselným znakom jednotného triedenia (v tabuľke je uvedený i číselný kód podľa klasifikácie produkcie KP).

Znalec pod číselným znakom môže vybrať len podpoložku, uvedenú v colnom sadzobníku, ktorá zodpovedá ustanoveniam podľa osobitného predpisu5) (len elektrotechnické zariadenia), pričom rešpektuje nasledovné zásady :

 1. Každé uvedenie elektrotechnického zariadenia v niektorej položke sa vzťahuje aj na taký výrobok, ktorý je nekompletný alebo nedokončený za predpokladu, že v stave a za podmienok v akých sa nachádza k rozhodujúcemu dátumu tento nekompletný alebo nedokončený výrobok má charakteristické znaky kompletného alebo hotového výrobku.
 2. Ak má byť elektrotechnické zariadenie zaradené do dvoch alebo viacerých položiek, najšpecifickejšia položka musí mať prednosť pred položkami so všeobecnejším významom.
 3. Zmesi, elektrotechnické zariadenia zložené z rôznych materiálov alebo elektrotechnické zariadenia skladajúce sa z rôznych komponentov a elektrotechnické zariadenia dodávané v súboroch na predaj v malom sa zaradia podľa materiálu alebo komponentu, ktorý im dáva ich podstatný charakter.
 4. Elektrotechnické zariadenie alebo materiál ktorý nie je možné zatriediť podľa vyššie uvedených pravidiel sa zatriedi do položky, ktorá zahŕňa najpodstatnejšie elektrotechnické zariadenie alebo materiál.
 5. Púzdra, obaly, schránky, špeciálne tvarované alebo upravené na vloženie určitého výrobku alebo súboru výrobkov vhodné na dlhodobé využitie sa zatrieďujú s týmito výrobkami.

Pre účely tohto výnosu sú elektrotechnické zariadenia rozdelené do skupín podľa

účelu ich určenia v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1.

Položky, ktorých číselný znak je označený * môžu hodnotiť aj znalci z odboru 39 09 01 “Odhad hodnoty strojov a strojových zariadení”.

Podľa 2.1.1 Materiály na výrobu elektrotechnických zariadení znalec nemôže ohodnocovať zásoby hutného materiálu

___________________________________________

5) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

 

 1. Kategorizácia EZ
  1. Silnoprúdové elektrotechnické zariadenia, elektrotechnické materiály a materiály používané na ich výrobu
   1. Elektrotechnické materiály a materiály používané na ich výrobu

Číselný kód
Colný sadzobník

Číselný kód
KP

Popis položky

Ž

ZO

[r]

[%]

72091610 27.10.40 Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke 600 mm alebo väčšej, valcoované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté pre elektrotechnické účely

10

10

7210 27.10.40 Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke 600 mm alebo väčšej, plátované, pokovované alebo potiahnuté len ako súčasť elektrotechnických zariadení

10

20

7211 27.32.10 Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke menšej ako 600 mm, neplátované, nepokovené ani nepotiahnuté len ako súčasť elektrotechnických zariadení

10

10

7216 27.10.70

27.31.20

27.33.11

27.35.71

Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele len ako súčasť elektrotechnických zariadení

10

15

7217 27.34.11 Drôty zo železa alebo nelegovanej ocele len ako súčasť elektrotechnických zariadení

10

15

7228 27.10.70

27.10.60

27.31.30

27.31.20

27.35.72

Ostatné tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele; uholníky, tvarovky a profily z ostatnej legovanej ocele; duté vrtné tyče a prúty na vrtáky z legovanej alebo nelegovanej ocele

len ako súčasť elektrotechnických zariadení

10

15

7229 27.34.12 Drôty z ostatnej legovanej ocele len ako súčasť elektrotechnických zariadení

10

15

7304 27.22.10 Rúry, rúrky a duté profily bezšvíkové, zo železa (z iného ako liatiny) alebo z ocele len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

5

7305 27.22.10 Ostatné rúry a rúrky (napr. zvárané, nitované alebo uzavierané podobným spôsobom), ktorých vonkajší i vnútorný prierez je kruhovitý a vonkajší priemer presahuje 406,4 mm, zo železa alebo ocele len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

5

7306 27.22.10 Iné rúry, rúrky a duté profily (napr. zvárané, nitované, spájané sponou alebo podobne uzavierané), zo železa alebo z ocele len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

5

7307 27.22.20 Príslušenstvo na rúry a rúrky (napr. spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo z ocele len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

5

7308 28.11.23

28.11.22

Konštrukcie (okrem montovaných stavieb položky 9406) a časti konštrukcií (napr. mosty, časti mostov, stavidlá, veže, stožiare, stĺpy, piliere, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, prahy dverí, okenice, stĺpkové zábradlie), zo železa alebo z ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo z ocele len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

20

7312 28.73.11 Splietané lanká, laná, káble, splietané pásy, slučky a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele, elektricky neizolované

10

5

7407 27.44.22 Medené tyče, prúty a profily len ako súčasť elektrotechnických zariadení

25

20

7408 27.44.23 Medené drôty len ako súčasť elektrotechnických zariadení

25

20

7409 27.44.24 Medené dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,15 mm len ako súčasť elektrotechnických zariadení

25

20

7410 27.44.25 Medené fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobným podkladovým materiálom) s hrúbkou nepresahujúcou 0,15 mm (bez podložky) len ako súčasť elektrotechnických zariadení

25

30

7411 27.44.26 Medené rúry a rúrky len ako súčasť elektrotechnických zariadení

25

20

7412 27.44.26 Medené príslušenstvo na rúry a rúrky (napr. spojky, kolená, nátrubky) len ako súčasť elektrotechnických zariadení

25

20

7414 28.73.13 Tkaniny (tiež v nekonečných pásoch), mriežky a pletivo z medeného drôtu; plechová mriežkovina z medi len ako súčasť elektrotechnických zariadení

25

20

7419 28.74.20

28.75.27

Ostatné predmety z medi len ako súčasť elektrotechnických zariadení

25

20

7505 27.45.22 Niklové tyče, prúty, profily a drôty len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

20

7506 27.45.23 Niklové dosky, plechy, pásy a fólie len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

20

7507 27.45.24 Niklové rúry, rúrky a príslušenstvo na ne (napríklad spojky, kolená, nátrubky) len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

25

7508 28.75.27 Ostatné predmety z niklu len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

25

7604 27.42.22 Hliníkové tyče, prúty a profily len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

25

7605 27.42.23 Hliníkové drôty len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

25

7606 27.42.24 Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

25

7607 27.42.25 Hliníkové fólie (tiež potlačené, podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobným podkladovým materiálom) s hrúbkou nepresahujúcou 0,2 mm (bez podložky) len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

25

7608 27.42.26 Hliníkové rúry a rúrky len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

25

7610 28.11.23 Hliníkové konštrukcie (okrem montovaných sta-

vieb položky 9406) a časti konštrukcií

len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

25

7614 28.73.12 Hliníkové lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, bez elektrickej izolácie len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

25

7616 28.75.27 Ostatné predmety hliníka len ako súčasť elektrotechnických zariadení

14

20

7804 27.43.22 Olovené dosky, plechy, pásy a fólie; olovený prášok a vločky len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

10

7901 27.43.12 Surový zinok len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

15

7903 27.43.24 Zinkový prach, prášok a vločkylen ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

15

8001 27.43.13 Surový cín len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

20

8101 27.45.30 Volfrám a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

25

8102 27.45.30 Molybdén a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

25

8103 27.45.30 Tantal a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

25

8104 27.45.30 Horčík a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

25

8105 27.45.30 Kobaltový kamienok (lech) a iné medziprodukty metalurgie kobaltu; kobalt a predmety z neho vrátane odpadu a šrotu len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

25

8107 27.45.30 Kadmium a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

25

8108 27.45.30 Titan a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

25

8109 27.45.30 Zirkónium a predmety z neho,vrátane odpadu a šrotu len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

25

8112 27.45.30 Berýlium, chróm, germánium, vanád, gálium, hafnium, indium, niób, rénium a tálium a predmety z týchto kovov, vrátane odpadu a šrotu len ako súčasť elektrotechnických zariadení

20

25

8311 28.73.15 Drôty, tyčky, rúrky, dosky, elektródy a podobné výrobky, zo základného kovu alebo z karbidov kovov, potiahnuté alebo plnené rozpúššadlami alebo tavidlami, na spájkovanie, zváranie alebo na nanášanie kovov alebo karbidov kovov; drôty a tyče z aglomerovaného prášku používané na pokovovanie striekaním len ako súčasť elektrotechnických zariadení

12

10

 

2.1.2 Elektrotechnické zariadenia na výrobu elektrickej energie

Číselný kód

colný sadzobník

Číselný znak

Popis položky

Ž

ZO

[r]

[%]

8401 28.30.21

28.30.22

29.56.25

Jadrové reaktory; nevyhorené palivovéčlánky (kazety) do jadrových reaktorov; stroje a prístroje na separáciu izotopov

50

5

8402 * 28.30.11

28.30.13

Kotly na výrobu vodnej alebo inej pary - parné kotly (iné ako nízkotlakové kotly na ústredné kúrenie schopné dodávať tak teplú vodu ako aj paru); kotly na "prehriatu" vodu

17

25

8406 29.11.21

29.11.31

Turbíny na vodnú a inú paru ako energoblok

17

20

8407 29.11.12

29.11.11

34.10.11

34.10.12

35.30.11

Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové motory ako súčasť kogeneračných jednotiek

20

5

8408 29.11.13

34.10.13

Piestové vznetové motory ako súčasť kogeneračných jednotiek

20

5

8411 29.11.23

29.11.33

35.30.12

35.30.16

Prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné

plynové turbíny ako súčasť kogeneračných jednotiek

20

5

8502 31.10.32

31.10.61

31.10.31

31.10.32

Elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče

(konvertory):
Elektrické generátorové agregáty s piestovým vznetovým spaľovacím motorom (dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou)

20

25

 

   1. Elektrotechnické zariadenia na rozvod elektrickej energie

Číselný kód

colný sadzobník

Číselný kód

KP

Popis položky

Ž

ZO

[r]

[%]

8534

32.10.30

Tlačené odvody

20

5

8535

25.24.90

31.20.10

31.20.40

Elektrické prístroje na vypínanie alebo na ochranu elektrických obvodov, na ich spájanie do elektrického obvodu (napr. odpájače, spínače, poistky, bleskoistky, obmedzovače prúdových rázov, zásuvky, rozvodné skrine) na napätie presahujúce 1000 V

20

20

8536

31.20.24

31.20.25

31.20.26

31.20.27

31.20.21

31.20.22

31.20.23

Elektrické zariadenia na vypínanie, alebo na ochranu elektrických obvodov, na ich spájanie do elektrického obvodu (napríklad vypínače, spínače, relé, poistky, obmedzovače prúdových nárazov, zástrčky, zásuvky, objímky žiaroviek, rozvodné skrine) na napätie nepresahujúce 1000 V

20

20

8537

25.24.90

31.20.40

31.20.32

31.20.31

Rozvádzače, rozvodové panely, ovládacie (dispečerské) stoly, pulty, skrine a ostatné základne vybavené dvoma alebo viacerými zariadeniami položky 8535 alebo 8536, na elektrické riadenie alebo na rozvod elektrického prúdu vrátane zabudovaných nástrojov a prístrojov kapitoly 90 a číslicové riadiace zariadenia, okrem spínacích prístrojov a zariadení položky 8517

20

20

8538

25.24.90

31.20.40

Časti a súčasti určené výhradne alebo hlavne na použitie s prístrojmi a zariadeniami položiek 8535, 8536 alebo 8537

20

20

8544

31.30.15

31.30.11

31.30.14

31.30.13

31.30.12

31.61.10

Drôty, káble (vrátane koaxiálnych káblov) izolované (tiež lakovým povrchom alebo s anodickým okysličením) a ostatné izolované elektrické vodiče, tiež s prípojkami; káble z optických vlákien vyrobené z jednotlivo opláštených vlákien, tiež spojené s elektrickými vodičmi alebo s prípojkami

20

20

8545

31.62.15

Uhlíkové elektródy, uhlíkové kefky, osvetľovacie uhlíky, uhlíky na elektrické batérie a ostatné výrobky zhotovené z grafitu alebo z iného uhlíku, tiež spojené s kovom, druhov používaných na elektrické účely

4

5

8546

26.15.25

26.23.10

31.62.14

Elektrické izolátory z ľubovoľného materiálu

25

20

8547

25.24.26

26.23.10

31.62.14

Izolačné časti a súčasti na elektrické stroje, prístroje a zariadenia, vyrobené úplne z izolačných materiálov alebo len s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými súčasťami (napr. S objímkami so závitom), slúžiacimi výlučne na pripevňovanie, okrem izolátorov položky 8546; elektrické rozvodné rúrky a ich spojky zo základného kovu, s vnútorným izolačným materiálom

20

10

 

2.1.4 Elektrotechnické zariadenia na premenu a prenos elektrickej energie

Číselný kód
colný sadzobník

Číselný kód
KP

Popis položky

Ž

ZO

[r]

[%]

8302 60

28.63.14

Zariadenia na automatické zatváranie dverí (elektrické)

17

10

8403 * 28.22.12

28.22.13

28.30.12

Kotly na ústredné kúrenie, iné ako položky 8402 - elektrické

25

20

8404 * 28.30.12

28.30.13

Pomocné prístroje a zariadenia na kotly položky 8402 alebo 8403 (napr. ohrievače vody tzv. ekonomizéry, prehrievače pary, odstraňovače sadzí, zariadenia na rekuperáciu plynov); parné kondenzátory alebo iné pomocné jednotky

17

25

8413 * 28.40.20

29.12.21

29.12.23

29.12.24

29.12.22

29.12.42

29.12.41

29.12.45

Čerpadlá na kvapaliny, tiež vybavené meracím zariadením; elevátory na kvapaliny, čerpadlá vybavené meracím zariadením alebo konštruované na vybavenie týmto zariadením (len kompletné zariadenia)

10

25

8414 * 29.12.38

29.12.31

29.12.35

29.12.37

29.12.33

29.12.32

29.12.34

29.12.36

29.12.43

29.23.20

29.71.15

Vzduchové čerpadlá alebo vývevy, kompresory a ventilátory na vzduch alebo iný plyn; ventilačné alebo recirkulačné odsávače s ventilátorom, tiež so vstavaným filtrom

12

25

8415 * 29.23.30

29.23.12

Klimatizačné stroje a prístroje, skladajúce sa z ventilátora so vstavaným motorom a zo strojov a prístrojov na zmenu teploty a vlhkosti, vrátane strojov a prístrojov, v ktorých nemôže byť vlhkosť regulovaná oddelene

12

25

8418 29.23.13

29.23.30

29.71.11

Chladničky, mraziace boxy a ostatné chladiace alebo mraziace zariadenia, elektrické alebo iné; tepelné čer padlá, iné ako klimatizačné stroje a prístroje položky 8415.

8

25

8419 * 29.23.11

29.23.30

29.24.40

29.53.15

29.56.22

29.72.14

33.10.14

Prístroje, stroje alebo laboratórne zariadenia s elektrickým ohrevom, na spracovávanie materiálu výrobnými postupmi, zakladajúcimi sa na zmene teploty ako je ohrievanie, varenie, praženie, destilácia, rektifikácia, sterilizácia, pasterizácia, parenie, sušenie, vyparovanie, odparovanie, kondenzovanie alebo chladenie, okrem prístrojov a zariadení pre domácnosť; prietokové alebo zásobníkové ohrieva če vody

12

25

8421 * 29.23.14

29.24.31

29.24.52

29.24.12

29.24.13

29.53.11

29.56.2

Odstredivky, vrátane sušiacich odstrediviek, prístroje na filtrovanie alebo na čistenie tekutín alebo plynov

10

25

8422 * 29.24.60

29.24.70

29.24.21

29.71.12

Umývačky riadu, stroje a prístroje na čistenie alebo sušenie fliaš alebo iných obalov; stroje a prístroje na plnenie, uzatváranie, pečatenie, označovanie plechoviek, fliaš, krabíc, vriec alebo iných obalov; stroje a prístroje na uzatváranie fliaš, túb, pohárov a podobných obalov s kapsľami, ostatné baliace stroje a prístroje a zariadenia obalovej techniky (vrátane strojov na balenie tepelným zmrašťovaním); prístroje na prevzdušňovanie nápojov

11

25

8425 31 29.22.11

29.22.19

29.22.12

29.22.13

Kladkostroje a zdvíhacie zariadenia iné ako skipové výťahy; rumpály a zvislé navijaky; zdviháky s elektrickým pohonom

17

25

8426 * 29.22.14

29.22.20

29.52.61

Lodné otočné stĺpové žeriavy, žeriavy vrátane lanových žeriavov; mobilné zdvíhacie rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a žeriavové vozíky

Pojazdné mostové žeriavy, prepravné žeriavy, portálové žeriavy, mobilné zdvíhacie rámy, zdvižné obkročné vozíky a portálové nízkozdvižné vozíky s el. pohonom

17

25

8427 * 29.22.15

29.22.19

Vidlicové stohovacie vozíky; iné vozíky vybavené zdvíhacím a manipulačným zariadením

17

25

8428 * 29.22.18

29.22.16

29.22.17

29.52.11

Ostatné zdvíhacie, nakladacie a vykladacie a manipulačné zariadenia (napr. výťahy, lanovky, eskalátory, dopravníky) s el. pohonom

17

25

8430 * 29.52.30

29.22.20

29.52.61

29.52.12

29.52.27

Ostatné stroje a zariadenia planírovacie, škrabacie, hĺbiace, utĺkacie, zhutňovacie, stroje na ťažbu alebo vŕtanie zeme, rúd a nerastov; baranidlá a vyťahovače pilót; snehové pluhy a snehové frézy – s elektrickým pohonom a riadením

7

25

8431 29.22.19

29.52.61

29.22.20

Elektr. časti a súčasti vhodné na použitie výhradne alebo

hlavne na stroje a zariadenia položiek 8425 až 8430

10

20

8433 * 29.32.33

29.32.32

29.32.34

29.32.61

29.32.20

29.32.31

Žacie a mlátiace stroje a zariadenia, vrátane zariadení na lisovanie zelených krmovín a slamy; kosačky na trávu a zelené krmoviny; stroje na čistenie, triedenie vajec, ovocia alebo ostatných poľnohospodárskych produktov, iných ako strojov položky 8437 s elektrickým pohonom resp. riadením

10

25

8434 29.53.12

29.32.62

29.53.21

Dojacie stroje a mliekárenské stroje a zariadenia s elektrickým pohonom a riadením

8

25

8436 21

8436 91

29.32.65

29.32.63

Ostatné stroje a zariadenia pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, hydinárstvo a včelárstvo, vrátane zariadení na klíčenie rastlín a ich mechanického alebo tepelného vybavenia; umelé liahne a umelé kvočky pre hydinárstvo

14

25

8437 * 29.53.22

29.53.13

29.32.64

Stroje na čistenie, triedenie alebo na preosievanie semien, zrna alebo sušených strukovín; stroje a prístroje používané v mlynárstve alebo pri spracúvaní obilia alebo suchých strukovín, iné ako stroje a zariadenia poľnohospodárskeho typu

10

25

8438 * 29.53.16

29.53.22

Stroje a zariadenia na priemyselnú prípravu alebo na výrobu potravín alebo nápojov, inde v tejto kapitole neuvedené ani nezahrnuté, iné ako stroje a zariadenia na extrakciu alebo prípravu rastlinných alebo živočíšnych stužených tukov alebo olejov

14

25

8440 * 29.56.11

29.56.15

Stroje na väzbu kníh, vrátane strojov na brožovanú väzbu kníh

8

25

8443 * 29.56.13

29.56.14

29.56.15

30.01.22

Tlačiarenské stroje a zariadenia vrátane tryskových,

okrem zariadení položky 8471; pomocné tlačiaren-

ské zariadenia

8

25

8445 29.54.11

29.54.12

29.54.41

29.54.15

Stroje na prípravu textilných vlákien; spriadacie a dopriadacie, zdvojovacie alebo krútiace stroje a ostatné stroje a zariadenia na výrobu textilných priadzí; stroje na navíjanie a súkanie (vrátane útkových súkacích strojov) a stroje na prípravu textilných vlákien na spracovanie na strojoch položky 8446 alebo 8447 – riadené elektronicky

14

25

8446 29.54.13

29.54.12

29.54.15

Tkáčske krosná - riadené elektronicky

14

25

8447 29.54.14

29.54.41

29.54.12

29.54.15

Pletacie stroje a krosná, stroje na spevnenie prešitím, opriadacie stroje, stroje na výrobu tylu,čipiek, výšiviek, lemoviek a prámikov, pletených alebo sieťovinovích a stroje na výrobu strapcov – riadené elektronicky

14

25

8450 * 29.54.22

29.71.13

29.54.42

Práčky pre domácnosť a práčovne, vrátane práčok spojených so sušičkami

10

25

8451 * 29.54.21

29.71.13

29.54.22

Stroje a zariadenia (iné ako položky 8450) na pranie, čistenie, žmýkanie, sušenie, žehlenie (vrátane žehliacich strojov a mangľov), bielenie, farbenie, ovíjajanie, apretovanie alebo impregnovanie textilných priadzí, látok alebo celkom zhotoveného textilného tovaru a stroje na prešahovanie tkanín alebo iných podložiek používaných na výrobu dlážkových krytín ako je linoleum; stroje na navíjanie, odvíjanie, skladanie a plisovanie, strihanie, zúbkovanie alebo vykrajovanie textílií

10

25

8452 10

8452 21

29.54.23

29.54.50

29.54.42

Šijacie stroje okrem strojov na väzbu a zošívanie kníh položky 8440

8

25

8453 * 29.54.30

29.54.42

Stroje a zariadenia na prípravu, vyčiňovanie alebo spracovanie koží, kožiek alebo usní alebo na zhotovovanie alebo opravy obuvi alebo výrobkov z koží, kožiek a usní, okrem šijacích kožušníckych strojov

17

25

8456 * 29.40.11 Obrábacie stroje na spracovanie všetkých materiálov ich úberom pomocou lasera alebo pomocou iných svetelných alebo fotónových zväzkov, ultrazvuku, elektroerózie, elektrochemických reakcií, elektrónových zväzkov ionizujúceho žiarenia alebo oblúkových výbojov v plazme

10

25

8457 * 29.40.12 Obrábacie centrá, stavebnicové obrábacie stroje jed-

nopolohové a viacpolohové na obrábanie kovov

10

25

8458 * 29.40.21 Sústruhy (vrátane sústružníckych obrábacích centier), na obrábanie kovov

10

25

8459 29.40.22

29.40.23

Obrábacie stroje (vrátane strojov s pohyblivou hlavou) na vŕtanie, vyvrtávanie, frézovanie, rezanie závitov alebo na rezanie vnútorných závitov úberom kovu, iné ako sústruhy (vrátane sústružníckych obrábacích centier) položky 8458 – číslicovo riadené

10

25

8460 29.40.31 Obrábacie stroje na odstraňovanie rozstrapenia (ostrapkov) ostrenie, brúsenie, honovanie, lapovanie, dohladzovanie povrchu, leštenie alebo na inú konečnú úpravu kovov, cermetov, pomocou brúsnych kameňov (brúsiv) alebo leštiacich prostriedkov, okrem strojov na obrábanie a dokončovanie ozubených kolies položky 8461 - číslicovo riadené

10

25

8461 29.40.31 Obrábacie stroje na hobľovanie, obrážanie, (vodorovné aj zvislé), drážkovanie, prešahovanie, obrábanie ozubených kolies, brúsenie ozubených kolies alebo ich dokončovacie operácie, strojové píly, odrezávacie stroje a ostatné stroje pracujúce metódou úberu kovov alebo cermetov, ktoré nie sú inde špecifikované ani zahrnuté – číslicovo riadené

10

25

8462 29.40.32

29.40.33

29.40.34

29.40.74

Tvárniace stroje (vrátane lisov) na opracovanie kovov kovaním, razením alebo lisovaním v zápustke, padacie buchary, pákové buchary a iné buchary, obrábacie stroje (vrátane lisov) používané na tvárnenie kovov ohýbaním, drážkovaním (plechu) a prekladaním, vyrovnávaním, rovnaním a rozkutím, strihaním, dierovaním a prebíjaním alebo narezávaním, nastrihovaním alebo vrúbkovaním, lisy na tvárnenie kovov alebo kovových karbidov tu nešpecifikované alebo nezahrnuté - – číslicovo riadené

10

25

8464 * 29.40.41 Obrábacie stroje na kameň, keramické látky, betón, azbestový cement alebo podobné nerastné materiály alebo stroje na obrábanie skla za studena

10

25

8467 19 29.40.76

29.40.77

Ručné nástroje a náradie pneumatické, hydraulické alebo s vlastným zabudovaným elektrickým motorom

10

20

8475 * 29.56.25

29.56.26

Stroje a zariadenia na montáž žiaroviek alebo elektrónových svietidiel, trubíc, alebo elektrónok alebo výbojok alebo bleskových žiaroviek, v sklenených puzdrách; stroje na výrobu alebo na opracovanie skla alebo sklenených výrobkov za tepla

10

25

8477 * 29.56.23

29.56.26

Stroje a prístroje na spracovanie kaučuku alebo plastov alebo na zhotovovanie výrobkov z týchto materiálov, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté v tejto kapitole

14

25

8479 50

8479 60

8479 81

8479 82 *

8479 8965

8479 8970

8479 8973

8479 8977

8479 8979

29.52.30

29.53.16

29.56.25

29.56.26

Stroje a mechanické prístroje s vlastnou individuálnou funkciou, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté

10

20

8501 31.10.22

31.10.61

31.10.23

31.10.24

31.10.10

31.10.26

31.10.25

31.10.21

Elektrické motory a generátory (okrem generátorových agregátov)

20

25

8504 31.10.50

31.10.62

31.10.42

31.10.43

31.10.41

Elektrické transformátory, statické meniče (napr. usmerňovače) a induktory

20

20

8505 31.62.12 Elektromagnety; permanentné magnety a výrobky určené na zmagnetizovanie; upínacie dosky, skľučovadlá a iné podobné upínacie zariadenia s elektromagnetmi alebo permanentnými magnetmi

8

10

8508 25.24.90

29.40.77

Elektromechanické ručné nástroje so vstavaným elektrickým motorom

5

20

8509 25.24.90

29.71.21

29.71.30

Elektromechanické zariadenia pre domácnosť, so vstavaným elektrickým motorom

10

10

8510 29.71.22

29.71.30

Holiace strojčeky a strojčeky na strihanie vlasov, so vstavaným elektrickým motorom:

6

10

8514 27.51.12

27.51.11

27.51.13

27.52.10

27.53.10

27.54.10

29.21.13

29.21.14

Elektrické pece priemyselné alebo laboratórne (vrátane indukčných alebo dielektrických); ostatné priemyselné alebo laboratórne indukčné alebo dielektrické ohrievacie zariadenia

12

25

8503 31.10.61 Časti a súčasti určené výhradne alebo hlavne na stroje položky 8501 alebo 8502

20

10

8515 29.40.60

29.40.78

Zariadenia a stroje elektrické (aj elektricky vyhrievaný plyn), laserové alebo používajúce iné svetelné či fotónové zväzky, ultrazvukové, využívajúce elektrónové zväzky, magnetické impulzy alebo plazmové výboje na spájkovanie alebo zváranie, tiež schopné rezania; elektrické stroje a prístroje na striekanie kovov alebo cermetov za tepla

11

25

8516 25.24.90

29.71.28

29.71.24

29.71.27

29.71.23

29.71.25

29.71.26

29.71.29

29.71.30

Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače; elektrické zariadenia na vykurovanie miestností, pôdy a na podobné účely; elektrotepelné zariadenia na ošetrovanie vlasov (napr. sušiče vlasov, vlničky na vlasy [kulmy], prístroje na trvalú onduláciu) a sušice rúk; žehličky; ostatné elektrotepelné prístroje používané v domácnostiach; elektrické vykurovacie odpory, iné ako položky 8545

10

10

8539 31.50.11

31.50.12

31.50.13

31.50.14

31.50.15

31.50.41

Elektrické žiarovky alebo výbojky, vrátane žiaroviek na svetlomety a ultrafialové alebo infračervené žiarovky; oblúkovky

5

5

8607 35.20.40 Časti a súčasti železničných a električkových vozidiel alebo iných koľajových vozidiel len elektrotechnické zariadenie

12

20

9405 25.24.24

26.15.24

31.50.34

31.50.23

31.50.33

31.50.25

31.50.32

31.50.42

31.50.22

Svietidlá (vrátane svetlometov) a ich časti a súčasti inde neuvedené ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky a značky; svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky s pevným osvetľovacím zdrojom a ich časti a súčasti inde nešpecifikované alebo nezahrnuté

6

20

 

  1. Slaboprúdové elektrotechnické zariadenia
   1. Elektrotechnické zariadenia na rozvod elektrickej energie

Číselný kód
Colný sadzobník

Číselný kód
KP

Popis položky

Ž

ZO

[r]

[%]

8544 31.30.15

31.30.11

31.30.14

31.30.13

31.30.12

31.61.10

Drôty, káble (vrátane koaxiálnych káblov) izolované (tiež lakovým povrchom alebo s anodickým okysličením) a ostatné izolované elektrické vodiče, tiež s prípojkami; káble z optických vlákien vyrobené z jednotlivo opláštených vlákien, tiež spojené s elektrickými vodičmi alebo s prípojkami

20

20

8547 25.24.26

26.23.10

31.62.14

Izolačné časti a súčasti na elektrické stroje, prístroje a zariadenia, vyrobené úplne z izolačných materiálov alebo len s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými súčasťami (napr. S objímkami so závitom), slúžiacimi výlučne na pripevňovanie, okrem izolátorov položky 8546; elektrické rozvodné rúrky a ich spojky zo základného kovu, s vnútorným izolačným materiálom

20

10

9001 33.40.21

33.40.11

Optické vlákna a zväzky optických vlákien; káble optických vlákien, iné ako zaradené do položky 8544; polarizačný materiál v tvare listov alebo dosiek; šošovky (tiež kontaktné), hranoly, zrkadlá a iné optické články z akéhokoľvek materiálu, nezasadené, iné ako z opticky neopracovaného skla:

20

10

SIZE="2">

 

 1. Elektrotechnické zariadenia na premenu a prenos elektrickej energie

  Číselný kód

  colný sadzobník

  Číselný kód

  Popis položky

  Ž

  ZO

  [r]

  [%]

  8506 31.40.12

  31.40.11

  Galvanické články a batérie

  6

  10

  8507 31.40.23 1.40.22

  31.40.24

  31.40.21

  /td>
  Elektrické akumulátory, vrátane separátorov, tiež s pravouhlým prierezom (vrátane štvorcového)

  5

  10

  8511 31.61.21

  31.61.24

  31.61.22

  Elektrické zapaľovacie alebo spúšťacie zariadenie na zážihové a vznetové spaľovacie motory (napr. magnetické zapaľovače [magnetá], zapaľovacie cievky, zapaľovacie a žeraviace sviečky, spúšťače); generátory (napr. dynamá, alternátory) a regulačné spínače používané s týmito motormi

  8

  20

  8512 31.61.24

  31.61.23

  Elektrické prístroje osvetľovacie a signalizačné (okrem výrobkov položky 8539), stierače, rozmrazovače a odhmlievače, elektrické, na bicykle a motorové vozidlá

  12

  25

  8513 31.50.21

  31.50.42

  Prenosné elektrické svietidlá s vlastným zdrojom elektrickej energie (napr. na suché články, akumulátory, magnetá), okrem svietidiel položky 8512

  4

  5

  8532 32.10.12

  32.10.13

  32.10.71

  32.10.11

  Elektrické kondenzátory, pevné, otočné a dolaďovacie

  7

  10

  8533 32.10.20

  32.10.72

  Elektrické odpory (vrátane reostatov a potenciometrov), okrem vykurovacích odporov

  7

  10

  8540 32.10.41

  32.10.42

  32.10.73

  Elektrónky a trubice so studenou katódou, so žeravenou katódou alebo s fotokatódou (napr. Vákuové či parami alebo plynmi plnené elektrónky a trubice, ortuťové usmerňovacie výbojky a trubice, katódové trubice, televízne obrazovky a snímacie elektrónky televíznych kamier)

  5

  5

  8541 32.10.51

  32.10.52

  32.10.73

  Diódy, tranzistory a podobné polovodičové prvky, fotocitlivé polovodičové zariadenia, vrátane foto voltickýchčlánkov, tiež zostavených do modulov alebo zabudovaných do panelov; diódy vyžarujúce svetlo (LED); zabudované piezoelektrické kryštály

  10

  5

  8542 32.10.60

  32.10.73

  Elektronické integrované obvody a mikrozostavy

  10

  5

  8548 31.62.16 Odpad a zbytky galvanických článkov, batérií a elektrických akumulátorov, nepoužívateľné galvanické články, batérie a elektrické akumulátory; elektrické časti a súčasti strojov a prístrojov nešpecifikované ani nezahrnuté inde v tejto kapitole

  4

  2

  8709 * 29.22.15

  29.22.19

  Vozíky s vlastným pohonom bez zdvíhacieho zariadenia, typu používaného v továrňach, skladoch, prístavoch alebo na letiskách na prepravu na krátke vzdialenosti; malé ťahače používané na železničných staniciach; ich časti a súčasti

  12

  25

  8805 35.30.14 Letecké katapulty; palubné lapače a podobné prístroje a zariadenia; pozemné prístroje pre letecký výcvik; ich časti a súčasti: len elektrotechnické zariadenie

  8

  15

  9207 36.30.15

  36.30.18

  Hudobné nástroje, ktorých zvuk sa tvorí, alebo sa musí zosilniť elektricky (napr. organy, gitary akordeóny)

  10

  20

  9209 36.30.17

  36.30.18

  Časti, súčasti a príslušenstvo hudobných nástrojov (napr. mechanizmy hracích skriniek, karty, kotúče a valčeky na mechanicky hrajúce prístroje); metronómy a ladičky všetkých druhov:

  12

  10

  9502 36.50.11

  36.50.13

  Bábiky predstavujúce len ľudské bytosti

  7

  10

  9503 36.50.33

  36.50.20

  36.50.12

  Ostatné hračky; zmenšené modely, podobné modely na hranie; skladačky všetkých druhov

  7

  10

  9613 * 36.63.61

  36.63.62

  Zapaľovače cigariet a iné zapaľovače, elektrické a ich časti a súčasti, okrem kamienkov a knôtov

  5

  10

   

   1. Elektrotechnické zariadenia na  prenos informácií

  Číselný kód
  colný sadzobník

  Číselný kód

  KP

  Popis položky

  Ž

  ZO

  [r]

  [%]

  8517 32.20.20

  32.20.30

  Elektrické prístroje na drôtovú telefóniu alebo telefóniu alebo telegrafiu, vrátane drôtových telefónnych prístrojov s batériovými mikrotelefónmi a telekomunikačné prístroje na nosnú frekvenciu alebo na digitálne drôtové systémy; videotelefóny

  5

  5

  8518 32.30.41

  32.30.42

  32.30.43

  32.30.51

  Mikrofóny a ich stojany; reproduktory, tiež vstavané; sluchátka všetkých druhov a kombinované rečnícke súpravy; elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače; súpravy elektrických zosilňovačov zvuku

  5

  10

  8526 32.30.52

  33.20.20

  Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové riadenie

  6

  20

   

 2. Elektrotechnické zariadenia na spracovanie informácií

  Číselný kód
  colný sadzobník

  Číselný kód

  KP

  Popis položky

  Ž

  ZO

  [r]

  [%]

  8469 30.01.11

  30.01.12

  30.01.14

  30.02.19

  Písacie stroje, (iné ako tlačiarne položky 8471); stroje na spracovanie textu - okrem mechanických

  8

  25

  8470 30.01.13 Počítacie stroje a vreckové prístroje na záznam, vyvolanie a zobrazenie údajov výpočtovými funkciami

  8

  25

  8471 30.02.17

  30.02.14

  30.02.16

  30.02.18

  30.02.19

  30.02.11

  30.02.15

  32.02.12

  32.02.13

  Stroje na automatické spracovanie údajov a ich jednotky; magnetické alebo optické snímače, stroje na prepis údajov v kódovanej forme na pamäťové médiá a stroje spracovávajúce tieto údaje, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté

  5

  5

  8472 * 30.01.23 Iné kancelárske stroje a prístroje (napr. rozmnožovacie stroje hektografické alebo blanové, adresovacie stroje, automatické rozdeľovače bankoviek, stroje na triedenie,čítanie alebo na balenie mincí, prístroje na orezávanie ceruziek, dierkovacie alebo spínacie stroje)

  8

  25

  8473 30.01.24

  30.01.14

  30.02.19

  Časti, súčasti a príslušenstvo (okrem krytov, kufríkov a podobných výrobkov) používané výhradne alebo hlavne na strojoch položiek 8469 až 8472 – len elektr. zostavy

  5

  5

  8476 * 29.24.33

  29.24.53

  Predajné automaty (napríklad na predaj poštových známok, cigariet, potravín alebo nápojov), vrátane

  automatov na rozmieňanie mincí

  8

  25

   

 3. Elektrotechnické zariadenia na záznam a reprodukciu informácií

  Číselný kód
  colný sadzobník

  Číselný kód
  KP

  Popis položky

  Ž

  ZO

  [r]

  [%]

  8519

  25.24.90

  32.30.31

  32.30.51

  Gramofóny, tiež prenosné, gramofónové šasi, kazetové prehrávače a iné zvukové reprodukčné prístroje, bez zariadenia na záznam zvuku

  7

  20

  8520

  32.30.32

  32.30.51

  Magnetofóny a iné prístroje na záznam zvuku, tiež s reprodukčným zariadením

  7

  20

  8521

  32.30.33

  32.30.51

  Videofonické prístroje na záznam a reprodukciu, tiež so zabudovaným videotunerom

  7

  20

  8522

  25.24.90

  32.30.51

  Časti, súčasti a príslušenstvo vhodné na použitie výhradne alebo hlavne s prístrojmi položiek 8519 až 8521

  7

  20

  8523

  24.65.10

  25.22.15

  Hotové nenahraté médiá na záznam zvuku alebo podobný záznam

  7

  20

  8524

  22.14.11

  22.14.12

  25.22.15

  Gramofónové platne, magnetické pásky a iné nahraté médiá na záznam zvuku alebo na podobné záznamy, vrátane matríc a galvanických odtlačkov na výrobu platní

  7

  20

  8525

  25.24.90

  32.20.12

  32.20.11

  32.30.52

  32.30.33

  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové alebo televízne vysielanie, tiež s prijímacím zariadením alebo so zariadením naz áznam alebo reprodukciu zvuku; televízne kamery; stabilné videokamery a ostatné videokamery

  7

  20

  8527

  32.30.11

  32.30.12

  32.30.44

  32.30.52

  Prijímacie prístroje na rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu alebo rozhlasové vysielanie tiež kombinované v jednej skrini s prístrojom na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo s hodinami

  7

  20

  8528

  32.30.20

  25.24.90

  32.30.52

  Televízne prijímače tiež so vstavanými rozhlasovými prijímačmi alebo prístrojmi na záznam či reprodukciu zvuku alebo obrazu; videomonitory a videoprojektory

  7

  20

  8529

  32.30.52

  Časti a súčasti vhodné výlučne alebo hlavne na prístroje položiek 8525 až 8528:

  6

  10

  9002*

  33.40.21

  33.40.31

  Šošovky, hranoly, zrkadlá a iné optické články z akéhokoľvek materiálu, zasadené, na nástroje alebo prístroje, iné ako z opticky neopracovaného skla

  20

  10

  9005 *

  33.40.22

  33.40.24

  Binokulárne i monokulárne ďalekohľady a ostatné optické teleskopy, ich podstavce a rámy; ostatné astronomické prístroje a ich podstavce a rámy, okrem rádioastronomických prístrojov

  10

  25

  9006

  33.40.32

  33.40.33

  31.50.31

  33.40.38

  33.40.36

  Fotografické kamery (okrem kinematografických); prístroje a žiarovky na bleskové svetlo na fotografické účely okrem výbojok položky 8539

  8

  25

  9007

  33.40.34

  33.40.38

  33.40.35

  Kinematografické kamery a projektory, tiež so vstavanými prístrojmi na záznam alebo reprodukciu zvuku

  8

  25

  9008

  33.40.35

  33.40.36

  33.40.37

  33.40.38

  Projektory statických snímkov (iné ako kinematografické); fotografické (iné ako kinematografické) prístroje zväčšovacie alebo zmenšovacie

  8

  25

  9009

  30.01.21

  30.01.25

  Fotokopírovacie prístroje s optickým alebo kontaktným systémom a termokopírovacie prístroje

  7

  20

  9010

  25.24.90

  33.40.36

  33.40.37

  33.40.38

  Prístroje a vybavenie pre fotografické alebo kinematografické laboratóriá (vrátane prístrojov na premietanie alebo realizáciu predlôh obvodov

  6

  20

  9011

  33.40.22

  33.40.24

  Združené optické mikroskopy, vrátane mikroskopov na mikrofotografiu, mikrokinematografiu alebo mikroprojekciu

  7

  5

  9013

  25.24.90

  33.40.23

  Výrobky s tekutými kryštálmi, ktoré nie sú špecifikované v iných položkách; lasery, iné ako laserové diódy; ostatné optické prístroje a nástroje

  6

  10

  9612 *

  33.63.25

  Pásky do písacích strojov a podobné farbiace pásky napustené tlačiarenskou čerňou alebo inak pripravené na zanechanie odtlačkov, tiež na cievkach alebo v kazetách; farbiace podušky aj napustené, tiež v škatuľkách

  4

  10

 4. Meracie zariadenia

  Číselný kód
  colný sadzobník

  Číselný kód
  KP

  Popis položky

  Ž

  ZO

  [r]

  [%]

  8423

  29.24.22

  29.24.23

  29.24.53

  Prístroje a zariadenia na váženie (okrem váh s citliVosťou 5 centigramov alebo väčšou, len váh spojených s počítacími alebo kontrolnými prístrojmi

  12

  25

  9012 *

  33.20.61

  33.20.82

  /td>
  Mikroskopy iné ako optické; difraktografy

  10

  5

  9014 *

  33.20.11

  Buzoly, vrátane navigačných kompasov; iné navigačné prístroje a zariadenia

  10

  10

  9015

  33.20.12

  33.20.81

  Vymeriavacie (vrátane fotogrammetrických meraní), hydrografické, oceánografické, hydrolologické, meteorologické alebo geofyzikálne prístroje a zariadenia, okrem kompasov; zameriavacie zariadenia

  7

  10

  9018

  33.10.15

  33.10.12

  33.20.13

  Lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske nástroje a prístroje vrátane scientigrafických prístrojov, ostatné elektrolekárske prístroje, ako aj prístroje na skúšanie zraku

  7

  10

  9022

  33.10.11

  Röntgenové prístroje a prístroje využívajúce žiarenie alfa, beta alebo gama, tiež na lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske účely vrátane rádiografických alebo rádioterapeutických prístrojov, röntgenoviek a iných zariadení na výrobu röntgenových lúčov, generátorov vysokého napätia, ovládacích panelov a pultov, presvetľovacích štítov, vyšetrovacích a liečebných stolov, kresiel a podobne

  10

  10

  9024 *

  33.20.62

  33.20.81

  Stroje a prístroje na skúšanie tvrdosti, pevnosti v ťahu, stlačiteľnostiči elasticity alebo iných mechanických vlastností materiálov (napr. kovov, dreva, textilu, papiera, plastov)

  10

  25

  9025 *

  33.20.51

  33.20.81

  Hydrometre a podobné plávajúce prístroje, teplomery, žiaromery, barometre, vlhkomery a psychrometre, tiež registračné i navzájom kombinované:

  10

  25

  9026 *

  33.20.52

  33.20.81

  Prístroje a nástroje na meranie alebo na kontrolu prietokov, hladiny, tlaku alebo iných premenných charakteristík kvapalín alebo plynov (napr. prietokomery, hladinomery, manometre, merače tepla), okrem prístrojov a nástrojov položiek 9014, 9015, alebo 9032

  4

  25

  9027

  25.24.90

  33.20.53

  33.20.81

  Prístroje, zariadenia a nástroje na fyzikálne alebo na chemické rozbory (napr. polarimetre, spektrometre, refraktometre, analyzátory plynov alebo dymu); prístroje a nástroje na určovanie viskozity, pórovitosti, rozťažnosti, povrchového napätia alebo podobné prístroje a nástroje na kalorimetrické, akustické alebo fotometrické merania alebo kontrolu (vrátane expozimetrov); mikrotómy:

  7

  20

  9028

  33.20.63

  33.20.83

  Merače dodávky alebo produkcie plynov, kvapalín a elektrickej energie, vrátane meračov na ich kalibrovanie:

  10

  20

  9029 *

  33.20.64

  33.20.83

  Otáčkomery, počítače výrobkov, taxametre, merače ubehnutej dráhy, krokomery a pod.; rýchlomery a tachometre, okrem patriacich do položky 9014 alebo 9015; stroboskopy

  11

  20

  9030

  25.24.90

  33.20.43

  33.20.41

  33.20.45

  33.20.81

  Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatné prístroje a nástroje na meranie alebo kontrolu elektrických veličín, okrem meračov položky 9028; prístroje a nástroje na meranie alebo zisťovanie žiarenia alfa, beta, gama, X-lúčov kozmického alebo iného ionizujúceho žiarenia

  8

  20

  9031 *

  33.20.65

  33.20.81

  Meracie alebo kontrolné prístroje, nástroje a stroje, inde nešpecifikované ani nezahrnuté v tejto kapitole; projektory na kontrolu profilov

  12

  25

  9102 *

  33.50.12

  Náramkové hodinky, vreckové hodinky a ostatné hodinky (vrátane stopiek), iné ako zaradené do položky 9101 – elektrické a elektronické

  14

  25

  9105 *

  33.50.14

  Ostatné hodiny – elektrické a elektronické

  14

  25

  9106 *

  33.50.15

  Časové kontrolné prístroje a časové počítadlá s hodinovým alebo hodinkovým strojčekom alebo synchrónnym motorom (napr. kontrolné časové registračné hodiny, záznamové hodiny) – elektrické a elektronické

  14

  25

  9108

  33.50.21

  Hodinkové strojčeky, úplné a zmontované – elektrické a elektronické

  11

  25

  9109

  33.50.22

  Hodinové stroje, úplné a zmontované – elektrické a elektronické

  11

  25

   

 5. Riadiace zariadenia

Číselný znak

colný sadzobník

Číselný kód

KP

Popis položky

Ž

ZO

[r]

[%]

8431

28.40.12

29.22.19

29.22.20

29.52.61

Časti a súčasti vhodné na použitie výhradne alebo hlavne na stroje a zariadenia položiek 8425 až 8430 len elektrotechnické zariadenia

10

20

8530

24.66.48

31.62.16

31.62.11

33.50.28

Elektrické prístroje signalizačné, bezpečnostné alebo na kontrolu a riadenie železničnej električkovej, cestnej a riečnej dopravy, na parkovacie zariadenia a na vybavenie prístavov a letísk (iné ako položky 8608)

10

10

8531

31.62.16

31.62.11

Elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (napr. zvončeky, sirény, návestné panely, poplachové zariadenia na ochranu proti krádeži alebo proti požiaru), iné ako položky 8512 alebo 8530.

10

10

8802

35.30.40

35.30.31

35.30.32

35.30.33

35.30.34

Ostatné letúne (napr. vrtuľníky, lietadlá); kozmické lode (vrátane družíc) a ich štartovacie nosiče len elektrotechnické zariadenia

12

20

9032

25.24.90

33.20.84

Automatické regulačné alebo riadiace prístroje a nástroje

17

10

2.2.8 Iné elektrotechnické zariadenia

Číselný kód

colný sadzobník

Číselný kód

KP

Popis položky

Ž

ZO

[r]

[%]

8543

31.62.13

31.62.16

Elektronické stroje a zariadenia a prístroje, ktoré majú individuálne funkcie a nie sú špecifikované alebo zahrnuté inde v tejto kapitole

10

10

9402 *

29.40.21

29.40.22

29.40.23

33.10.20

Lekársky, chirurgický, zubolekársky alebo zverolekársky nábytok (napr. operačné stoly, vyšetrovacie stoly, nemocničné lôžka s mechanickým zariadením; zubolekárske kreslá); kreslá pre holičstvá a kaderníctva a podobné kreslá otočné so sklápacím a zdvíhacím zariadením, časti a súčasti týchto výrobkov

17

5

9504 *

36.50.42

36.50.43

Potreby na lunaparkové a spoločenské hry, vrátane biliardov, špeciálnych stolov pre herne a automatické zariadenia do kolkární

7

25

9999

Softvér

4

5

 

 

Príloha č. 11
k výnosu č. ...

Vzorový príklad znaleckého posudku pre stanovenie hodnoty súboru EZ.

Titulná strana posudku :

Znalec:

Adresát:

Číslo spisu (objednávky) *)

 

 

 

 

ZNALECKÝ POSUDOK

č........../..........

 

 

 

 

Počet strán:

Počet odovzdaných vyhotovení:

 

*) číslo spisu sa uvádza len v prípade, ak ide o posudok, v ktorého objednávke je číslo spisu uvedené!

 

I. ÚVODNÁ ČASŤ

 

1. Úloha znalca :

2. Účel posudku :

3. Dátum vyžiadania posudku :

4. Dátum ku ktorému je posudok vypracovaný :

5. Podklady na vypracovanie posudku :

6. Záväzné predpisy :

II. NÁLEZ

1. Identifikácia EZ (všetkých EZ súboru)

Názov :

Značka :

Typ :

Výrobca (krajina pôvodu) :

Rok výroby :

Výrobné číslo :

Inventárne číslo :

Dátum zaradenia (uvedenia do prevádzky) :

Dátum zistený podľa:

Majiteľ :

Merná jednotka (MJ) :

Počet MJ :

Doba prevádzky :

( podľa údajov majiteľa )

Vstupná cena:

Spôsob zistenia vstupnej ceny:

2. Údaje o opravách a poškodení, modernizácii alebo rekonštrukcii EZ

Podľa údajov majiteľa :

Podľa dokumentácie :

3. Posúdenie kompletnosti vybavenosti EZ

4. Technický stav EZ zistený obhliadkou

Dátum obhliadky :

Miesto obhliadky :

Skúšobnou prevádzkou :

Iným spôsobom :

Základná konštrukcia :

Pracovná časť :

Príslušenstvo :

5. Mimoriadna výbava EZ

Údaje o MV totožné s údajmi o EZ podľa podkapitoly II.1. až II.

6. Odchýlka od výnosu

 

 

 

III. P O S U D O K

Základné údaje o postupe stanovenia TH, VŠH. Znalec uvedie opisom.

Príklad členenia tejto kapitoly posudku je nasledovný :

Znalec v tejto kapitole uvedie význam použitých skratiek, symbolov a vzťahy pre výpočet ukazovateľov.

Súčasne musí uviesť i názov a číslo predpisu podľa ktorého pri stanovení hodnoty EZ postupoval. Napríklad v tomto znení:

Znalecký posudok je vypracovaný podľa výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. xxx/2002 pre stanovenie hodnoty elektrotechnických zariadení.

 

 

IV. Z Á V E R P O S U D K U

Číselné a slovné vyjadrenie VŠH bez DPH i s DPH, alebo iného údaju, ktorý bol požadovaný v úlohe znalca v kontexte s účelom posudku.

 

 

 

Miesto a dátum vypracovania Odtlačok znaleckej pečiatky Podpis znalca

posudku

V. P R Í L O H Y

Kópie podkladov.

 

 

 

VI. Z N A L E C K Á D O L O Ž K A

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec vymenovaný Krajským súdom ( Ministerstvom spravodlivosti SR ) v ........................ pod č. ................ zo dňa ............... pre základný odbor Elektrotechnika slaboprúdová, číslo kódu 11 00 00 a odvetvie Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení, číslo kódu 11 07 01 a zapísaný v zozname znalcov.............................v ....................... Evidenčné číslo znalca ....................

Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom ................ znaleckého denníka č. ................

Znaleckú odmenu a náhradu nákladov účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu č. .........

 

 

Podpis znalca