Odôvodnenie

1.Všeobecná časť

V súčasnosti danú problematiku upravuje iba znalecký štandard Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44221/94-50 zo dňa 8. novembra 1994, ktorý nie je všeobecne záväzný. Preto je nevyhnutné vydanie nového právneho predpisu, ktorý bude všeobecne záväzný a bude určovať podrobnosti o výkone znaleckej činnosti 110701 odhad hodnoty elektrických a elektronických zariadení, odbore 530000 v odbore 100000 elektrotechnika silnoprúdová, odbore 110000 elektrotechnika slaboprúdová, odvetvie podnikové hospodárstvo, odvetvie oceňovanie a hodnotenie podnikov. Spoločne s týmto výnosom nadobudnú účinnosť ešte dva výnosy. Výnos ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výkone znaleckej činnosti v odbore 37 00 00 stavebníctvo, odvetvie 37 10 02 oceňovanie nehnuteľností, ktorý už je v pripomienkovom konaní a výnos ktorým sa ustanovuje postup znalcov a znaleckých organizácií pri vypracovávaní znaleckého posudku v odbore strojárstvo. Schválením týchto dvoch výnosov sa zruší metodický pokyn Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 820/98-50 zo dňa 6. apríla 1998 a  znalecký štandard z odboru strojárstva č. 3107/93-50 zo dňa 11. mája 1993.

Preskúmateľnosť posudku a určenie účelu jeho použitia sú základnými predpokladmi kvalitnej odbornej práce znalcov a znaleckých organizácií. Preskúmateľnosťou posudku sa zabezpečuje aj kontrola práce znalcov tak zo strany objednávateľa, účastníkov konaní pre štátnymi orgánmi, ako aj zo strany MS SR ako ústredného orgánu štátnej správy v oblasti organizácie a riadenia znaleckej činnosti.

Preto je nevyhnutné vydanie nového právneho predpisu určujúceho obsah posudku a zjednocujúceho postup pri stanovení všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení a činnosť znalcov a znaleckých organizácií v odbore 100000 elektrotechnika silnoprúdová, odbore 110000 elektrotechnika slaboprúdová, odvetvie podnikové hospodárstvo, odvetvie oceňovanie a hodnotenie podnikov. V plnej miere sa tak nahradí doteraz platný a značne zastaralý znalecký štandard Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Návrh výnosu je v súlade s ústavou a zákonom č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov.

Návrh výnosu nebude mať vplyv na štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.