Materiál na pripomienkové konanie

 

Názov:

N á v r h postupu na zabezpečenie prevodu správy nehnutežného majetku štátu budovy na Bezručovej ulici č. 3, Bratislava v správe Fakultnej nemocnice s  poliklinikou akad. L. Dérera, Limbova ul. č. 5 Bratislava pre potreby Okresného súdu Bratislava I

Číslo materiálu: 17826/2002-44
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladatež: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

textový dokument Návrh uznesenia html
textový dokument Predkladacia správa html
textový dokument Stanovisko html
textový dokument Dôvodová správa html
textový dokument Návrh komuniké html