Materiál na pripomienkové konanie
Názov:

Správa o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci KOMANICKÝ v. Slovenská republika

Číslo materiálu: 2041/99-A/1491/02
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

Návrh uznesenia html
Predkladacia správa html
Správa html
Rozsudok html
Návrh komuniké html