Predkladacia správa

 

 

Do medzirezortného pripomienkového konania predkladá podpredseda vlády a minister spravodlivosti z vlastnej iniciatívy návrh ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii.

 

Predloženým návrhom ústavného zákona sa navrhujú zrušiť neštandardné amnestie udelené bývalým predsedom vlády V.Mečiarom, ktorý vykonával niektoré oprávnenia prezidenta republiky. Tieto amnestie, týkajúce sa zavlečenia M.Kováča ml. do cudziny 31. augusta 1995 a zmareného referenda z 23. a 24. mája 1997, nezodpovedajú princípu právnej istoty, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou princípov právneho štátu, negatívne zasahujú do prirodzenej spravodlivosti a slušnosti v práve a sú zneužitím práva. Amnestie boli udelené v súvislosti so skutkami, v prípade ktorých je vážne podozrenie, že sa na trestnej činnosti podieľali štátne orgány. Amnestie majú taký následok, že nie je možné trestne stíhať páchateľov skutkov, na ktoré sa amnestie vzťahujú – podľa Trestného poriadku je vytvorená procesná prekážka zabraňujúca trestnému stíhaniu. Prijatím ústavného zákona sa táto procesná prekážka odstraňuje a umožní sa orgánom činným v trestnom konaní trestne stíhať páchateľov predmetných skutkov a nezávislému súdu rozhodnúť o prípadnej obžalobe a vine páchateľov.

 

Návrh ústavného zákona nebude mať finančný, ekonomický ani environmentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť.

 

Vzhľadom na obsah predloženého návrhu ústavného zákona nie je potrebné jeho prerokovanie v Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR.